SpaseníVšechny články

Profil znovuzrozených křesťanů: Jak poznáte, že jste zachráněni?

stvoreni

Každý křesťan si mnohokrát položil otázku: „Jsem opravdu znovuzrozený, anebo si něco nalhávám?“ Taková situace může mnohdy vyústit v zoufalství a pocit beznaděje: „Co když vlastně žiji v bludu? Co když vůbec Ježíši nepatřím, ale jen imituji chování druhých?“ V prvé řadě je třeba důrazně poznamenat, že je dobře, že si tuto otázku pokládáte, neboť Písmo nás učí, abychom sami sebe zkoušeli, jsme-li ve víře; abychom poznávali, zda-li v nás Ježíš Kristus vskutku žije (2 Korintským 13:5).

Můžeme tedy na úvod konstatovat, pakliže se zabýváte touto otázkou, že následujete Boží slovo, což je samo o sobě dobré znamení. Nikdy však nesmíme zůstat spát na vavřínech, a je vážně lepší poznat, že jsme si po dlouhá léta něco nalhávali, a pak se plně odevzdat Pánu, než později slyšet ona zdrcující slova: „Nikdy jsem vás neznal!“ (Matouš 7:23).

Jak poznáte, že jste zachráněni? Sestavíme si stručný profil znovuzrozených křesťanů, ale nejprve si pojďme objasnit pojem znovuzrození.

Znovuzrození

Je třeba hlasitě říct, že každý opravdový křesťan je znovuzrozený. Neexistuje něco jako „ne-znovuzrozený“ křesťan; takoví nejsou zachráněni, přestože o sobě třeba říkají, že věří v Ježíše Krista. Pojďme si připomenout Ježíšova jasná slova…

Jan 3:3-5 (Studijní Bible):Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit Boží království. “ Nikodém mu řekl: „Jak se může člověk narodit, když je starý? Nemůže podruhé vstoupit do lůna své matky a narodit se.“ Ježíš odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a Ducha, nemůže vstoupit do Božího království.

Tedy je patrné, že kdo není znovuzrozený, nemůže vstoupit do Božího království. Ale co způsobuje ono nové narození? Čteme: Nenarodí-li se kdo z vody a Ducha, nemůže vstoupit do Božího království. Hovoří se zde o křtu vodou? Pokud ano, proč zde není zmíněn termín křest, pakliže už v první kapitole jsme se s ním seznámili? Budu argumentovat, že nejde o křest vodou jako o akt, ale voda v tomto verši symbolizuje očišťující koupel znovuzrození, která je doprovázena naplněním Duchem svatým.

Tento motiv můžeme vidět jak u proroka Ezechiela, jenž píše o pokropení vody, které je následované očištěním od hříchu a naplněním Ducha svatého. Podobné duchovní obrazy používá i Pavel v listu Titovi:

Ezechiel 36:25-27 (Studijní Bible):Pokropím vás čistou vodou a budete čistí; očistím vás od všech vašich nečistot a od všech vašich bůžků. Dám vám nové srdce a nového ducha dám do vašeho nitra. Odstraním srdce kamenné z vašeho těla a dám vám srdce masité. Svého ducha dám do vašeho nitra a způsobím, že budete žít podle mých ustanovení a má nařízení budete zachovávat a plnit“

Titovi 3:4-7 (Studijní Bible):Když se však zjevila dobrota a lidumilnost Boha, našeho Zachránce, zachránil nás ne na základě skutků, které jsme my učinili ve spravedlnosti, nýbrž podle svého milosrdenství skrze koupel znovuzrození a obnovou Ducha Svatého, kterého na nás vylil hojně skrze Ježíše Krista, našeho Zachránce, abychom se ospravedlněni jeho milostí stali dědici v naději života věčného.

O křest nemůže jít, neboť Boží slovo je konzistentní a my jsme spasení pouze vírou, nikoliv vírou a křtem – pochopitelně je křest důležitá, neboť symbolizuje zmrtvýchvstání Ježíše Krista (Kolosským 2:12). Nicméně není to voda, která zachraňuje, ale Ježíš Kristus.

Pavlova slova znějí jednoznačně:

1 Korintským 1:17 (Studijní Bible): „Neboť Kristus mne neposlal křtít, ale hlásat evangelium,a to ne moudrostí slov, aby Kristův kříž nebyl vyprázdněn. “

Neboť Jan Křtitel křtil vodou, ale Ježíš Duchem svatým (Skutky 1:5, Jan 1:33, Lukáš 3:11…). Znovuzrození je stav, kdy je člověk obnoven, pokřtěn a naplněn Duchem svatým. Následující verše jednoznačně identifikují, že kdo má Kristova Ducha, ten je znovuzrozen a patří Jemu.

Římanům 8:9-11 (Studijní Bible):Vy však nejste v těle, ale v Duchu, pokud ve vás vskutku Duch Boží přebývá. Jestliže však někdo nemá Kristova ducha, ten není jeho. Je-li však Kristus ve vás, je sice tělo mrtvé kvůli hříchu, ale duch je živý kvůli spravedlnosti. Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, pak ten, který vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých, oživí i vaše smrtelná těla skrze svého Ducha, který ve vás přebývá.

Římanům 8:16 (Studijní Bible): „Sám ten Duch svědčí spolu s naším duchem, že jsme děti Boží.“

A toto vše jest naplněním následujícího Ezechielova proroctví:

Ezechiel 36:25-27 (Studijní Bible): „Dám vám nové srdce a nového ducha dám do vašeho nitra. Odstraním srdce kamenné z vašeho těla a dám vám srdce masité. Svého ducha dám do vašeho nitra a způsobím, že budete žít podle mých ustanovení a má nařízení budete zachovávat a plnit.

Pojďme se nyní sestavit profil znovuzrozených křesťanů…

1. Ježíše Krista mají vždy na prvním místě.

Filipským 2:9-11 (Studijní Bible): „Proto ho také Bůh povýšil nade vše a dal mu jméno, které je nad každé jméno, aby se ve jménu Ježíše sklonilo každé koleno; ti, kdo jsou na nebi i na zemi i pod zemí, a k slávě Boha Otce aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. “

Jestli je nějaká věc, která identifikuje učedníky Ježíše Krista, tak to je obrovská láska ke svému Zachránci. Je to neuvěřitelná oddanost, která vám v dnešním bezbožném světě přinese nálepku „fanatik“ – přitom však neděláte nic jiného než, že doopravdy následujete svou víru, zatímco všichni kolem vás zabíjejí čas na cestě do pekla.

Pamatuji si slova jednoho člověka, který mě silně ovlivnil na cestě ke Kristu: „Cokoliv, co se přímo nebo vzdáleně netýká Ježíše Krista, a nebo nemá sloužit k tomu, aby to přivedlo lidi k Ježíši Kristu, je naprostá ztráta času.

Což velmi připomíná tato slova apoštola Pavla, která mimochodem cituje i John MacArthur v intru svých kázáních na Youtube:

1 Korintským 2:2 (Studijní Bible):Rozhodl jsem se, že nechci mezi vámi znát nic než Ježíše Krista, a to toho ukřižovaného.

Láska k Bohu a Ježíši Kristu je základním předpokladem nového člověka:

1 Petrova 1:8 (Studijní Bible): „Ač jste ho neviděli, milujete ho; ačkoli ho ani nyní nevidíte, věříte v něho a jásáte nevýslovnou radostí, plnou slávy,“

Jan 14:15 (Studijní Bible): „Jestliže mne milujete, zachovejte má přikázání. “

Jan 14:23 (Studijní Bible): „Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. “

Římanům 8:28 (Studijní Bible): „Víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu působí k dobrému, těm, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí. “

Duch svatý, kromě toho, že usvědčuje z hříchu, také ukazuje na našeho Zachránce, Ježíše Krista; a proto: Kdekoliv působí Duch svatý, bude Ježíš Kristus vyvyšován.

Jan 15:26 (Studijní Bible): „Až přijde Zastánce, kterého vám pošlu od Otce, Duch Pravdy, jenž vychází od Otce, ten o mně vydá svědectví.

1 Korintským 12:3 (Studijní Bible): „Proto vám oznamuji, že žádný, kdo mluví v Duchu Božím, neřekne: ‚Ježíš buď proklet,‘ a nikdo nemůže říci: ‚Pán Ježíš,‘ jedině v Duchu svatém.“

A na prvním místě znamená i před vlastní rodinou či životem!

Lukáš 14:26 (Studijní Bible): „Přichází-li někdo ke mně a nemá v nenávisti svého otce a matku, manželku a děti, bratry a sestry, ano i vlastní duši, nemůže být mým učedníkem.“

Lukáš 17:23 (Studijní Bible): „Kdo by usiloval svoji duši zachovat, ztratí ji, kdo však by ji ztratil, zachová ji k životu.“

2. Otroci spravedlnosti

Matouš 5:6 (Studijní Bible): „Blahoslavení ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. “

Dříve jsme bývali otroci hříchu (Jan 8:34), a kdo činí hřích je z Ďábla (1 Janův 3:8); a byli jsme proto od přirozenosti děti hněvu (Efezským 2:3), děti neposlušnosti (Kolosským 3:6), na kterých spočíval Boží hněv (Římanům 1:18), ale „Bůh, bohatý v milosrdenství, pro svou velikou lásku, kterou nás miloval, i když jsme byli mrtvi pro svá provinění, obživil nás spolu s Kristem“ (Efezským 2:4-6).

A protože nás vzkřísil k životu, přestali jsme být otroci hříchu, ale stali jsme se otroci spravedlnosti. Což znamená, že nemůžeme žít v hříchu, aniž bychom nebyli usvědčováni Duchem svatým – který nás vždy dovede k pokání.

Římanům 6:17-19 (Studijní Bible): „Díky Bohu, že jste sice byli otroky hříchu, ale stali jste se ze srdce poslušnými vzoru učení, jemuž jste byli svěřeni. Byli jste osvobozeni od hříchu a stali jste se otroky spravedlnosti. Pro slabost vašeho těla to říkám po lidsku: Jako jste propůjčili své údy za otroky nečistotě a nepravosti k činění nepravosti, tak nyní předložte své údy za otroky spravedlnosti k posvěcení.“

Znovuzrozený křesťan hladoví po spravedlnosti a konstantně bojuje se svým hříšným tělem, kterému, podle slov Pavlových, zasahuje dobré mířené rány – což znamená, že se učí odolávat hříchu.

1 Korintským 9:26-27 (Studijní Bible): „Já tedy běžím ne jako bez cíle; zápasím pěstmi, ne jako bych tloukl do vzduchu, ale zasazuji dobře mířené rány svému tělu a podrobuji je, abych se snad — jiným hlásaje — sám nestal tím, kdo se neosvědčil. “

A protože jsme spolu s Kristem umřeli hříchu, a nejsme pod zákonem, ale pod milostí – hřích už nad námi nepanuje. Jako nové stvoření jsme se oblékli do Ježíše Krista. Postavíme-li se ďáblu – uteče od nás!

Římanům 6:14 (Studijní Bible): „Hřích nad vámi nebude panovat; vždyť nejste pod Zákonem, ale pod milostí.“

Římanům 13:14 (Studijní Bible): „Nýbrž oblečte se v Pána Ježíše Krista a nepečujte o tělo, abyste vyhovovali jeho žádostem.“

Jakubův 4:7 (Studijní Bible): „Poddejte se tedy Bohu. Postavte se proti Ďáblu, a uteče od vás.“

Pozor! Jsou zachraňováni pouze ti, kteří jsou posvěcováni. Nelze se hlásit k Ježíši Kristu a žít pokojně v hříchu. Kdo stále hřeší, a je mu to jedno (ospravedlňuje si to, nestaví se ďáblu na odpor, nezasahuje dobře mířené rány své tělesnosti, není zlomený nad svých hříchem…), ten nezná Boha! Pokud však vyznáváme své hříchy a rosteme v pokání, Bůh je věrný a odpouští nám.

Židům 10:14 (Studijní Bible): „Neboť jedinou obětí učinil navždy dokonalými ty, kteří jsou posvěcováni.

1 Janův 5:18 (Studijní Bible): „Víme, že kdo je narozen z Boha, nehřeší; ale ten, kdo byl zplozen z Boha, střeží sebe samého a ten Zlý se ho nedotýká.

1 Janův 1:9 (Studijní Bible):Jestliže své hříchy vyznáváme, on je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil a očistil nás od každé nepravosti.“

Nemylme se! Ježíš Kristus si přijde pro neposkvrněnou nevěstu (Efezským 5:27). Pokud nadále setrváváte v hříchu, neváhejte a čiňte pokání!

3. Nejsou ze světa

Jan 17:16 (Studijní Bible):Nejsou ze světa, tak jako já nejsem ze světa.“

Jakubův 4:4 (Studijní Bible): „Cizoložníci a cizoložnice! Nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím. “

Viděli jste někdy nějaké křesťany na diskotéce popíjet a kouřit – ne? Já také ne. Protože opravdu nelze žít dvojí život a hlásit se k Ježíši Kristu. Co všechno mám na mysli, když říkám, že nejsou ze světa? Nežijí jako svět; neoblékají se jako svět; nemluví jako svět; nemyslí jako svět; nesledují filmy jako svět. A svět nad nimi nemá moc!

Jan 16:33 (Studijní Bible): „Toto jsem vám pověděl, abyste ve mně měli pokoj. Ve světě máte soužení. Ale buďte dobré mysli, já jsem přemohl svět.

Jednu věc chci upřesnit: Nehovořím zde v absolutivech – samozřejmě, že si můžete pustit televizi. Samozřejmě, že můžete zajít do kina. Jistě si můžete pustit i rádio. Nejde v žádném případě o samoúčelný asketismus – jde však o celkový dojem. Nemohou vás prostě vlastnit věci ze světa!

1 Korintským 6:12 (Studijní Bible):Všechno mohu, ale ne všechno je užitečné; všechno mohu, ale ničím se nedám ovládnout.

1 Janův 2:15-16 (Studijní Bible): „Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Jestliže někdo miluje svět, není v něm Otcova láska. Neboť všechno, co je ve světě — žádost těla, žádost očí a prázdná chlouba života — není z Otce, ale ze světa. “

Těžko však budete nést dobré svědectví, když se na jedné straně budete hlásit k Ježíši Kristu, a na straně druhé stále hovořit o nějakém seriálu nebo nějaké kapele nebo nějaké marné filozofii – Ježíš Kristus musí být absolutně na prvním místě! Zbytek je na vašem svědomí.

4. Mají lásku jedni k druhým

Jan 13:34-35 (Studijní Bible): „Dávám vám nové přikázání, abyste se navzájem milovali; jako já miluji vás, abyste se i vy navzájem milovali. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.“

Ježíš to řekl jasně: Jeho učedníci se poznají podle toho, že mají lásku jedni k druhým. To zahrnuje oběť – neboť podle toho, co pro nás udělal Ježíš, víme to, že opravdová láska je oběť. Ten, kdo nejvíce miluje – to je ten, jenž se obětuje za druhé!

Jan 15:13 (Studijní Bible):Nikdo nemá větší lásku než tu, že položí svou duši za své přátele.

1 Janův 3:16 (Studijní Bible): „Podle toho jsme poznali lásku, že on za nás položil svou duši. I my jsme povinni položit své duše za bratry.“

Jsme povoláni k tomu, abychom si navzájem sloužili, a to s láskou a mírností. Kdo je v nouzi, tomu pomůžeme – třeba jako těm, co prchají před pronásledováním. Nebo těm, co hladoví. Láska se neprojevuje jen hezkými slovy, ale především ve skutcích.

1 Petrův 4:10 (Studijní Bible): „Dary milosti, podle toho, jak jej každý přijal, si služte navzájem jako dobří správci rozličné Boží milosti.“

Galatským 6:2 (Studijní Bible):Neste břemena jedni druhých, a tak naplňte zákon Kristův.

1 Janův 3:17 (Studijní Bible): „Má-li však někdo dostatek v tomto světě a vidí, že jeho bratr má nouzi, a zavře před ním své srdce, jak v něm může zůstávat Boží láska?

A dokonce i v tom, když se navzájem upozorňujeme na hříchy. Ano – kárání je projev lásky, ale musí se to dělat správně. Mlácení kohokoliv Biblí po hlavě za to, že nerozumí správně vytržení, není projev lásky, ale naprostá marnost!

Galatským 6:1 (Studijní Bible): „Bratři, kdyby byl někdo i přistižen v nějakém přestoupení, vy, kdo jste duchovní, napravujte takového člověka v duchu mírnosti a dávej si každý pozor sám na sebe, abys i ty neupadl do pokušení. “

Duch milosti vždy vede k lásce a jednotě! Pokud jsme v Kristu, a věříme, že Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný (Jan 3:16) – pak jsme přece jedno tělo, jeden Duch a máme být jednotní. Rozdělení a sváry jsou vždy znakem tělesnosti!

Efetským 4:1-3 (Studijní Bible): „Prosím vás tedy já, vězeň v Pánu, abyste vedli život hodný toho povolání, které jste obdrželi, s veškerou pokorou a mírností, s trpělivostí se navzájem snášeli v lásce a usilovali zachovávat jednotu Ducha ve svazku pokoje. “

Jan 17:11 (Studijní Bible): „A již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě, a já přicházím k tobě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno, jako jsme jedno my.

A tady je výstražné varování pro ty, co se nechovají podle Ježíšova přikázání. Je to jednoduché: Kdo nemiluje svého bratra (či sestru), ten zůstává ve smrti a Boha nezná!

1 Janův 3:14-15 (Studijní Bible): „My víme, že jsme přešli ze smrti do života, neboť milujeme bratry; kdo nemiluje bratra, zůstává ve smrti. Každý, kdo nenávidí svého bratra, je vrah; a víte, že žádný vrah nemá věčný život, který by v něm zůstával. “

5. Nesou ovoce Ducha svatého

Galatským 5:22-26 (Studijní Bible):Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. Proti takovým není žádný zákon. Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali tělo s jeho vášněmi a žádostmi.  Jsme-li Duchem živi, Ducha také následujme. Nehledejme marnou slávu, navzájem se neprovokujme a jedni druhým nezáviďme. “

Znovuzrození křesťané mají v sobě Ducha svatého, a proto také nesou ovoce Jeho přítomnosti. A to je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a sebeovládání.

Můžete být třeba v tom nejhorším vězení světa, můžete být mučeni, můžete žít v chudobě, můžete být pronásledováni – avšak nikdo vám nevezme ten nesmírný vnitřní pokoj a radost, kterou dává voda živá, jež pramení z trůnu Ježíše Krista!

A jaké jsou projevy tělesnosti?

Galatským 5:19-21 (Studijní Bible):Skutky těla jsou zřejmé, jsou to cizoložstvo, smilstvo, nečistota, bezuzdnost, modloslužba, čarování, nepřátelství, svár, žárlivost, hněvy, soupeření, rozdělení, sekty, závisti, vraždy, opilství, hýření a podobné věci. To vám předpovídám, jak jsem již dříve řekl, že ti, kdo takové věci dělají, neobdrží dědičně Boží království. “

Znovuzrození křesťané zkrátka netráví hodiny tím, že hledají někoho, koho by mohli zmlátit biblickými verši, nežijí v hněvu, závisti, nepůsobí rozdělení, nepřátelství atd. A pokud domlouvají, pak s mírností a láskou, bez hlasitého farizejského odsuzování!

Samozřejmě – jde-li o hříchy či vedlejší nesrovnalosti. Protože s gnostiky a lidmi, kteří si říkají bratří, ale nekážou Ježíše Krista přišlého v těle, se nemáme ani zdravit!

2 Janův 1:9-11 (Studijní Bible): „Každý, kdo zachází dále a nezůstává v učení Kristově, nemá Boha; kdo zůstává v učení Kristově, má i Otce i Syna. Přichází-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu ani ho nezdravte; kdo ho zdraví, má účast na jeho zlých skutcích. “

6. Zůstávají v učení Kristově a Jeho slově

Ježíš Kristus řekl:

Jan 8:31 (Studijní Bible): „Ježíš říkal Židům, kteří mu uvěřili: Zůstaneteli v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. “

Jan 15:7 (Studijní Bible): „Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li mé výroky ve vás, požádejte, oč chcete, a stane se vám.“

Jan 14:23 (Studijní Bible): „Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. “

Jan nám dává naopak jasné varování, že kdo zachází dále (za učení Kristovo a nezůstává v něm), nemá Boha ani věčný život.

2 Janův 1:9 (Studijní Bible): „Každý, kdo zachází dále a nezůstává v učení Kristově, nemá Boha; kdo zůstává v učení [Kristově], má i Otce i Syna. “

Co to ale znamená? Máme zůstávat a věřit tomu, co nám bylo předáno apoštoly a proroky – na tom je také vybudovaná církev. Pavel říká toto: „byli jste vybudováni na základě apoštolů a proroků, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš,“ (Efezským 2.20). To znamená, že máme hlásat a zůstávat v tom, co učí Boží slovo. Praví křesťané budou jako sloupy, které nad sebou drží pravdu věčného evangelia. Písmo o tom také tak hovoří, že církev v jistém ohledu představuje sloupy – podpěry pravdy. „Kdybych se však opozdil, chci, abys věděl, jak je třeba se chovat v domě Božím, jímž je církev Boha živého, sloup a opora pravdy.“ (1 Tim. 3:15).

Především však máme zachovávat čistotu Slova pravdy (evangelia). Tak jako Pavel, který tvrdě varoval galatské, i my máme nekompromisně držet onu Pravdu, která má moc zachraňovat lidské duše. „Vy jste již čistí pro slovo, které jsem vám pověděl.“ (Jan 15:3). Opravdoví křesťané tedy nikdy nebudou kompromitovat evangelium (ani esenciální biblické pravdy).

K tomu je nutné poznamenat, že Bible také nabádá k jednotě, a proto je třeba umět správně rozpoznat esenciální učení. Kupříkladu proroctví o vytržení, druhy křtů, duchovní dary, predestinace/svobodná vůle opravdu nepatří k esenciálním naukám, a proto bychom neměli opouštět jednotu kvůli rozdílným pohledům. Přece jen: „Neboť nyní vidíme jako v zrcadle, zastřeně, potom však uvidíme tváří v tvář.“ (1 Kor. 13:12).

Toto je velmi stručný profil znovuzrozených křesťanů. Jedno je třeba poznamenat: Můžete imitovat některé charakteristiky znovuzrozeného křesťana, ale nemůžete mít všechno. Zkrátka to není v lidských silách – takový profil dovede sestavit jen Bůh.

Chci vás proto s láskou vyzvat, abyste, podle rady Božího slova, testovali „jste-li ve víře, sami sebe zkoumejte. Či nepoznáváte sami na sobě, že Ježíš Kristus je ve vás?“ (1 Korintským 13:5).

Na druhou stranu – cílem není být perfektní. Kdepak! Jde o to stále běžet vzhůru a růst v poznání našeho Pána a s bázní a chvěním v srdci uvádět najevo svou záchranu (Filipským 2:12).

Vezměme si na závěr příklad z apoštola Pavla:

Filipským 3:13-14 (Studijní Bible): „Bratři, já si nemyslím, že jsem se již toho zmocnil; jedno však činím: zapomínaje na to, co je za mnou, a natahuje se po tom, co je přede mnou, běžím k cíli pro cenu Božího povolání vzhůru v Kristu Ježíši.

Související články

Komentáře

 1. Dobrý deň,
  veľmi rád čítam vaše články,ktorých je v tomto svete žalostne málo.V tomto článku píšete niečo o diskotékach,pití alkoholu a fajčení.
  Prosím Vás chápem to dobre,že ak človek fajčí,tak žiadnym kresťanom v skutočnosti nie je ?
  Ďakujem Vám srdečne za Vašu odpoveď.
  S pozdravom:Pavol

  1. Dobrý den,
   nemyslím si, že by křesťan měl dlouhodobě žít v hříchu. Může se stát, že spadne do hříchu – i mně se to stalo, ale třeba chodit pravidelně do hospody a opíjet se bez výčitek svědomí – to ne. Nebo vykouřit krabičku denně bez jediného výčitku svědomí – to ne. Silně věřím, že Duch svatý usvědčuje z hříchů a vede k posvěcení. Tělo je chrám pro Ducha, a proto by jej člověk neměl znečišťovat kouřením. Pokud člověk kouří a nevadí mu to, pak je tu šance, že není znovuzrozen. Svěřím se svou osobní zkušeností, kterou můžete vzít jako praktický příklad, ale pravdu hledejte v Písmu. Já jsem přestal kouřit téměř v okamžiku mého obrácení. Prostě to Bůh ode mě vzal. Bylo pak snadné přestat. Jsou věci, které ovšem nevzal, a s kterými jsem bojoval přes rok. A proto vím, že můžeme nějakou dobu žít v hříchu, ale nemůžeme v něm žít pohodlně. Já jsem v počátcích, po mém opravdovém obrácení, hřešil (pornografie) a věděl jsem o tom, ale bojoval jsem s tím, jak jsem mohl. Přesto jsem byl ještě slabý a mnohokrát jsem spadl. Tento boj trval přes rok. Kolikrát jsem o sobě pochyboval. Nejdůležitější ovšem bylo, že jsem byl pokaždé vnitřně usvědčen, když jsem podlehl žádostivosti, a pokaždé jsem činil pokání. Před mým obrácením jsem ovšem půl roku chodil stále po hospodách, stále jsem „pařil“ – nebyl jsem opravdu znovuzrozený a necítil jsem usvědčování ani jsem neměl silnou urgenci přestat. Vyznával jsem Ježíše ústy, ale stále jsem žil jako svět. Bibli jsem skoro nečetl, a když, tak velmi s obtížemi. A kouřil jsem. A právě v okamžiku, kdy jsem se později obrátil k Bohu a volal jsem Jeho jméno, vyznával hříchy a prosil i o uzdravení – tehdy jsem pocítil Ducha svatého, jak se na mě snesl. Někteří lidé říkají, že jim zahořel plamen v srdci. U mně se to více podobalo Letnicím. Ne každý má stejnou zkušenost, zkušenost není zdroj pravdy, Boží slovo je – nicméně přišla zásadní změna. A právě v této chvíli si myslím, že mě Bůh teprve vzkřísil k životu. A pak jsem přestal kouřit a nepil jsem více jak 3 piva (dnes už vůbec). Tehdy se ve mně probudila horlivost, která vyústila i v tvorbě těchto stránek. A když jsem upadl do hříchu, Bůh mě vždy vnitřně usvědčil. Proto si myslím, že pokud člověk pohodlně kouří a necítí žádné nutkání přestat, pak je šance, že se nachází ve stejném stavu, ve kterém jsem byl já před znovuzrozením. Já opravdu věřím, že když půjdete k Bohu a vyznáte svůj hřích a budete ho prosit o vysvobození, a pak učiníte pokání, že se můžete zbavit jakékoliv závislosti. Vím to moc dobře z vlastní zkušenosti. Ježíš nás povolal k posvěcení. On je problém v tom, že se dnes málo káže proti hříchu, a tak tomu lidé nevěnují takovou pozornost. Ale měli bychom, protože hřích přibil Ježíše na kříž. Doufám, že jsem odpověděl dostatečně.

   Židům 12:5-6: „A zapomněli jste na napomenutí, které vám praví jako synům: ‚Můj synu, nepodceňuj Pánovu výchovu, ani neochabuj, když jsi od něho kárán; neboť koho Pán miluje, toho vychovává, a švihá každého, koho přijímá za syna.‘ “

   Ať vás Duch svatý vede na vašich cestách, abyste rostl do podoby Ježíše Krista.
   Karel

 2. Som Vám naozaj veľmi vďačný za to,že ste si našiel čas a odpísal mi.Myslím,že to je dostatočná odpoveď nie len pre mňa,ale aj pre iných,ktorý majú tento problém.Ale stále nemôžem pochopiť jednu vec.Pri ,,MOJOM OBRÁTENÍ“ som bol v okamihu vyslobodený z kokainu,pervitínu,alkoholu,gamblerstva,porna a rôznych ďalších a ďalších hrozných vecí.Ale fajčiť jednoducho stále musím,aj keď nechcem a viem veľmi dobre,že je to hriech ako každý iný.Trvá to už vyše 7 rokov.Som z toho úplne zdeptaný a stratil som všetku radosť a pokoj.Viackrát som pred Pánom plakal a prosil za vyslobodenie,ale nič… Prosím Vás čo mám robiť ?

  1. Tak já byl vysvobozený z cigaret a alkohol jsem postupně dal pryč. :)) Ale zůstalo porno, se kterým jsem bojoval strašně dlouho. Skoro rok a půl – a to je podstatně horší hřích než kouření. Dostalo mě to do situací, kdy jsem začal uvažovat o tom, jestli si něco nenalhávám… pokaždé ten pocit viny byl obrovský. Kolikrát jsem říkal už nikdy a přesto jsem selhal. A pak jsem se jakoby podíval nazpátek do svého starého života a přemýšlel, jestli vůbec je možné, abych odpadl. A z té myšlenky se mi udělalo špatně. Zjistil jsem, že už neexistuje cesta zpět a to mi dodalo sílu. Zjistil jsem, že už nikdy se nechci vzdát toho, co mám. Že není možné, abych se vrátil zpátky. A v tu chvíli se ve mně něco zlomilo. A začal jsem více vyhledávat Boha, více jsem se na něj soustředil a snažil jsem se živit Ducha a ne tělo. Dokonce jsem si dal pust od cukru, protože jsem se hodně cpal sladkým, abych zahnal ten pocit viny. Najednou jsem četl více Bibli a toužil jsem o bližší vztah s Bohem. Chtěl jsem, aby se jeho přítomnost manifestovala v mém životě. Díval jsem se do věčnosti a nehleděl na své tělo a jakékoliv myšlenky jsem káral ve jménu Ježíše Krista. „Uvádíme do zajetí každou myšlenku, aby byla poslušna Krista,“ (2 Kor. 10:5). Abych pravdu řekl, je to docela nedávno. Vaše svědectví je silné. Bůh vás zbavil mnohem horších věcí – než je kouření. Což je samo o sobě vyníkající znamení, stejně jako vaše zlomenost nad hříchy! Radujte se, že se nacházíte v tomto stavu, protože to znamená, že už nejste jako svět – ten by vaše trápení nepochopil. „Blahoslavení ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. “ (Matouš 5:6). A já si myslím, že Bůh občas nechává i něco být, aby vás to vybudovalo. „Víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu působí k dobrému, těm, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí. “ (Ř 8:28). Mně ten můj hřích přivedl k tomu, že jsem se více pokořil, protože jsem byl pyšný. Také sloužil k tomu, aby mě vychoval k poslušnosti a otužil mou vůli. Ono pokání začíná změnou mysli, ale občas si říkáme, že jsme učinili pokání, ale nestalo se tak. I pokání je dar. „ v tichosti kárat odpůrce. Snad jim dá Bůh pokání k poznání pravdy,“ (2 Tim. 2:25). Chce to na oltář odložit všechno. A prosit Boha o dar pokání a soustředit se na něj a bojovat i s těmi myšlenkami. A když člověk selže, tak se zvednout a pokračovat v boji. Bůh nás tímto bojem a soužením buduje… určitě to nevzdávejte! Vítězství a konečný cíl, který je před námi, je nekonečně lepší! „Proto i my, majíce kolem sebe tak veliký oblak svědků, odložme veškerou zátěž a hřích snadno nás ovíjející a s vytrvalostí běžme závod, který je před námi, upřeně hledíce k původci a dokonavateli víry Ježíši, který pro radost, která byla před ním, podstoupil kříž, pohrdnuv hanbou, a sedí po pravici Božího trůnu. “ (Židům 12:2). Ježíš podstoupil to utrpení pro nás a pro RADOST, která byla před ním! Tam mají směřovat naše myšlenky. Žádný hřích vás nezastaví, když je Bůh s vámi! Musím říct, že jestliže jsou ty velké věci pryč, a váš pocit je opravdový, pak je to velmi dobré znamení! Mnohokrát jsem četl podobná svědectví jako to vaše. Vlastně přesně takto jsem se cítil, a můj hřích byl podstatně horší… Strašně mi pomohlo i to, že jsem procházel svědectví lidí, kteří podobný hřích překonali. Máme se navzájem povzbuzovat! Nevzdávejte to! Ten ve vás přemohl svět! A možná by vám pomohla i kniha, kterou teď čtu – není sice o tomto hříchu, ale zobrazuje utrpení pronásledovaných křesťanů v Číně. Teď mě osobně velmi povzbudila. Jmenuje se Nebeský muž a je dokonce i online k dispozici (http://strasnice.casd.cz/nebesky_muz.pdf).
   Ať vás Bůh vysvobodí, a ať všechno čím jste prošel, prospěje vašemu růstu – protože i to špatné Bůh využívá pro naše budování, abychom rostli. Zdraví Karel.

 3. Ani si neviete predstaviť,ako veľmi ma Vaše slová povzbudili.Už vyše roka nechodím do žiadnej cirkvi,pretože neviem o žiadnej,kde by sa vyučovalo čisté Božie slovo.Predtým som chodil do letničnocharizmatického zboru.Vysvetlovať vám to asi nemusím.No a samému,je naozaj ťažko…Mimochodom nebeského muža som čítal už dávno a s bratom Yunom som sa stretol dokonca osobne.Lenže poviem Vám pravdu,že mi Pán asi pred rokom začal otvárať oči a začal mi ukazovať falošných učiteľov a prorokov o ktorých som bol presvedčený,že sú Boží služobníci.No a teraz už neverím len tak hocikomu a hocičomu,ale snážím sa všetko a každého skúmať.Samozrejme aj nebeského muža.Ale pri ňom ešte stále neviem….
  Teraz je vo svete toľko vlkov v ovčích rúchach,ako nikdy predtým a musíme sa mať neustále na pozore,nech by to vyzeralo akokoľvek vieryhodné.Myslím,že každý,kto má podobné skúsenosti s falošnými učiteľmi ako ja, reaguje rovnako.Jeden pastor s istého zboru sa mi smial,že teraz upodozrievam každého.Ale on si asi neuvedomuje,že aký to je pre človeka šok,keď je doňho niekoľko rokov niečo tlačené a potom zistí,že to všetko bolo nakvasené zlým kvasom.Potom už veľmi ťažko niekomu verí.Hlavne keď nie je zbehnutý v písme,tak ako napr.ja.
  Takže ešte raz ďakujem Bohu za Vás a ďakujem aj Vám,za ochotu a pomoc,aj keď si to možno ani neuvedomujete,ako ste mi pomohol.
  A viem,že nestratíte svojej odplaty,pretože ste napojil vodou jedného z tých malých,veriacich v Pána Ježiša.
  Nech Vás Pán mocne požehná vo vašej práci,aj vo vašom osobnom živote.

  S pozdravom:Pavol Machara

  1. Dobry den Pavle, nevim odkud jste, ale muzu Vam s cistym svedomim doporucit krestansky sbor v Hostivici http://www.baptistickeshromazdeni.cz, anebo pokud jste ze Slovenska Bratrskou Jednotu Baptistu v Poprade. Pan Vam zehnej a verte, ze ve spolecenstvi dalsich vericich se bojuje mnohem lepe 😉 zdravi Monika

 4. Ahoj, já také děkuji za tyto řádky. Asi je teď velmi potřebuji, protože se také stále potácím v hříchu (kouření, alkohol atd.) Vnitřně mne to velmi demotivuje, snažím se činit pokání a prosit o Boží vedení, ale nic se neděje, ta pokušení stále trvají… Trochu závidím lidem, kteří se jako mávnutím kouzelného proutku zbaví svých závislostí, Bůh je od nich odejme.. U mne stále více pouze narůstají výčitky a špatné pocity z dalších a dalších selhání. Vím, že proces očišťování je na delší čas, ale už to přestávám zvládat psychicky. Co dělám špatně? Díky za odpověď.

  Honza

  1. Ahoj Honzo,
   já jsem mladý křesťan, ale sdělím ti své zkušenosti. Z některých věcí Bůh vysvobodí a některé nechává, aby nás vychovával. Já stále vážně bojuji také s některými hříchy a také se cítím velmi špatně, když podlehnu a nechám se svést… nicméně mě tato slabost pokaždé přiblíží k Bohu. A pokud jsi znovuzrozen, pak ti tyto pády dávají lekce. Sledoval jsem mnoho svědectví a všiml jsem si jedné věci, že cílem není svoboda, ale cílem je bližší vztah s Ježíšem. Ve všem v našem životě musíme mít Ježíše na prvním místě, takže cílem nemůže být svoboda od hříchu. Chce to vyhledávat Boha a prohlubovat náš vztah s ním. Chce to živit Ducha a ne tělo, to je základ. Ono stačí málo – když člověk příliš sleduje nějaké seriály nebo filmy, kde se podobné hříchy objevují, má zkušenost je, že pak je slabší a snadněji podlehne. Ale nejdůležitější je pravidelně a upřímně vyhledávat Boha v modlitbě, ale i při čtení Bible. Já se modlím, aby zabíjel skutky mého těla, aby žil skrze mě, aby bylo více Jeho v mém životě a méně mě. Vytrvale se modlím, aby mě úplně vysvobodil, a já věřím, že to udělá… občas to je hned a občas to trvá déle. Jestli si se modlil o trpělivost, pak se nediv. 🙂 My vidíme věci z jiné perspektivy než Bůh. Ten nás chce budovat, a jestli miluješ Boha, pak on pracuje se vším a snaží se to využít pro to, aby tě vychovával. Každopádně nepřestávej bojovat a bojuj tak, že buduj svůj vztah s Bohem. Pravidelná modlitba je extrémně důležitá. Postav se ďáblu a on uteče. Moc dobře vím, jak je to těžké. Je to extrémně těžké, a proto se musíš soustředit na toho, který přemohl svět. Nehledej svobodu pro svobodu, ale prohlub svůj vztah s Ježíšem a pravidelně se k němu modli. Neživ tělo, vyhýbej se kompromitujícím situacím a Bůh tě vysvobodí uprostřed soužení.

   „Požehnán buď Hospodin, má skála! On učí mou ruku boji a mé prsty válčit. Mé milosrdenství a má tvrz, můj nedobytný hrad, můj vysvoboditel! Je mi štítem, u něj hledám útočiště, on mi podrobuje lid. Hospodine, co je člověk, že se k němu znáš? Syn člověka, že na něj myslíš? Člověk se podobá vánku, jeho dny pomíjejí jako stín. Hospodine, nakloň svá nebesa a sestup! Dotkni se hor a vzplanou! Udeř bleskem a rozptyl je! Vyšli své šípy a přiveď je do zmatku! Vztáhni ruku z výše, vyprosť mě a vysvoboď mě z mnohých vod, z ruky cizozemců! Svými ústy promlouvají klam, jejich pravice je pravice zrádná. Bože, budu ti zpívat novou píseň, budu tě opěvovat při desetistrunné harfě. Ty dáváš spásu králům; ty svého otroka Davida vysvobozuješ od zlého meče. Vyprosť a vysvoboď mě z ruky cizozemců, kteří svými ústy promlouvají klam a jejichž pravice je pravice zrádná! Naši synové ať jsou ve svém mládí jak vzrostlé štěpy, naše dcery jako vytesané rohové kvádry, jako u chrámu. Naše sýpky ať se naplní nejrůznějším zbožím, našeho bravu na našich polích ať jsou tisíce, ba desetitisíce. Náš skot ať je obtěžkán, ať nejsou trhliny ani odvlékání ani žalostný křik na náměstích. Blahoslavený lid, s nímž je tomu takto. Blahoslavený lid, jemuž je Hospodin Bohem.“ (Žalmy 144)

   Spolehni se na Hospodina a On tě vysvobodí. Buď požehnán.
   Karel.

 5. Věřím v Pána Ježíše Krista, avšak již téměř 6 let těžce zápasím s pornografií, neustále selhávám a nedokážu činit pokání, byť se snažím číst Bibli a modlím se. Za ty roky jsem nedokázal zlomit své tělo pro Krista. Tolikrát jsem vyznával své hříchy a zval Krista do svého srdce… Duch je odhodlán, ale tělo slabé. Přichází chvíle, kdy mne Bůh vychovává a dává mi pocítit svou milost, jindy přichází varovné myšlenky Písma o Božím hněvu, pod kterým se nacházím, když této ohavnosti propadám. Stále mám žízeň po Bohu, moje duše po něm hladoví. Co mám dělat?

   1. Ano, ví o tom a náležitě mě povzbuzuje a pomáhá mi s opatřeními, která by snížila riziko příležitostí k hříchu. Nejde o to, že bych v manželství nebyl spokojen, spíše do onoho začarovaného kruhu padám z jakési setrvačnosti, s níž už jsem do manželství vcházel.

    1. Vím, že může být doma nějaký předmět, který otevírá cestu k vyvolávání těch choutek. Zkuste odstranit vše co by na to mohlo mít vliv. Jestli to je tím, ale nevím.
     V Galatským 5, 16 je rada: Duchem choďte a žádost těla nedokonáte.

    2. Dobrý den, Michaeli,

     jsem věřící necelé 4 roky a mám stejný problém jako Vy. Do manželství jsem však ještě nevstoupil, přestože je k němu jaksi nakročeno (dalo by se tedy říci, že tím je můj boj urputnější a těžší; samozřejmě s přítelkyní dbáme na to, abychom se nedopustili „nečistoty“ a vše krásné si ponechali až do manželství, jak to Bůh ustanovil). Nicméně tímto hříchem jsme sužován a nutno si přiznat, že je stav mé závislosti (jak lze nutkavé podléhání tomuto nepříteli nazvat) daleko horší, než tomu bylo zpočátku. Je otázkou, zda je příčinou přílišné ulpění na boji s tímto hříchem nebo je to nějaký vývoj, jehož pozadí zná jen samotný Pán… Pokud jste ochoten se o Vašem boji více sdílet (osobně bych to sám uvítal, proto tuto možnost zmiňuji), dávám k dispozici email: john.15@email.cz.

     Buďte zdrávi a Pán Bůh s vámi!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button