BiblePolemikaVšechny články

Záleží na tom, čemu věříme. Zejména, když se svět hroutí do pekel.

Mnozí, při pohledu na současnou dobu, říkají: „Svět zbláznil!“ Kdepak! Svět se nezbláznil. Alespoň ne nyní. Jen se teď ukazuje, co se stane s domem postaveným na písku! Zboří se…

Jedna taková typická floskule moderního „pokrokového“ člověka odpovídající na otázku ohledně osobní víry v Boha, zní: „Já Boha nepotřebuji!“ A dnešní světová krize je krásnou výslednicí této arogantní hříčky. O jaké světové krizi se bavíme?

O morální světové krizi! O krizi všech světských vlád v reakci na koronavirus. O naprosté absurditě dnešní doby! Spousta věcí vyplývá na povrch! Jedna mezi nimi vyniká: Je naprosto zásadní, čemu věříme! Zcela zásadní!

Jestli nevidíte spojitost mezi tím, čemu lidé věří o světě, a jak následně reagují v krizi, jste ve veliké temnotě a součástí problému dnešní doby. Je dokonce bezpečné říct, že stojíte na špatné straně! Světonázor, ať uvědomělý nebo latentní, je jako našeptávač ve vyhledávači: Informuje naší mysl a jednání!

Krize často svlékají člověka do naha a ukazují veřejně jeho skutečné postoje. A to platí i dnes. Bůh nám ukazuje, co je skryto v lidech. I na to, co je skryto v nás – pokud jsme ochotni se dívat. O tom, co je skryto v nás křesťanech, jsme již psali. Co nám ale Bůh zjevuje o padlém světě uprostřed této doby? Především, že je důležité, čemu věříme.

Připomeňme si ale nejprve několik veršů. Král David nám dosti syrovým způsobem sděluje v 10. žalmu tato politicky a nábožensky nekorektní slova: „Ničema pro svou povýšenost moc nepřemýšlí. Bůh není — toť všechno jeho uvažování.“ (Žalm 10:4). Předně se dozvídáme, že arogance či pýcha zatemňují lidský rozum. Je to jako mlha, přes kterou není vidět dopředu. A v důsledku tak přivádí člověka k naprosté slepotě (a nakonec i pošetilosti): „Tvrdí, že jsou moudří, ale stali se blázny,“ (Řím. 1:22) říká nám pro změnu list Římanům.

Nevěřící (bezbožný svět), kdybychom jej personifikovali, sám sebe vnímá velmi pozitivně (považuje se za moudrého), ve skutečnosti je ovšem starým bláznem! Totiž: „Počátek moudrosti je bázeň před Hospodinem, poznání Svatého je rozumnost.“ (Přísloví 9:10). Moudrost, ať praktická či jakákoliv jiná, začíná právě zde – u poznání Boha!

Jan Kalvín v úvodu Institucí napsal naprosto famózní a často citovanou větu: „Souhrn svatého učení se skládá zpravidla z těchto dvou částí: z poznání Boha a z poznání sama sebe.“ Je to v podobném duchu jako následující verš z Písma: „díky tvému světlu vidíme světlo.“ (Ž 36:10). Bůh je standardem veškerého bytí. Chceme-li moudrost, musíme za ním, neboť „v něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání.“ (Kol. 2:3). Ano! Musíme začínat u Hospodina a jeho zjevené vůle…

Je-li Bůh světlem, které vede naše kroky, svět, více než kdy předtím, ukazuje na to, že leží ve tmě. Mohli bychom se bavit jen o selhání světových vlád, ale to by bylo minutím cíle. Musíme začít jinde. Toto je jen jedna část dnešní apokalyptické doby! Je to jeden z projevů stále prohlubujícího se odpadnutí od Boha! Konec světa začíná právě u této důležité otázky: Čemu věříme?

Podívejme se na pár symptomů současné doby. Svět se dostal tak daleko, že moderní progresivní levice má vážný problém definovat, co je to žena. Jeden politicky korektní pojem definoval ženu jako: „člověka, který menstruuje.“ Na to reagovala odporem i jinak velice progresivní autorka Harryho Pottera a podporovatelka LGBT hnutí, J. K. Rowlingová, jenž byla na Twitteru vzápětí pokárána za transfóbní názory.

Doslova se nacházíme na jakémsi kole štěstí, kde můžeme vidět posouvání reality v přímém přenosu. S každým dalším otočením se posouvají všechny pojmy více doleva. Co bylo dříve považované za levici, je dnes nazýváno pravicí. Co bylo dříve progresivní, je nyní konzervativní, atd. Svět se ocitl na jednom velikém kolotoči!

To samé se stalo i bývalé tenistce a otevřené lesbě, Martině Navrátilové, která kritizovala vstup přeoperovaných mužů do ženského sportu, což jí stálo členství v LGBT spolku Athlete Ally. Slovy klasika: Revoluce požírá své děti!

LGBT je vůbec již svým akronymem hezkým příkladem toho, jak je svět v temnotě. Má v sobě totiž semínko vlastní destrukce, jež se nakonec projevilo i v konfliktu mezi Martinou Navrátilovou a zbytkem LGBT. Písmena LGB totiž ještě akcentují klasické dělení na muže a ženy, zatímco T již operuje víceméně v nekonečném rozptylu různých genderů. A proto ten konflikt. Byl nevyhnutelný!

Svět zkrátka nedokáže pořádně definovat, co je to muž a žena. Neumí definovat, co je to manželství, a nakonec ani rodinu. Všechny tyto, a musíme zdůraznit: kategorie Božího řádu, jsou nyní v naprostém zmatku a temnotě. Avšak lidé, jejich slovy, „nepotřebují Boha,“ a proto také svět vypadá tak, jak vypadá.

Superman zůstal trochu pozadu, když v nedávném komixu vyšel z šatníku „pouze“ jako bisexuál. Nutno říci: Jde o syna Clarka Kenta… tak snad se příště odváží jít dál! Možná by mohl mít bratrance, který změní pohlaví a začne pro změnu boxovat se ženami?

Sexuální zkaženost je pouze jedním z drobků celkového úpadku. Lidský rozum je v naprosté temnotě. Lidé jsou čím dál hloupější… Jeden z příkladů iracionality moderní doby (cca posledních 10 let – nechytejte mě za slovo) a orwellovského „newspeaku“ je kouzelná změna termínu Globální (ne)oteplování na tautologický (vždy pravdivé tvrzení) termín „klimatická změna“. Ač to není z nedávné doby, je to však natolik omílaný pojem, a krásně vystihuje onu třesknutou pošetilost současnosti – v té své absurdnosti!

Je to jako kdyby někdo chodil a říkal: „Zítra bude pršet nebo nebude pršet.“ Jaké proroctví! Páni z Orwellova románu 1984 by jistě tleskali ve stoje! Jde o vždy platné tvrzení. A je to znamení prohraného argumentu (když hypotéza začíná umírat, musíme do ní zahrnout všechno ostatní, a tak se narodil termín „Klimatická změna“). A heuréka – máme tu Green deal, který nás všechny vysvobodí (překlad: do otroctví)!

Do konglomerátu morálního úpadku přibyl i světem obávaný koronavirus. Všechny ty hollywoodské filmy najednou ožívají! V této době se více než kdy jindy ukazuje, že záleží na tom, čemu věříme. Evoluční světonázor doslova vybublal na povrch… A tak se současně snažíme za každou cenu zachránit každého člověka (až škodíme celku), byť v evolučním světonázoru jsme jen dalším druhem zvířete uprostřed neosobního chladného vesmíru (opravdu schizofrenie), ale přitom rovněž hovoříme o přežití nejsilnějšího. Aneb: Moudrost tohoto světa…

Krásným příkladem je „šílený profesor“ (vypadá opravdu jako nepovedený záporák z nějaké bondovky) evoluční biologie Jaroslav Flegr a jeden z jeho mnoha bonmotů, který sdílel na svém Twitteru, byť měl být spíše recesí, za kterou se následně omlouval: „Milí odpůrci očkování. Rozhodně ve svém záměru vytrvejte a pomozte tak vylepšit genofond české populace. Milí váhající – určitě se nechte očkovat. Bez zavedení povinného očkování kolektivní imunity v zimě nedosáhneme, takže v té příští vlně se ještě musí každý ochránit sám.“ Ať už byly záměry „šíleného profesora“ jakékoliv, fakt je, že svět analyzuje z evoluční perspektivy, což ho přirozeně vede i k eugenickým „žertovním“ projevům…

A podobné myšlenky slýcháme velmi často. Lidé přemýšlejí jako zvířátka, neboť je učí, že vlastně zvířátky jsou. Pak ani nevědí, co je to muž či žena, neboť evoluční teorie je prosta teleologie (účelnosti či designu) a postuluje, že dnešní život je výslednicí neosobních spontánních sil (vnějších i vnitřních). Logickým závěrem je jedině hodnotový nihilismus. Není tedy cosi vnitřně správného na tom býti mužem či ženou, jsme totiž vrcholem Božího stvoření a je nám dáno výsadní postavení, neboť jsme stvořeni k Božímu obrazu (Genesis 1:27). Kdepak! Je-li, slovy okolního padlého světa, „příroda“ arbitrární, pak jsou i pojmy jako rodina, muž, žena, atd., nezávaznými a v podstatě neutrálními pojmy (které lze podle potřeby člověka upravit). Jak vídte: Velmi záleží na tom, čemu věříme!

Tento mýtus evoluce se stal nedotknutelnou posvátnou modlou a jedním z pilířů moderní sekulární (ateistické) společnosti. V historii bylo na ateismus nahlíženo převážně jako na pokleslý pohled na svět. Asi nejznámější vědec moderní historie, Isaac Newton, dokonce prohlásil: „Opakem ke zbožnosti je ateismus jako vyznání a modlářství v praxi. Ateismus je nesmyslný a odporný lidstvu, a proto také nikdy neměl moc vyznavačů. “ Evoluční teorie ovšem dala ateismu jistý podklad, a proto je také střežena a jakýkoliv jiný pohled, který jen naznačuje teistické stvoření, je ostrakizován a vyloučen z diskuze.

Evoluce se dnes postuluje zcela dogmaticky a je následně přijímána vírou (převážně v autority). To, že je něco přijímáno vírou, neznamená, že neexistují žádné argumenty pro tento pohled na svět. Kdepak! Existuje celá řada argumentů pro evoluční teorii. Jak už jsme psali i jinde: Evoluční teorie nemá jedinečné důkazy, které jsou jednak přesvědčivé a zároveň nejdou aplikovat i na jiné teorie jako například ID (Inteligentní design). Jako křesťané stavíme ovšem na Písmu, byť nemusíme vůbec být v dané oblasti „vědy” erudováni, jednak ani „oni“ nejsou (většina z nich), a my se neodvoláváme na lidskou autoritu, ale na Boží zjevení – a to je dostatečné!

A dalším takovým, tentokrát velmi smutným, zjevením, je chování lidí i vlád v době koronaviru. Začneme-li od konce, tak dort vyhrává zcela bizarní rozhodnutí vlád (nejen naší), že očkovaní lidé, kteří mohou zrovna tak onemocnět (možná s menším průběhem) a jsou zrovna tak přenašeči, se však nemusejí z nějakého důvodu testovat!

Ten nějaký důvod je celosvětové divadlo o Císařově novém obleku, jež nemá konce a jedno absurdní dějství střídá druhé! A tak se stále musí potvrzovat správnost předchozího mylného pojetí a pokračovat v nekonečném absurdním divadle jako bychom byli zcela normální a inteligentní lidé – přestože nejsme!

Znovu řekněme nahlas: Záleží na tom, čemu věříme! Nespravedlnost vyplývá především z bezbožnosti, v tom spočívá i provinění lidstva: „Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří v nepravosti potlačují pravdu, protože to, co lze o Bohu poznat, je jim zřejmé; Bůh jim to zjevil.“ (Římanům 1:18-19).

Lidstvo je ve vzpouře vůči Bohu, což se projevuje zjevně. A námi uvedené příklady jen poukazují na tento fakt. Jde také o Boží soud nad tímto světem – lidé jsou vydávání ještě více své nepravosti. A proto vidíme ten svět okolo nás, jak se otřásá v základech a na všech frontách to vře!

Bůh tímto soudem rovněž zjevuje, čemu lidé doopravdy věří. Někteří lidé například spoléhají na to, že je rouška „spasí“ před „smrtelným“ koronavirem. A tak vidíme kolem sebe naše spoluobčany, jak jezdí v autě, kde jsou sami se svým hadrovým bůžkem na obličeji. Vidíme další, jak se ze všech sil snaží, aby ta „stupidní“ menšina (protože tak o nich, ve své aroganci, smýšlí), co se nedala očkovat, změnila názor. Věřím, že očkování je věcí svědomí každého jedince a je nemorální a krajně nevkusné, když jedni tlačí násilím druhé k tomu, aby změnili postoj.

Stali jsme se součástí absurdní reality show, kde je v pořádku, když lidé při vstupu do budovy nasadí roušku, ujdou 20m na konec, sundají jí a jdou ven – to vše bez mrknutí oka! Takové jednání dělá ovšem z lidí, stvořených podle Božího obrazu, cvičené bezmyšlenkovité opičky. Není samozřejmě moudré, ani v souladu se zbožností, jednat agresivně, nicméně je dobré říct pravdu a pojmenovat věci pravými jmény.

Někdo musí říct, že císař je nahý! Je to věcí osobní morální zodpovědnosti. Je to základní projev pravdomluvnosti. I někteří lidé ze světa tomu rozumí. George Orwell například řekl: „Mluvit pravdu v čase všeobecného klamu je revoluční čin.

Pro nás křesťany je mluvení pravdy podstatou naší víry. Máme mluvit o Boží pravdě, kterou nám Bůh předal. Pravdu o člověku, který je hříšný a na cestě do záhuby. Pravdu o Bohu a Jeho milosti: Že Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl život věčný (Jan 3:16)!

Máme také umět rozlišit dobro od zla, světlo od temnoty, sladké od hořkého (Izaiáš 5:20) – pokud to nebudeme schopni dělat, obávám se, že budeme nakonec podporovat zlo, temnotu a hořkost. A to se nesmí stát!

Tady začíná a končí svět: U toho, čemu věříme. A především: Čemu věříme o Bohu! Odtud pak vyvěrá všechno ostatní.

Je potřeba začít přemýšlet. Přemýšlet nad tím, čemu jako křesťané věříme. A vyzývat svět, aby také přemýšlel, čemu věří.

Protože nakonec: pouze to, co je vykonáno v Kristu, přetrvá!

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button