BibleBiblická proroctvíVšechny články

7 proroctví o posledních dnech v obrazech

Bible je kniha plná proroctví. Jen pro zajímavost: J. Barton Paynova encyklopedie Biblických proroctví jich obsahuje 1239 ze Starého a 578 z Nového zákona. Dohromady tedy máme přinejmenším 1817 proroctví – ta jsou obsažena v 8352 verších.

Existuje mnoho proroctví týkajících se posledních dnů tohoto světa. Tím se běžně zabývá teologická disciplína zvaná eschatologie. Tento článek si neklade za cíl detailně rozebírat jednotlivá proroctví, ani nechce zabíhat ke všem proroctvím, ale spíše načrtnout možné kontury – ukázat daná proroctví v obrazech dnešního světa. A položit si jednoduchou otázku: Žijeme v posledních (v posledních) dnech?

1. O lidech v posledních dnech

2 Timoteovi 3:1-5 (Studijní Bible): „Toto však věz, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou sobečtí, chtiví peněz, chlubiví, domýšliví, rouhaví, rodičů neposlušní, nevděční, nesvatí, bezcitní, nesmířliví, pomlouvační, nevázaní, hrubí, nepřátelští k dobrému, zrádní, lehkomyslní, nadutí, milující rozkoš spíše než milující Boha. Budou mít vnější formu zbožnosti, ale její moc jim bude cizí. Od takových se odvracej.“

2. Posměvači budou popírat druhý příchod Ježíše, stvoření a potopu (křesťanství)

2 Petrův 3:3-8 (Studijní Bible): „Především vězte, že v posledních dnech přijdou s posměchem posměvači, kteří budou žít podle svých vlastních žádostí a budou říkat: ‚Kde je to zaslíbení jeho příchodu? Od té doby, co zesnuli otcové, všechno zůstává tak, jak to je od počátku stvoření.‘ Je jim totiž skryté, neboť to chtějí, že nebesa byla od pradávna a země povstala z vody a skrze vodu slovem Božím, skrze něž také tehdejší svět zahynul, když byl zatopen vodou. A týmž slovem jsou nynější nebesa a země uschovány k ohni a střeženy pro den soudu a záhuby bezbožných lidí. “

3. Mnoho falešných učitelů a proroků

2 Timoteovi 4:3-4 (Studijní Bible): „Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, nýbrž si podle vlastních žádostí budou shromažďovat učitele, aby jim říkali, co je jim příjemné; odvrátí sluch od pravdy a obrátí se k bájím.“

4. Odpadnutí od víry k falešným naukám

1 Timoteovi 4:1-2 (Studijní Bible): „Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odstoupí od víry, přidržujíce se bludných duchů a učení démonů, těch, kteří v pokrytectví mluví lež a mají vypálené znamení na vlastním svědomí. “

2 Tesalonickým 2:3 (Studijní Bible): „Ať vás nikdo žádným způsobem nesvede, protože nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ten člověk bezzákonnosti, syn záhuby,“

5. Válečné zvěsti

Matouš 24:6 (Studijní Bible): „Budete slýchat o válkách a uslyšíte válečné zvěsti. Dejte si pozor, neděste se. To všechno musí nastat, ale to ještě není konec.“

6. Hladomory a zemětřesení…

Matouš 24:7-8 (Studijní Bible): „Povstane totiž národ proti národu a království proti království, budou hladomory a zemětřesení na různých místech. Ale to všechno bude počátek porodních bolestí.“

7. Pronásledování křesťanů

Matouš 24:9-10 (Studijní Bible): „Pak vás budou vydávat do soužení a budou vás zabíjet; a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno. A tehdy mnohým to bude kamenem úrazu, budou se navzájem zrazovat a jeden druhého nenávidět. “

Matouš 24:14 (Studijní Bible): „Toto evangelium království bude vyhlášeno po celém světě na svědectví všem národům. A tehdy přijde konec.“

 

 

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button