O Boží slávě ve vtělení Ježíše Krista

11036980_1606266829633335_8068665260734915397_o
Pojďme se krátce zamyslet nad velikostí našeho Boha ve vtělení Pána Ježíše Krista. Bůh, který je sám v sobě dostatečný, což je v případě člověka hřích; Bůh, který je nejen plný, ale přetéká svou excelencí a dobrotou, stvořil svět takovým způsobem, aby Jeho výlučnost vynikala. Písmo hovoří o Pánu Ježíši následujícím způsobem: „On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebesích i na zemi, věci viditelné i neviditelné, ať trůny nebo panstva, vlády nebo autority; všechno je stvořeno skrze něho a pro něho.“ (Kol. 1:15-16).

Pán Ježíš nepřišel pro dobré lidi, aby je učinil ještě lepšími – i to by bylo slavné, přišel však pro lidi hříšné a nehodné jakékoliv zvláštní pocty. Pro lidi, kteří se nehodí pro nic jiného než pro peklo a věčné zatracení – pro lidi zlé, kteří místo, aby vzdávali Bohu úctu a věčně se z Něj radovali, protože k tomu jsou stvoření, vyměnili ho za modly všemožných tvarů a ohavností (Řím. 1:18-32; Řím. 3:10-18).

Člověk přestal po pádu Adama uznávat Boží autoritu; deklaroval se svým vlastním bohem, a proto již k Hospodinu nevzhlíží jako k dokonalému zdroji veškeré dobroty, ale na Jeho místo dosadil sám sebe. A tak ve svém marném boji o autonomii odmítá realitu a vytváří si falešné ideologie, které jsou mu pouhou berličkou, aby utišil své svědomí a nemusel čelit skutečnosti, že není svým vlastním pánem, ale že je vzbouřencem v Božím království!

Byť se člověk marně snaží stát svým vlastním bohem, Bůh udělal něco zcela šokujícího – stal se člověkem! Zde vidíme naprostou propast, kde na jedné straně vidíme ztraceného člověka s porušenou myslí, který dělá něco, co je ve všech ohledech bláznovství; a Písmo souhlasí, když říká: „Blázen si v srdci říká: Bůh není.“ (Žalmy 14:1). Na druhé straně vidíme ovšem velikost našeho Boha, který se smiloval nad hříšníky pro své veliké milosrdenství a vzdal lidské přirozenosti obrovskou poctu, když se stal jedním z nás – člověkem z masa a kostí.

Když se podíváte do populární kultury, která je fascinovaná superhrdiny – pompézními bohy, kteří neváhají, aby ukázali svou nadpřirozenou moc, přestože jsou v konečném důsledku zoufale malí a omezení, můžete vidět, co si člověk představuje pod demonstrací slávy. Člověk by si možná představoval, aby Bůh přišel v plné fanfáře jako přicházejí králové tohoto světa, a v druhém příchodu skutečně Pán Ježíš překoná veškerá lidská očekávání, ale když přišel poprvé, zjevil svou velikost a slávu tak, že se ponížil a stal se plnohodnotně člověkem.

Písmo nám říká: „Ačkoli byl ve způsobu Božím, nelpěl na tom, že je roven Bohu, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. A když se ukázal v podobě člověka, ponížil se, stal se poslušným až k smrti, a to smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil nade vše a dal mu jméno, které je nad každé jméno, aby se ve jménu Ježíše sklonilo každé koleno; ti, kdo jsou na nebi i na zemi i  pod zemí, a k slávě Boha Otce aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je Pán.“ (Fil. 2:6-11).

Stvořitel nebe a Země a král vesmíru v jedné osobě, sestoupil ze svého trůnu a oblékl lidskou přirozenost. Nepřišel však, aby rozmlouval s pány tohoto světa. Ne! Přestože ho nebyl žádný palác hoden, narodil se malé a chudé rodině v bezvýznamném Betlémě, a tím se přiblížil i těm nejmenším z nás a současně odhalil pyšná srdce všech, kteří se považují za elity tohoto světa. To Slovo, které bylo u Boha a bylo Bohem, se stalo tělem a přebývalo mezi námi (Jan 1:1;14), jak říká Písmo. Nepřišel však, aby zvítězil jako Bůh – bez pokušení a snadno. Kdepak! Přišel aby zvítězil jako člověk (ač byl v každém okamžiku plně člověk a plně Bůh) – jako druhý Adam, který neměl jen jeden zákon, ale náš Pán Ježíš byl narozen pod Mojžíšovým zákonem a byl vystaven veškerému pokušení, a přesto nikdy nezhřešil; byl poslušný a věrný až do samotného konce a naplnil tak veškerou spravedlnost – celým svým srdcem, duší i myslí miloval Hospodina celý svůj život! Jako jediný nezasluhoval smrt, a přesto dal sám sebe jako dokonalého Beránka Božího v oběť lásky, aby zaplatil svou drahocennou krví za hříšníky, kteří ho nenáviděli; zemřel naší smrtí a byl vzkříšen pro naše ospravedlnění, abychom sjednoceni s ním skrze Ducha svatého, měli podíl na jeho přirozenosti a mohli s důvěrou přistupovat k Bohu skrze našeho dokonalého Boha a Zachránce –  Pána Ježíše Krista, který se nám tak stal „moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením i vykoupením!“ (1 Kor. 1:30).

Stal se nám vším!

A to všechno začíná u vtělení Ježíše Krista. Bez toho by nás jako lidstvo nemohl zastupovat – byl to člověk kdo zhřešil, a je to člověk, kdo musí zaplatit. Pán Ježíš za nás zaplatil a stal se naší spravedlností před Bohem.

A proto platí následující verš z Písma: „Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu.“ (1 Kor. 1:31).

Amen.

Doporučené příspěvky

Nejděsivější poselství člověku: Bůh je Dobrý! Představte si situaci, kdy se spravedlivý soudí se zločincem. Zločinec přichází dlouhou chodbou k soudní síni a blesky z fotoaparátů ozařují jeho rozš...
Přijali jste Ducha Svatého, když jste uvěřili? Kdo nemá Kristova Ducha, není Jeho! Jeden z vážných problémů západní církve je v tom, že se snažíme spasení zjednodušit na určitý plán či schéma; ovoce takového myšlení pak můžeme ja...
Srovnání Ježíše s Mohamedem Následující stručný přehled v tabulce níže zobrazuje podstatný rozdíl mezi Ježíšem a Mohamedem. Muslimové považují Mohameda za největšího proroka, pře...
Nebeský muž promlouvá: Svědectví plné zázraků, utrpení a pronásledování pro Krista! Bratr Yun (celé jméno – Jün ti-siung), jinak též známý pod přezdívkou Nebeský muž, kterou získal v Číně během pronásledování komunistickým režimem, vy...
Predestinace a svobodná vůle: Má člověk skutečně svobodnou vůli? Jak funguje predestinace? „Cožpak může Kúšijec změnit svou kůži, anebo leopard svoje skvrny? Pak také vy dokážete konat dobro, když jste si zvykli páchat zlo.“ (Jeremiáš 13:23)...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>