Srovnání křesťanství a ateismu

nasledujme

Po vzoru článku Srovnání Ježíše s Mohamedem jsem se rozhodl udělat stručné srovnání ateismu a křesťanství. Budeme srovnávat schopnost vysvětlit lidský prožitek ve světě, odpovědi na moderní vědecké objevy, ale i zaslíbení a požadavky, které oba světonázory obsahují. Ptejme se sami sebe: Jaký pohled na svět je lepší? Co dovede lépe vysvětlit běžný lidský prožitek? Co přináší více radosti?

Poznámka: Ateismus je zde definován jako aktivní nevíra v Boha spojená s materialistickým, naturalistickým a evolučním světonázorem. Odpovědi představují typické závěry, které jsem slyšel z mnoha profesionálních debat mezi křesťany a ateisty. Dále: Nemyslete si, že se snažím o nezaujaté srovnání! Otázky jsou vybrány takovým způsobem, aby demonstrovaly sílu a krásu křesťanství a zaslíbení Ježíše Krista, aby snad i ostatní lidé mohli prozřít a spatřit nadřazenost cesty, kterou nabízí Ježíš Kristus.

 

Otázkakřesťanstvíateismus

Fundamentální existenciální otázky

Kdo jste?Jste lidskou bytostí vytvořenou k obrazu Božímu. (Genesis 1:27).Jste živočich, který se vyvinul ve spontánním procesu zvaném evoluce.
Jaký je smysl vaší existence?Nejvyšším cílem člověka je oslavovat Boha a věčně se z Něj radovat. (Římanům 11:36, 1 Korinstským 10:31, Jan 17:3;21-23, Žalmy 73:24-28).Neexistuje žádný objektivní smysl vaší existence.
Co se stane až zemřete?Jedni budou vzkříšeni k věčnému životu v přítomnosti úžasného Boha a druzí půjdou do věčného zatracení za své hříchy. (Jan 5:29, 2 Korintským 5:8, Jan 3:18, Zj. 21:8).Přestanete existovat.

Vesmír a stvoření

Vznik vesmíru:1. Bůh stvořil čas, prostor a hmotu (vesmír) z ničeho svým Slovem. (Genesis 1:1; Jan 1:1-3; Kolosským 1:15-16). 

2. Vesmír byl zcela kompletní.

1. Vesmír vznikl z ničeho (počáteční singularita v nekonečně malém prostoru), bez zásahu inteligence, během expanze Velkého třesku.

2. Doposud existuje vývoj a změna.

Stáří vesmíru:Přibližně 6000 „reálných“ let.

 

Poznámka: Výraz reálných let odkazuje na nadpřirozenost stvoření, které vzniklo okamžitě a bylo „dospělé“ okamžitě, což je trvání, které nelze zachytit ani změřit, jakmile bylo kompletní.

Podle současných poznatek: 13.82 miliard let.
Vznik života:Bůh stvořil veškerý život okamžitě, dle rodin jednotlivých druhů. (Genesis 1). 

Každý živočich patří do určité rodiny druhu; ta může mít široké rozpětí, různé variace a je snadno identifikovatelná na základě morfologických podobností. Existují široké a bohaté variace rodin živočichů, ale neexistuje opravdový vývoj z jednoho druhu do dalšího.

Život se vyvinul z neživého a postupně, skrze mechanismy evoluce, dospěl až do dnešní podoby. 

Každá generace představuje „mezičlánek“ neustálého vývoje. Žádný druh není doopravdy konečný. Existuje pouze konstantní vývoj a změna.

Krátké chronologické srovnání:1. Stvoření světa (Genesis 1).
2. Hřích a pád lidstva (Genesis 3 – 4)
3. Světová potopa (Genesis 7 – 8).
4. Historie vykoupení lidstva mající střed v kříži Ježíše.
5. Boží soud a věčnost.
1. Velký třesk.
2. Kosmická evoluce.
3. Stelární evoluce
4. Organická evoluce

Lidský prožitek a esenciální pojmy

Dobro:Existuje dobro. Bůh je standard dobra. Pouze Bůh je dobrý. (Lukáš 18:19).Objektivně neexistuje nic jako dobro. Jen subjektivní preference.
Zlo:Existuje zlo. Zlo je důsledek hříchu – rebelie vůči Bohu. Vše, co je v rozporu s Božím morálním charakterem.Objektivně neexistuje nic jako zlo. Jen subjektivní preference.
Spravedlnost:Existuje spravedlnost. Bůh jednou odsoudí veškeré zlo.Neexistuje nic jako konečná spravedlnost.
Pohled na morálku:Absolutní, univerzálně platná a definovaná Božím zjevením.Obvykle relativní. Každá civilizace si určí, co považuje za morální.
Žádná civilizace není objektivně více či méně morální než jiná.
Pravda:Pravda existuje. Bůh je Pravda (Jan 14:6).
Bůh je absolutní, i pravda je absolutní.
Bůh je věčný, i pravda je věčná.
Bůh je jedinečný, i pravda je jedinečná.
Pravda je to, co odpovídá realitě.
Realita je to, co my považujeme za realitu.
Mnoho lidí, mnoho pravd – pravda je proto relativní.
Láska:Bůh je Láska. (1 Janův 4:8).
Láska je proto věčná, transcendentní a obětavá.
Láska je vrozený pud / instinkt.
Krásno:Krásno je estetická hodnota, která vychází z Boha.Emocionální pozdvižení způsobené chemickými reakcemi uvnitř člověka. Nemá objektivní hodnotu.
Život:Bůh je Život (Jan 1:4) a Bůh dává život, a proto má život obrovskou hodnotu.Život je důsledek spontánních fyzikálních procesů. Život nemá objektivní vnořenou hodnotu.
Smrt:Důsledek hříchu (Římanům 5:12). Nejedná se o původní přirozenost.Smrt je přirozený důsledek opotřebení života.

Zaslíbení a požadavky

Jste-li křesťan / ateista zaslíbení:Věčný život v přítomnosti úžasného Boha (Jan 3:16, Jan 17:3).Žádná.
Nejste-li křesťan / ateista zaslíbení:Věčný trest za hříchy v pekelném ohni (Zjevení 21:8).Žádná.
Jste-li křesťan / ateista požadavky:Uvěřit v Ježíše Krista (Římanům 10:9, Jan 3:16) a Evangelium, dobrou zprávu o tom, že Ježíš Kristus zemřel za vaše hříchy, byl pohřben a po třech dnech vzkříšen z mrtvých. (1 Kor. 15:3-4). Učinit jej Pánem nad svým životem.Žádné, kromě nevíry v Boha. :)
Co nemůžete dělat:Hřešit.
Smilnit, cizoložit, krást, lhát, rouhat se, uctívat cokoliv kromě Boha (modlářství), opíjet se, brát drogy, koukat na porno, oddávat se homosexualitě atd.
Nemůžete věřit v Boha.
Co můžete dělat oproti druhému pohledu na svět:Věřit v Boha. Uctívat Boha. Mít radost z Boha.Smilnit, cizoložit, krást, lhát, rouhat se, uctívat cokoliv kromě Boha (modlářství), opíjet se, brát drogy, koukat na porno, oddávat se homosexualitě atd.

 

Křesťanství je nadřazené v každém ohledu. Ježíš Kristus je nadřazený v každém ohledu. Jediné, co můžete ztratit, jsou vaše závislosti a hříchy.

Jsou jen dvě cesty. Boží cesta a vaše cesta. Jedna cesta vede k Bohu a je pro vás připravená a nemůžete dělat nic, abyste získali věčný život – jen spoléhat na Krista a jeho dokonané dílo na kříži; druhá vede do záhuby a půjdete tam, ať uděláte jakýkoliv „dobrý skutek“. O jedné si můžete myslet, že je bláznivá (1 Korintským 2:14), ale vede k životu v Bohu. O druhé si přirozeně myslíte, že je správná, ale nakonec vede do záhuby (Přísloví 14:12).  Jedna vyžaduje, abyste se pokořili před Bohem a odevzdali mu vládu nad svým životem a uvěřili v Jeho Syna, který přišel zachránit hříšníky jako jste vy. Druhá nevyžaduje žádnou změnu. Zůstanete-li jak jste, jste na druhé cestě a dobrovolně kráčíte do pekla od Boha, který vás stvořil.  Ale za jakou cenu?

Johnny Cash má takový hezký citát: „Být křesťanem není pro zbabělce. Musíte být opravdový muž, abyste žili pro Boha – určitě více než pro ďábla.

Johnny vyjádřil jinými slovy to samé, co měl Ježíš na mysli, když řekl: „Chce-li kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mne.“ (Matouš 16:24).

 

 

 

Doporučené příspěvky

Nebeský muž promlouvá: Svědectví plné zázraků, utrpení a pronásledování pro Krista! Bratr Yun (celé jméno – Jün ti-siung), jinak též známý pod přezdívkou Nebeský muž, kterou získal v Číně během pronásledování komunistickým režimem, vy...
Predestinace a svobodná vůle: Má člověk skutečně svobodnou vůli? Jak funguje predestinace? „Cožpak může Kúšijec změnit svou kůži, anebo leopard svoje skvrny? Pak také vy dokážete konat dobro, když jste si zvykli páchat zlo.“ (Jeremiáš 13:23)...
Ateismus prostě nefunguje aneb jak odzbrojit ateismus za pár vteřin Často se setkáváme se s ateisty, kteří napadají tvrzení křesťanské víry a odvolávají se na „fakta“ a „vědecké důkazy“. Mnoho křesťanů má problémy ...
Paris Reidhead: Přijď! Paris Reidhead jednoduše a krásně ilustruje Kristovo vykupitelské dílo. Jde o část z kázání „Tak veliká záchrana,“ která se zabývá vykupitelským dílem...
Adam4d v češtině – Problém zla… Převzato z http://adam4d.com/evil-world/

2 komentáře: „Srovnání křesťanství a ateismu“

  1. Jste ůplně mimo mísu nikdo nikdy nebude v pekle trpět vy snad žijete v jiné realitě jinak si to nedovedu vysvětlit.To se nikdy nemůže stát vy snat blouzníte!můj život je můj a nikoho jiného a ten váš totalitní bůh na něj nemá žádné právo.Já ho o to neprosil aby mně stvořil i kdyby to tak bylo čemuž nevěřím.Řeknu vám něco jediné peklo je život kde jsme právě teď.když hovoří křesťan s ateistou křesťan očekává že ateistu přesvědčí a on přijme evangelium ale když se tak nestane křesťan je najednou nevrlý vás ůplně irituje když člověk nechce přijmout vašeho boha a ateisty ůplně nesnášíte a proto se oháníte těmi bláboly o nás,všechno převracíte.Dát ježíši svůj život?Jste na hlavu?Na jednu stranu bible říká že bůh stvořil člověka svobodného a na druhou tu svobodu nám chce bůh svobodu brát a hrozí peklem?Ať jde ten váš bůh do háje.Kde vůbec byl když eva trhala to zakázane ovoce vždyť říkáte že všechno ví tak proč tomu nezabránil!Nakonec to byl přece on kdo ten strom nasadil do zahrady!A jak se to týká mne?já tam přece nebyl.

  2. Jasně nebudete přece uzpůsobovat boží pravdu tak aby se hodila všem bez rozdílu,boží pravda je vše zač stojí bojovat.Nesmíte ze svých pravd nic slevit vždyť by jste tím zrazovali boží pravdu,právě tu pravdu která je ve vás kterou jste obdrželi od boha jako boží zaslíbení.vydržet to musíte až do konce jsou poslední časy a Kristus nás varoval že to musí přijít dřív než bude konec všech pokušení.Tedy vytrvejte bratři,hodina páně se přiblížila.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>