O Boží slávě ve vtělení Ježíše Krista

11036980_1606266829633335_8068665260734915397_o
Pojďme se krátce zamyslet nad velikostí našeho Boha. Pojďme vyvyšovat Jeho jméno a zjevovat Jeho jedinečnost v kontrastu s tím, co známe – protože Bůh je zcela jiný než cokoliv ve světě okolo nás.

Bůh, který je sám v sobě dostatečný, což je v případě člověka hřích; Bůh, který je nejen plný, ale přetéká svou excelencí a dobrotou, stvořil svět takovým způsobem, aby Jeho výlučnost vynikala. Písmo hovoří o Pánu Ježíši následujícím způsobem: „On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebesích i na zemi, věci viditelné i neviditelné, ať trůny nebo panstva, vlády nebo autority; všechno je stvořeno skrze něho a pro něho.“ (Kol. 1:15-16).

Proto Pán Ježíš nepřišel pro dobré lidi, aby je učinil ještě lepšími – i to by bylo slavné, přišel však pro lidi hříšné a nehodné jakékoliv zvláštní pocty. Pro lidi, kteří se nehodí pro nic jiného než pro peklo a věčné zatracení – pro lidi zlé, kteří místo, aby vzdávali Bohu úctu a věčně se z Něj radovali, protože k tomu jsou stvoření, vyměnili ho za modly všemožných tvarů a ohavností (Řím. 1:18-32; Řím. 3:10-18)!

Člověk přestal po pádu Adama uznávat Boží autoritu a již k němu nevzhlíží. Deklaroval se tak svým vlastním bohem, a proto, ač je to naprosto iracionální a hloupé, sám rozhoduje, co je dobré a špatné, byť jediným Stvořitelem je Bůh a jedině Bůh je dobrý, a proto také jediný může rozhodovat o tom, co je dobré a zlé. Bůh je standard, ne člověk! Člověk ovšem ve svém marném boji o autonomii (nezávislost) odmítá realitu a vytváří si falešné ideologie, které jsou mu pouhou berličkou, aby utišil své svědomí a nemusel čelit realitě, že zhřešil proti velikému a svatému Bohu. Přesto jsou to nevěřící, kteří podobné věci říkají o nás.

Byť se člověk marně snaží stát svým vlastním bohem, Bůh udělal něco zcela šokujícího – stal se člověkem! Zde vidíme naprostou propast, kde na jedné straně vidíme ztraceného člověka s porušenou myslí, který dělá něco, co je ve všech ohledech bláznovství; a Písmo souhlasí, když říká: „Blázen si v srdci říká: Bůh není.“ (Žalmy 14:1). Na druhé straně vidíme ovšem velikost našeho Boha, který se smiloval nad hříšníky pro své veliké milosrdenství a vzdal lidské přirozenosti obrovskou poctu, když se stal jedním z nás – člověkem z masa a kostí.

Když se podíváte do populární kultury, která je fascinovaná superhrdiny – pompézními bohy, kteří neváhají, aby ukázali svou nadpřirozenou moc, přestože jsou v konečném důsledku zoufale malí a omezení, můžete vidět, co si člověk představuje pod demonstrací slávy. Člověk by si možná představoval, aby Bůh přišel v plné fanfáře jako přicházejí králové tohoto světa, a v druhém příchodu skutečně Pán Ježíš překoná veškerá lidská očekávání, ale když přišel poprvé, zjevil svou velikost a slávu tak, že se ponížil a stal se plnohodnotně člověkem.

Písmo nám říká: „Ačkoli byl ve způsobu Božím, nelpěl na tom, že je roven Bohu, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. A když se ukázal v podobě člověka, ponížil se, stal se poslušným až k smrti, a to smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil nade vše a dal mu jméno, které je nad každé jméno, aby se ve jménu Ježíše sklonilo každé koleno; ti, kdo jsou na nebi i na zemi i  pod zemí, a k slávě Boha Otce aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je Pán.“ (Fil. 2:6-11).

Stvořitel nebe a Země a král vesmíru v jedné osobě, sestoupil ze svého trůnu a oblékl lidskou přirozenost. Nepřišel však, aby rozmlouval s pány tohoto světa. Ne! Přestože ho nebyl žádný palác hoden, narodil se malé a chudé rodině v bezvýznamném Betlémě, a tím se přiblížil i těm nejmenším z nás a současně odhalil pyšná srdce všech, kteří se považují za elity tohoto světa. To Slovo, které bylo u Boha a bylo Bohem, se stalo tělem a přebývalo mezi námi (Jan 1:1;14), jak říká Písmo. Nepřišel však, aby zvítězil jako Bůh – bez pokušení a snadno. Kdepak! Přišel aby zvítězil jako člověk (ač byl v každém okamžiku plně člověk a plně Bůh) – jako druhý Adam, který neměl jen jeden zákon, ale náš Pán Ježíš byl narozen pod Mojžíšovým zákonem a byl vystaven veškerému pokušení, a přesto nikdy nezhřešil; byl poslušný a věrný až do samotného konce a naplnil tak veškerou spravedlnost – celým svým srdcem, duší i myslí miloval Hospodina celý svůj život! Jako jediný nezasluhoval smrt, a přesto dal sám sebe jako dokonalého Beránka Božího v oběť lásky, aby zaplatil svou drahocennou krví za hříšníky, kteří ho nenáviděli; zemřel naší smrtí a byl vzkříšen pro naše ospravedlnění, abychom sjednoceni s ním skrze Ducha svatého, měli podíl na jeho přirozenosti a mohli s důvěrou přistupovat k Bohu skrze našeho dokonalého Boha a Zachránce –  Pána Ježíše Krista, který se nám tak stal „moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením i vykoupením!“ (1 Kor. 1:30). Stal se nám vším!

A to všechno začíná u vtělení Ježíše Krista. Bez toho by nás jako lidstvo nemohl zastupovat – byl to člověk kdo zhřešil, a je to člověk, kdo musí zaplatit. Pán Ježíš za nás zaplatil a stal se naší spravedlností před Bohem.

A proto platí následující verše z Písma: „Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu.“ (1 Kor. 1:31).

Amen.

Doporučené příspěvky

Vstal Ježíš z mrtvých? (Krátký animovaný film) Vstal Ježíš z mrtvých? V tomto krátkém animovaném filmu je stručně předneseno několik argumentů na podporu biblického svědectví o vzkříšení Ježíše Kri...
Co znamená věřit v Ježíše Krista? Co je esencí křesťanské víry? A nebezpečí moderního gnosticismu… Svět se nám snaží tvrdit, že víra je ze své podstaty slepá. Že je to hra na slepou bábu; člověk jde s páskou přes oči a klopýtá. Nevidí svět okolo...
Svědectví bývalého astronauta Apolla 16 Charlese Duka: Přistání na Měsíci je nesrovnatelné s Ježíšem! Po 6 letech intenzivního výcviku a simulací pro let Apolla 16, páté lunární expedice s lidskou posádkou, jsem rozechvěle čekal, až budu konečně na ces...
Jsou křesťané povinni dodržovat Soboty? Je svěcení Sobot součástí Nové smlouvy? Některé církve, například Adventisté sedmého dne, učí, že by křesťané měli dodržovat starozákonní přikázání o Sobotách. Svěcení Sobot je součástí ...
Paul Washer: Ježíš vás vykoupil svou vlastní krví! „Nevíte, že nejste sami svoji? Byli jste přece koupeni za velikou cenu; oslavte tedy svým tělem Boha.“ (1 Korintským 6:19-20). Krátké poselství bratr...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>