BibleBiblická proroctvíJežíš KristusVšechny články

60 naplněných proroctví o Ježíši Kristu

Kříž ve Starém zákoně
Kříž ve Starém zákoně

Proroctví je předpověď události, před tím, než nastane, jež obsahuje takové detaily, že nutně vyžaduje nadpřirozené (Boží) vedení. Bible je kniha obsahující stovky detailních proroctví. Existuje například více jak 300 naplněných proroctví o Ježíši Kristu. Tento článek odhaluje 60 nejhlavnějších z nich.

V tomto článku naleznete i vybraná proroctví o ukřižování Krista. Nejen, že tato proroctví byla předpovězena 1000 let před Jeho příchodem (viz Žalmy), a dokonce i cca 400 let předtím, než bylo ukřižování poprvé použito jako forma popravy. Ukřižování zkrátka neexistovalo v době, kdy byla tato proroctví ohlášena!

Další zajímavostí je, že vědci zvolili 48 proroctví a determinovali, že pravděpodobnost, aby je jeden muž naplnil všechny, je 1:10157. Což je ovšem absurdní astronomická hodnota – je prakticky vyloučeno, aby se cokoliv, s takovou pravděpodobností, uskutečnilo. Pojďme se na vybraná proroctví podívat v přehledné tabulce…

Poznámka: Verše jsou citovány ze Studijního překladu. Pro lepší srozumitelnost, díky přílišné doslovnosti Studijního překladu, je u některých veršů přidán ještě text z Bible21.

O Jeho narození

Prorokováno

Naplněno

1. Símě ženyGenesis 3:15 „A položím nepřátelství mezi tebe a ženu a mezi símě tvé a símě její; ono tobě rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.“Galatským 4:4 „Když však přišla plnost času, vyslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, narozeného pod Zákonem,“
2. Narozen z pannyIzaiáš 7:14 „Proto vám Panovník dá znamení sám: Hle, dívka otěhotní, porodí syna a dá mu jméno Immanuel (Studijní Bible)Sám Pán vám proto dá znamení: Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel, Bůh je s námi. (Bible21)“Matouš 1:18-25S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Marie byla zasnoubena Josefovi. Dříve než se sešli, zjistilo se, že je těhotná z Ducha Svatého. Její muž Josef byl spravedlivý, ale nechtěl ji vystavit hanbě; rozhodl se propustit ji tajně. Když to rozvážil, hle, Pánův anděl se mu ukázal ve snu a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou ženu; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha Svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.“ To všechno se událo, aby se naplnilo, co bylo řečeno od Pána skrze proroka:‚Hle, ta panna otěhotní a porodí syna a dají mu jméno Immanuel‘, což v překladu znamená: ‚ Bůh s námi.‘ Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu nařídil Pánův anděl, a přijal svou ženu. Ale nepoznal ji, dokud neporodila svého prvorozeného syna. A dal mu jméno Ježíš.
3. Potomek AbrahamaGenesis 22:18 „Ve tvém semeni si budou žehnat všechny národy země, protože jsi mne uposlechl.“Matouš 1:1 „Rodokmen Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova.“
4. Potomek IzákaGenesis 21:12 „Bůh však Abrahamovi řekl: Nebuď skleslý kvůli chlapci a své otrokyni. Poslechni Sáru ve všem, co ti říká, protože v Izákovi bude povoláno tvé símě.“Lukáš 3:23-34Když Ježíš začínal, bylo mu asi třicet let, byl synem, jak se myslelo, Josefa, ten Heliho, ten Mathata, ten Léviho, ten Melchiho, ten Janaie, ten Josefa,ten Matathiáše, ten Amose, ten Nahuma, ten Esliho, tenNagaje, ten Mahata, ten Matathiáše, ten Semeina, ten Josecha, ten Jody, ten Johanana, ten Resy, ten Zorobabela, ten Salathiela,ten Neriho, ten Melchiho, ten Addiho, ten Kosama, ten Elmadama, ten Era, ten Jesův, ten Eliezera, ten Jorima, ten Mathata, ten Léviho, ten Simeona, ten Judy, ten Josefa, ten Jonama, ten Eliakima, ten Meleie, ten Menny, ten Mattathy, ten Nathama, ten Davida, ten Isaje, ten Obéda, ten Bóaza, ten Saly, ten Naasona, ten Amínadaba, ten Admina, ten Arniho, ten Chesróma, tenFarese, ten Judy, ten Jákoba, ten Izáka, ten Abrahama, ten Thareho, ten Nachora,
5. Potomek JákobaNumeri 24:17 „Vidím ho, není to teď, sleduji ho, není to hned: Vyjde hvězda z Jákoba, povstane žezlo z Izraele a probodne skráně Moába, temeno všech synů Šétových.“Lukáš 3:34ten Jákoba, ten Izáka, ten Abrahama, ten Thareho, ten Nachora, “
6. Potomek DavidaJeremiáš 23:5 „Hle, přicházejí dny, je Hospodinův výrok, kdy vzbudím Davidovi spravedlivý Výhonek. Bude kralovat jako král, jednat rozumně a vykonávat v zemi právo a spravedlnost.“Lukáš 3:31ten Meleie, ten Menny, ten Mattathy, ten Nathama, ten Davida, “
7. Z kmene JudyGenesis 49:10 „Neodstoupí žezlo od Judy ani palcát od jeho nohou, dokud nepřijde ten, kterému patří a jehož budou poslouchat národy.“Zjevení 5:5 „Ale jeden ze starších mi říká: „Neplač. Hle, zvítězil lev, ten z kmene Judova, kořen Davidův, aby otevřel ten svitek a jeho sedm pečetí.“
8. Z rodové linie Isaje (Jišaje)Izaiáš 11:1 „I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů ponese ovoce.“Lukáš 3:32 „ten Isaje, ten Obéda, ten Bóaza, ten Saly, ten Naasona, “
9. Narozen v BetléměMicheáš 5:1 „A ty, Betléme efratský, který jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, kdo bude vládnout nad Izraelem, ten, jehož původ je odedávna, ode dnů věčných.“Matouš 2:1-6Když se Ježíš narodil v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mágové od východu přišli do Jeruzaléma a říkali: „Kde je ten narozený král Židů? Spatřili jsme jeho hvězdu, když vycházela, a přišli jsme se mu poklonit.“ Když to uslyšel král Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém. Shromáždil všechny velekněze a učitele Zákona z lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Oni mu řekli: „V judském Betlémě; neboť tak je napsáno skrze proroka: ‚A ty, Betléme,‘ země Judova, vůbec nejsi ‚nejmenší mezi vladaři Judy, neboť z tebe vyjde vůdce, který bude pást můj lid, Izrael.‘
10. Herodes zabije dětiJeremiáš 31:15 „Toto praví Hospodin: Slyš! V Rámě je slyšet bědování a hořký pláč. Ráchel oplakává své syny. Nechce se dát potěšit kvůli svým synům, protože nejsou.“Matouš 2:16-18Když Herodes uviděl, že ho mágové oklamali, velice se rozlítil a dal pobít všechny chlapce v Betlémě i v celém jeho okolí, od dvouletých níže, podle času, který vyzvěděl od mágů. Tehdy se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka Jeremjáše: ‚Hlas v Ráma bylo slyšet, nářek a pláč a velké bědování; Ráchel oplakává své děti a nechce se dát utěšit, protože jich není.‘

O Jeho přirozenosti

Prorokováno

Naplněno

11. Existoval před stvořenímMicheáš 5:1 „A ty, Betléme efratský, který jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, kdo bude vládnout nad Izraelem, ten, jehož původ je odedávna, ode dnů věčných. “1 Petrův 1:20On byl předem poznán před založením světa a byl na konci časů zjeven pro vás,“
12. Bude nazýván PánemŽalmy 110:1 „Výrok Hospodinův mému pánu: Usedni po mé pravici, dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvých nohou. “Skutky 2:36 „Ať tedy všechen dům Izraele s jistotou ví, že Bůh učinil toho Ježíše, kterého jste vy ukřižovali, i Pánem i Mesiášem.“
13. Bude nazýván Immanuel (Bůh s námi)Izaiáš 7:14 „Proto vám Panovník dá znamení sám: Hle, dívka otěhotní, porodí syna a dá mu jméno Immanuel. “Matouš 1:22-23To všechno se událo, aby se naplnilo, co bylo řečeno od Pána skrze proroka: ‚Hle, ta panna otěhotní a porodí syna a dají mu jméno Immanuel‘, což v překladu znamená: ‚ Bůh s námi.‘
14. ProrokemDeut 18:18-19Ustanovím jim proroka z jejich bratří jako jsi ty. Dám svá slova do jeho úst a poví jim všechno, co mu přikáži. I stane se, že toho, kdo neuposlechne má slova, která promluví v mém jménu, toho sám povolám k odpovědnosti.Skutky 3:18-25Bůh však takto splnil, co předem ohlásil ústy všech proroků, že jeho Mesiáš bude trpět. Učiňte tedy pokání a obraťte se, aby byly vymazány vaše hříchy, a přišly časy osvěžení od Pánovy tváře, a aby poslal určeného vám Mesiáše, Ježíše. Nebe ho musí přijmout až do časů obnovy všech věcí, jak o tom Bůh od věků mluvil ústy všech svých svatých proroků. Mojžíš řekl: ‚Proroka vám vzbudí Pán, váš Bůh, z vašich bratrů jako vzbudil mne; toho budete poslouchat ve všem, co by vám řekl. A stane se, že každá duše, která neuposlechne toho proroka, bude vyhlazena z lidu. ‘ Také všichni proroci, kteří mluvili od Samuela dále, zvěstovali i tyto dny. Vy jste synové proroků a smlouvy, kterou Bůh uzavřel s vašimi otci, když řekl Abrahamovi: ‚A v tvém semeni budou požehnány všechny rodiny země.‘
15. KnězemŽalmy 110:4 „Hospodin přísahal a nebude toho litovat: Ty jsi kněz navěky na způsob Malkísedeka.“Židům 5:5-6Tak ani Kristus neoslavil sám sebe, když se stal veleknězem, neboť ho jím učinil ten, který mu řekl: ‚Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil.‘ Jak říká i na jiném místě: ‚Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchisedechova.‘
16. SoudcemIzaiáš 33:22 „Neboť Hospodin je náš soudce, Hospodin je náš zákonodárce; Hospodin je náš král, on nás zachrání.“Jan 5:22-23Vždyť Otec ani nikoho nesoudí, ale všechen soud svěřil Synu, aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce. Kdo nectí Syna, nectí Otce, který ho poslal.
17. KrálemŽalmy 2:6 „Já jsem ustanovil svého krále na Sijónu, na své svaté hoře.“Jan 18:33-37Pilát tedy opět vešel do vládního paláce, zavolal si Ježíše a řekl mu: „Ty jsi král Židů?“ Ježíš odpověděl: „To říkáš sám od sebe, nebo ti to o mně řekli jiní?“ Pilát odpověděl: „Jsem snad já Žid? Tvůj národ a velekněží mi tě vydali. Co jsi učinil?“Ježíš odpověděl: „Mé království není z tohoto světa; kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji strážci by bojovali, abych nebyl vydán Židům; ale mé království není odtud.“ Pilát mu řekl: „Jsi tedy král?“ Ježíš odpověděl: „Ty říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“ 
18. Bude pomazán DuchemIzaiáš 11:2 „A spočine na něm Duch Hospodinův: Duch moudrosti a rozumnosti, Duch rady a udatnosti, Duch poznání a bázně před Hospodinem. “Matouš 3:16-17Když byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody. A hle, otevřela se mu nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho. A hle, ozval se hlas z nebes, který říkal: „Toto je můj Syn, Milovaný , v němž jsem nalezl zalíbení. “ 
19. Bude horlivý pro dům Božížalmy 69:10 „Neboť mě strávila horlivost pro tvůj dům, padla na mě potupa těch, kdo tupí tebe. “Jan 2:15-17I udělal z provazů bič a všechny je z chrámu i s ovcemi a dobytkem vyhnal, mince penězoměnců vysypal a stoly převrátil. A prodavačům holubů řekl: „Odneste to odsud! Nedělejte z domu mého Otce tržnici! “ Jeho učedníci si vzpomněli, že je napsáno: ‚Horlivost pro tvůj dům mne stráví.‘

O Jeho službě

Prorokováno

Naplněno

20. Jeho příchod bude ohlašován poslemIzaiáš 40:3 „Hlas volá v pustině: Připravte cestu Hospodinovu, napřimte v pustině silnici pro našeho Boha! “Matouš 3:1-3V těch dnech přichází Jan Křtitel hlásající v judské pustině: „ Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království Nebes. “ To je ten, o němž bylo řečeno skrze proroka Izaiáše: ‚Hlas volajícího v pustině: Připravte Pánovu cestu, vyrovnávejte jeho stezky!‘
21. Počátek služby v GalileiIzaiáš 8:23;9:1 „Avšak nezůstane pochmurná, jako teď, když na ni dolehla tíseň. Jako v době, kdy nejprve zlehčil zemi Zabulón a zemi Neftalí, ale nakonec dodá vážnost — cestě u moře, Zajordání a Galileji národů.Lid, který chodí v temnotě, uvidí veliké světlo. Na ty, kdo bydlí v zemi nejhlubší tmy, na ně zazáří světlo.“Matouš 4:12-17Když Ježíš uslyšel, že byl Jan uvězněn, odebral se do Galileje. Opustil Nazaret, šel a usadil se v Kafarnaum, které je u moře, v oblastech Zabulón a Neftalí, aby se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka Izaiáše: ‚Země Zabulón a země Neftalí, cestou u moře, za Jordánem — Galilea pohanů; lid sedící v temnotě uviděl veliké světlo, těm, kteří seděli v krajině a stínu smrti, vzešlo světlo.‘ Od té chvíle začal Ježíš hlásat a říkat: „ Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království Nebes.“ 
22. Služba plná zázrakůIzaiáš 35:5-6Tehdy prohlédnou oči slepých a uši hluchých se otevřou. Tehdy chromý bude skákat jako jelen a jazyk němého bude výskat, neboť v pustině vytrysknou vody a potoky v Arabě. Matouš 9:35;11:4-5 „Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagogách, hlásal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou slabost v lidu.Ježíš jim odpověděl: „Jděte a oznamte Janovi, co slyšíte a vidíte: Slepí opět vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají a chudým se zvěstuje evangelium.
23. Učitel mluvící v podobenstvíchŽalmy 78:1-4Lide můj, naslouchej mému poučení, nakloňte ucho k řeči mých úst. Otevřu ústa v příslovích, vypovím hádanky dávnověké. Co jsme slýchali a pochopili a o čem nám naši otcové vyprávěli, nezatajíme jejich synům. Budoucí generaci budeme vypravovat o Hospodinových chvályhodných skutcích, o jeho síle a jeho divech, které učinil. Matouš 13:34-35To všechno mluvil Ježíš k zástupům v podobenstvích a bez podobenství k nim vůbec nemluvil, aby se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka Izaiáše: ‚ Otevřu svá ústa v podobenstvích, vypovím, co bylo skryté od založení světa.‘
24. Měl vstoupit do (svého) ChrámuMalachiáš 3:1 „Hle, posílám svého posla a připraví cestu přede mnou. Panovník, kterého hledáte, vstoupí náhle do svého chrámu, posel smlouvy, jehož si přejete, hle, přijde, praví Hospodin zástupů. “Matouš 21:12-13Ježíš vstoupil do Božího chrámu a vyhnal všechny, kteří v chrámě prodávali a kupovali, zpřevracel stoly směnárníků i sedadla prodavačů holubů a řekl jim: „Je napsáno: ‚Můj dům bude nazván domem modlitby‘, ale vy z něj děláte jeskyni lupičů. “ 
25. Měl do Jeruzaléma vstoupit jedouce na oslátkuZachariáš 9:9 „Velice jásej, dcero sijónská, hlahol, dcero jeruzalémská! Hle, přichází k tobě tvůj král. Je spravedlivý a vítězný. Pokorný, jede na oslu, na hříběti, osličím mláděti.“Matouš 21:1-7Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfage na Olivové hoře, poslal Ježíš dva učedníky a řekl jim: „Jděte do protější vesnice a hned naleznete uvázanou oslici a s ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně. A kdyby vám někdo něco řekl, povězte: ‚Pán je potřebuje a hned je pošle.‘ “ Toto všechno se stalo, aby se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka: ‚Řekněte dceři siónské: Hle, tvůj král k tobě přichází, tichý a sedící na oslici a na oslátku, synu pod jhem.‘ Učedníci šli a učinili, jak jim Ježíš nařídil. Přivedli oslici i oslátko, položili na ně pláště a on se na ně posadil.
26. Pro židy se stal „kamenem úhelným“ (který stavitelé zavrhli)Izaiáš 28:16; Žalmy 118:22 „Proto toto praví Panovník Hospodin: Hle, já kladu jako základ na Sijónu kámen, vyzkoušený kámen, drahocenný, úhelný základ, pevně založený. Kdo věří, nebude spěchat.Kámen, který zavrhli stavitelé, se stal hlavou úhlu.“1 Petrův 2:6-8Proto stojí v Písmu: ‚Hle, kladu na Siónu kámen úhelný, vyvolený, vzácný; kdo v něj věří, jistě nebude zahanben.‘ Vám tedy, kteří věříte, je vzácností, ale nevěřícím je to‚kámen, který stavitelé zavrhli; ten se stal kamenem úhelným ‘ a ‚kamenem úrazu a skálou pohoršení‘. Ti narážejí, protože jsou neposlušni slova; k tomu také byli určeni.
27. Pro pohany se stal SvětlemIzaiáš 49:6 „a řekl: Nestačí, abys byl mým otrokem k pozdvižení kmenů Jákobových a k navrácení zachovaných z Izraele, nýbrž dám tě za světlo národům, abys byl mou záchranou až na konec země. “Skutky 13:46-48Pavel a Barnabáš směle řekli: „Vám mělo být hlásáno Boží slovo nejprve. Protože je odmítáte a nepovažujete se za hodné věčného života, hle, obracíme se k pohanům. Neboť tak nám nařídil Pán: ‚ Ustanovil jsem tě za světlo pohanům, abys byl k záchraně až na konec země.‘ “ Když to pohané slyšeli, radovali se a oslavovali Pánovo slovo a uvěřili všichni, kteří byli určeni k věčnému životu.

Den ukřižování 

Prorokováno

Naplněno

28. Zrazen přítelemŽalmy 41:10 „I můj důvěrný přítel, jemuž jsem důvěřoval, který jídal můj chléb, proti mně vyvýšil patu.“Jan 13:18-27Nemluvím o vás všech; já vím, které jsem si vyvolil. Ale musí se naplnit Písmo: ‚Ten, kdo jí se mnou chléb, pozdvihl proti mně svou patu.‘ Již teď vám to říkám, dříve než se to stane, abyste potom, až se to stane, uvěřili, že Já jsem. Amen, amen, pravím vám, kdo přijímá toho, koho pošlu, mne přijímá. A kdo přijímá mne, přijímá toho, který mne poslal.“ Když to Ježíš řekl, rozrušil se v duchu a dosvědčil: „Amen, amen, pravím vám, že jeden z vás mne zradí. “ Učedníci se dívali jeden na druhého v nejistotě, o kom to říká. Jeden z jeho učedníků, kterého Ježíš miloval, spočíval u stolu v Ježíšově náručí. Na toho Šimon Petr kývl, aby zjistil, kdo je ten, o kom mluví. On se naklonil k Ježíšovým prsům a řekl mu: „Pane, kdo to je?“ Ježíš odpověděl: „Je to ten, kterému namočím a podám sousto. “ Namočil sousto a podal je Judovi Šimona Iškariotského. Tehdy, po tom soustu, vstoupil do něho Satan. Ježíš mu řekl: „Co činíš, učiň rychle!“
29. Prodán za 30 stříbrnýchZachariáš 11:12 „Řekl jsem jim: Jestliže se vám to líbí, dejte mi mzdu, jestliže nikoli, upusťte od toho. Odvážili mi mzdu třicet šekelů stříbra.“Matouš 26:14-15Potom jeden ze Dvanácti, který se jmenoval Juda Iškariotský, šel k velekněžím a řekl: „Co jste ochotni mi dát, když vám ho vydám?“ A oni mu odvážili třicet stříbrných.
30. Těch 30 kusu stříbrných bude pohozeno do svatyně.Zachariáš 11:13 „Hospodin mi řekl: Hoď to hrnčířovi, tu skvělou cenu, jíž mě ocenili. Vzal jsem těch třicet šekelů stříbra a hodil jsem to v Hospodinově domě hrnčířovi.“Matouš 27:3-5Když jeho zrádce Juda uviděl, že byl Ježíš odsouzen, pocítil lítost a vrátil třicet stříbrných velekněžím a starším, říkaje: „Zhřešil jsem, zradil jsem nevinnou krev!“ Oni však řekli: „Co je nám po tom? To je tvoje věc! “ Tu pohodil ty stříbrné do svatyně a vzdálil se; pak odešel a oběsil se.
31. Za těch 30 stříbrných bude koupeno Hrnčířovo pole.Zachariáš 11:13 „Hospodin mi řekl: Hoď to hrnčířovi, tu skvělou cenu, jíž mě ocenili. Vzal jsem těch třicet šekelů stříbra a hodil jsem to v Hospodinově domě hrnčířovi.“Matouš 27:6-10Velekněží vzali ty stříbrné a řekli: „Není dovoleno vhodit je do chrámové pokladny, protože je to cena za krev.“ Uradili se a koupili za ně hrnčířovo pole k pohřbívání cizinců. Proto je ono pole až dodnes nazýváno Polem krve. Tehdy se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka Jeremjáše: ‚I vzali třicet stříbrných, cenu Oceněného, který byl oceněn od synů Izraele; a dali je za hrnčířovo pole, jak mi nařídil Pán.‘
32. Mesiáš bude opuštěn svými učedníky.Zachariáš 13:7 „Probuď se, meči, proti mému pastýři, proti mému druhu, je výrok Hospodina zástupů. Bij pastýře a ovce se rozprchnou. Vztáhni ruku proti bezvýznamným.“Marek 14:27;50 „A Ježíš jim řekl: „Všichni ode mne této noci odpadnete, neboť je napsáno: ‚Budu bít pastýře a ovce stáda se rozptýlí.‘A všichni ho opustili a utekli.“
33. Bude obviněn falešnými svědectvími.Žalmy 35:11;20-21Povstávají zlovolní svědkové, kteří se mě vyptávají na věci, které nevím.Ti nemluví pokojně! Proti poklidným v zemi vymýšlejí zradu. Otvírají na mě svá ústa a říkají: Cha, cha! Naše oči to vidí! Matouš 26:59-61Velekněží, starší a celá velerada hledali proti Ježíšovi křivé svědectví, aby ho mohli odsoudit k smrti, ale nenašli, ačkoli předstoupilo mnoho křivých svědků. Nakonec předstoupili dva křiví svědkové a řekli: „Tento člověk říkal: Mohu zbořit Boží svatyni a ve třech dnech ji vybudovat.“
34. Bude tichý před svými žalobci.Izaiáš 53:7 „Byl zdrcen, ale pokořil se a neotevřel ústa: jako beránek vedený na porážku a jako ovce před střihači byl němý, ústa neotevřel. “Matouš 27:12-14Tu mu Pilát řekl: „Neslyšíš, co všechno proti tobě vypovídají? “ Ale on mu neodpověděl ani na jedno obvinění, takže se vladař velmi divil.
35. Bude zraněn a pohmožděn.Izaiáš 53:4-6Jenže to byly naše nemoci, které snášel, a naše bolesti, které nesl; a my jsme si o něm mysleli, že je zasažen a ubit Bohem a zkrušen. Ale on byl proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění, na něho dolehla kázeň pro náš pokoj a jeho šrámy jsme uzdraveni. My všichni jsme zabloudili jako ovce, jeden každý jsme se obrátili na svou cestu, a Hospodin na něho nechal dopadnout vinu nás všech.1 Petrův 2:21-25K tomu jste přece byli povoláni, neboť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám příklad, abyste šli v jeho šlépějích. On ‚se nedopustil hříchu, ani lest nebyla nalezena v jeho ústech‘. Když mu spílali, neodplácel spíláním, když trpěl, nehrozil, ale předával vše tomu, jenž soudí spravedlivě. On sám ve svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Jeho zraněním jste byli uzdraveni. Neboť jste bloudili jako ovce, ale nyní jste se obrátili k pastýři a strážci svých duší.
36. Bude zbit a popliván.Izaiáš 50:6 „Svá záda nastavuji těm, kdo bijí, a své tváře těm, kdo rvou můj vous; tvář neskrývám před potupou a slinou. “Matouš 26:67-68Pak mu naplivali do tváře a ztloukli ho pěstmi; někteří ho uhodili a říkali: „Prorokuj nám, Mesiáši, kdo je ten, který tě udeřil?“
37. Zesměšněn.Žalmy 22:6-8Volali k tobě a byli zachráněni, doufali v tebe a nebyli zahanbeni. Ale já jsem červ a ne člověk, potupa pro lidi, lidem opovržený. Všichni, kdo mě vidí, se mi posmívají. Pošklebují se, potřásají hlavou. Matouš 27:27-31Tehdy vladařovi vojáci vzali Ježíše do vládního paláce a shromáždili k němu celý oddíl vojska. Svlékli ho a oblékli mu šarlatový plášť, upletli věnec z trní a vložili jej na jeho hlavu a do pravé ruky mu dali rákosovou hůl. Padali před ním na kolena a posmívali se mu: „Buď zdráv, králi Židů!“ A když ho poplivali, vzali tu hůl a začali ho bít po hlavě. Když se mu naposmívali, svlékli mu plášť a oblékli mu jeho šaty. A odvedli ho, aby ho ukřižovali.
38. Bude obětován jako velikonoční Beránek.Izaiáš 53:7
„Byl zdrcen, ale pokořil se a neotevřel ústa: jako beránek vedený na porážku a jako ovce před střihači byl němý, ústa neotevřel.  
1 Korintským 5:7
„Vyčistěte proto starý kvas, abyste byli novým těstem, neboť jste nekvašení. Vždyť Kristus, náš velikonoční Beránek, byl za nás obětován. “
39. Ruce a nohy propíchnuty.Žalmy 22:17 „Obklíčili mě psi, roj zlovolníků mě obklopil, spoutali mi ruce a nohy. (Studijní Bible)Smečka psů se na mě sbíhá, obstupují mě zlosyni. Ruce i nohy mi probodli, (Bible21)“Jan 20:24-28Tomáš zvaný Didymos, jeden z Dvanácti, však nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali: „ Viděli jsme Pána.“ On jim však řekl: „Pokud neuvidím stopu hřebů v jeho rukou a nevložím svůj prst na místo hřebů a svou ruku do jeho boku, neuvěřím. “ Po osmi dnech byli jeho učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi. Postavil se doprostřed a řekl: „Pokoj vám.“ Potom řekl Tomášovi: „Vztáhni svůj prst sem a pohleď na mé ruce, vztáhni svou ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“ 
40. Ukřižován se zloději.Izaiáš 53:12 „Proto mu dám podíl ve velikých zástupech a s nespočetnými bude dělit kořist, protože vylil na smrt svou duši a byl započten mezi vzpurné. On odnesl hřích mnohých a je přímluvcem za vzpurné.(Studijní překlad)A proto mu dávám podíl s mnohými, aby se s nesčíslnými dělil o kořist, protože sám sebe vydal smrti a počítal se mezi viníky. On to byl, kdo nesl hřích mnohých a za viníky se postavil. (Bible21)“Matouš 27:38 „Zároveň s ním byli ukřižováni dva lupiči, jeden po pravici a druhý po levici. “
41. Bude se modlit za nepřátelé.Izaiáš 53:12 „Proto mu dám podíl ve velikých zástupech a s nespočetnými bude dělit kořist, protože vylil na smrt svou duši a byl započten mezi vzpurné. On odnesl hřích mnohých a je přímluvcem za vzpurné. “Lukáš 23:34 „Ježíš říkal: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí.“ Když si dělili jeho šaty, hodili los. “
42. Bude odmítnut svým vlastním lidem.Izaiáš 53:3 „Opovržený a lidmi zavržený, muž bolestí, který znal nemoci; jako někdo, před nímž člověk skryje tvář — všemi opovržený, takže jsme si ho nevážili.“Jan 19:14-15Byl den přípravy před velikonocemi, kolem poledne. I řekl Židům: „Hle, váš král.“  Oni zvolali: „Pryč, pryč s ním, ukřižuj ho!“ Pilát jim řekl: „Vašeho krále mám ukřižovat?“ Velekněží odpověděli: „Nemáme krále, jen císaře.“ 
43. Nenáviděn bez příčiny.Žalmy 69:5 „Těch, kdo mě bezdůvodně nenávidí, je víc než vlasů na mé hlavě. Je mnoho zrádných nepřátel, kteří mě chtějí zničit. Vracím to, co jsem neuchvátil.“Jan 15:25To proto,aby se naplnilo slovo, které je napsáno v jejich Zákoně: ‚Nenáviděli mne bez příčiny.‘ “
44. Přátelé budou postávat opodál.Žalmy 38:12 „Moji přátelé i druzi kvůli mé ráně poodstupují a moji blízcí stojí opodál.“Lukáš 22:54;23:49 „Zmocnili se ho a odvedli do veleknězova domu. Petr je zpovzdálí následoval.Opodál stáli všichni jeho známí, i ženy, které ho doprovázely z Galileje, a viděli to.“
45. Lidé budou kroutit hlavami.Žalmy 22:8;109:25 „Všichni, kdo mě vidí, se mi posmívají. Pošklebují se, potřásají hlavou.Jsem jim jen pro potupu, když mě uvidí, potřásají hlavou.“Matouš 27:39 „Kolemjdoucí ho uráželi, potřásali hlavou “
46. Lidé na Něj budou civět.Žalmy 22:17 „Počítám všechny své kosti. Oni civí, sledují mě,“Lukáš 23:35 „Lid stál a díval se. I vůdci se mu vysmívali a říkali: „Jiné zachránil, ať zachrání sebe, je-li ten Kristus Boží, ten Vyvolený.“
47. Jeho šat bude roztrhán a bude o něj losováno.Žalmy 22:18 „dělí si mé roucho, vrhají los o můj oděv. “Jan 19:23-24Vojáci pak, když Ježíše ukřižovali, vzali jeho šaty a rozdělili je na čtyři díly, každému vojákovi jeden díl. Vzali i košili. Byla to košile nesešívaná, odshora vcelku utkaná. Řekli si: „Netrhejme ji, ale losujme o ni, čí bude.“ To aby se naplnilo Písmo, které praví: ‚Rozdělili si mé šaty a o můj oděv metali los.‘ To tedy vojáci učinili.
48. Bude velmi žíznivý.Žalmy 22:15 „Jak hliněný střep vyschla má síla, jazyk se mi lepí na patro, určils mi místo v prachu smrti. “Jan 19:28 „Potom, když Ježíš věděl, že už je všechno dokonáno, aby se naplnilo Písmo, řekl: „Žízním.“
49. Je mu nabídnuta žluč s octem k nápoji.Žalmy 69:21 „Do jídla mi dali žluč a na žízeň mě napájeli octem.“Matouš 27:34 „dali Ježíšovi pít víno smíchané se žlučí. Okusil, ale nechtěl pít.(Studijní překlad)dali Ježíšovi napít octa smíšeného se žlučí. Jakmile to okusil, nechtěl to pít. (Bible21)“
50. Bude naříkat nad tím, že jej opustil Bůh.Žalmy 22:2 „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Jsi daleko od mé spásy, od slov mého naříkání.“Matouš 27:46 „Kolem deváté hodiny zvolal Ježíš silným hlasem: „Eli, Eli, lema sabachthani?“ To jest: ‚Můj Bože, můj Bože, proč jsi mne opustil?‘ “
51. Odevzdá se Bohu.Žalmy 31:5 „Do tvých rukou poroučím svého ducha. Ty jsi mě vykoupil, Hospodine, Bože pravý. “Lukáš 23:46 „A Ježíš zvolal mocným hlasem: „Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. “ Když to řekl, vydechl naposled. “
52. Jeho kosti nebudou polámány.Žalmy 34:20 „Střeží všechny jeho kosti, ani jedna z nich nebude zlomena.“Jan 19:32-36Přišli tedy vojáci a zlámali nohy prvnímu i druhému, kteří byli ukřižováni spolu s ním. Když však přišli k Ježíšovi a uviděli, že je již mrtev, nohy mu nezlámali, ale jeden z vojáků mu kopím probodl bok; a hned vyšla krev a voda. A ten, který to viděl, vydal svědectví a jeho svědectví je pravdivé; on ví, že mluví pravdu, abyste i vy uvěřili. To se stalo, aby se naplnilo Písmo: ‚Kost mu nebude zlomena. ‘
53. Jeho srdce bude zlomené.Žalmy 69:21;22:14 „Potupa mi láme srdce, jsem ochromen. Doufal jsem v soucit, leč nebylo ho, v utěšitele, avšak nenašel jsem je.Rozlévám se jak voda a všechny mé kosti se uvolňují. Mé srdce je jako vosk, rozpustilo se v mém nitru.“Jan 19:34 „ale jeden z vojáků mu kopím probodl bok; a hned vyšla krev a voda. “
54. Jeho bok probodnut.Zachariáš 12:10 „Vyleji na dům Davidův a na obyvatele Jeruzaléma ducha milosti a úpěnlivých proseb. Pohledí na mě, toho, kterého probodli, a budou ho oplakávat jako se kvílí nad jedináčkem, budou nad ním hořce naříkat, jako se naříká nad prvorozeným. “Jan 19:34;37 „ale jeden z vojáků mu kopím probodl bok; a hned vyšla krev a voda. A zase na jiném místě Písmo praví: ‚ Uvidí, koho probodli.‘“
55. Temnota bude nad zemí.Ámos 8:9 „I stane se v onen den, je výrok Panovníka Hospodina, že skloním slunce v poledne a způsobím na zemi tmu za jasného dne.“Lukáš 23:44-45Bylo již okolo šesté hodiny; tu nastala tma po celé zemi až do deváté hodiny, protože se zatmělo slunce. Opona svatyně se uprostřed roztrhla.
56. Pohřben v hrobě bohatého muže.Izaiáš 53:9 „A určili mu hrob mezi ničemy, ale byl s bohatým ve své smrti, protože se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti. “Matouš 27:57-60Když nastal večer, přišel bohatý člověk z Arimatie, jménem Josef, který se také sám stal Ježíšovým učedníkem. Ten přišel k Pilátovi a požádal o Ježíšovo tělo. Tehdy Pilát rozkázal, abymu to tělo vydali. Josef tělo vzal, zavinul je do čistého plátna a položil je do své nové hrobky, kterou vytesal ve skále. Pak ke vchodudo hrobky přivalil veliký kámen a odešel.

Jeho vzkříšení a nanebevzetí

Prorokováno

Naplněno

57. Bude vzkříšen z mrtvých.Žalmy 16:8-11Stále si stavím Hospodina před sebe. Když je mi po pravici, nepadnu. Proto se mé srdce raduje a má sláva jásá. I mé tělo bude přebývat v bezpečí, neboť mou duši nepřenecháš podsvětí; nedáš svému věrnému spatřit jámu.Dáváš mi poznat stezku života, hojnost radosti je tvá přítomnost, ve tvé pravici je věčné blaho. Skutky 2:24-31Ale Bůh ho vzkřísil, zprostiv ho bolestí smrti, protože nebylo možné, aby byl od ní držen. Neboť David o něm říká: ‚Viděl jsem Pána stále před sebou, neboť je po mé pravici, abych nezakolísal; proto se mé srdce zaradovalo a můj jazyk se rozjásal, nadto i mé tělo bude přebývat v naději, neboť nezanecháš mou duši v podsvětí, aniž dáš svému Svatému uvidět zkázu. Oznámil jsi mi cesty života, naplníš mě radostí před svou tváří.‘ “ „Muži bratři, o patriarchovi Davidovi vám mohu směle říci, že zemřel a byl pohřben a jeho hrob je mezi námi až do dnešního dne. Byl to prorok a věděl, že se mu Bůh přísahou zavázal, že na jeho trůn posadí potomka z jeho beder;  viděl do budoucnosti a promluvil o Kristově zmrtvýchvstání, když řekl, že jeho duše nebyla zanechána v podsvětí a jeho tělo nevidělo zkázu.
58. Jednorozený Syn Boží.Žalmy 2:7 „Přednesu Hospodinovo ustanovení. Řekl mi: Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil.“Skutky 13:32-35A my vám hlásáme radostnou zvěst, že to zaslíbení, které dostali naši otcové, splnil Bůh nám, jejich dětem, když vzkřísil z mrtvýchJežíše, jak je to i napsáno v druhém Žalmu: ‚Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil.‘ A to, že jej vzkřísil z mrtvých, aby se již více nenavracel do zkázy, řekl takto: ‚ Dám vám svaté a věrné věci Davidovy.‘ Proto i na jiném místě praví: ‚Nedáš svému Svatému uvidět zkázu.‘
59. Bude vzat na nebesa.Žalmy 68:19 „Vystoupils na výšinu, vedl jsi zajatce, přijals dary v podobě lidí, dokonce i vzpurníků. Vystoupils, abys tam přebýval, Hospodine Bože. “Efezským 4:8-10; Jan 3:13Proto praví: ‚Vystoupil do výše, odvedl s sebou zajatce a dal dary lidem.‘ Co jiného znamená ‚vystoupil‘, než že nejprve i sestoupil do nejnižších částí země? Ten, jenž sestoupil, je také ten, jenž vystoupil vysoko nad všechna nebesa, aby naplnil všechno. Nikdo nevystoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z nebe, Syna člověka, který je v nebi. “
60. Sedí po pravici Boží.Žalmy 110:1 „Výrok Hospodinův mému pánu: Usedni po mé pravici, dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvých nohou. “Židům 1:3;13 „On je září jeho slávy a otiskem jeho podstaty, všechno nese svým mocným slovem. Když skrze sebe vykonal očištění od našich hříchů, posadil se po pravici Majestátu na výsostech.A kterému z andělů kdy řekl: ‚Seď po mé pravici, dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvých nohou‘?“

Související články

Komentáře

 1. Už jsem na těchto webových stránkách psal o nejistotě, kdo je ten vyvolený k výkladu Písma. Znova musím zdůraznit: Svévolná skládačka výtržků z Bible (navíc od lidí, kteří sebe sama berou za pravověrné) je zhůvěřilost. Například:
  1) proroctví první – v Genesis 3-15 mluví Hospodin evidentně k hadovi, zatímco v Galatským 4-4 se jedná o kázání sv. Pavla k davu a texty ani sémanticky, ani věcně nesouvisejí.

  2) proroctví druhé – jednak Izaiáš v judaismu hovoří o spasiteli (který zatím nepřišel) z rodu Davidova, tedy o dívce, která bude oplodněna potomkem Davidovým , zatímco Izaiáš 7-14, tedy biblický, hovoří o panně (a o jejím synovi, který byl počat Duchem svatým). Rozpor samozřejmě bourá původ Ježíše Nazaretského. Připočtu-li k tomu, že koncepce Nového zákona byla budována na apokryfech či textech psaných několik desetiletí až staletí po Ježíšově smrti (lidmi, kteří asi ani nebyli dobří překladatelé), zřejmě ve snaze přizpůsobit schválené texty Starému zákonu, musím si klást otázku, jakou mají faktickou hodnotu tyto spisky a jejich novodobý výklad.

  Má cenu to číst dál?

  Jaroslav Štejfa

  1. 1) Toto je první místo, kde Bůh deklaroval, že přijde Spasitel, jako člověk… narozen z ženy a zničí skutky ďábla. Ježíš přišel na tento svět, aby zničil skutky ďábla (1 Jan 3:8).
   2) Mesiáš přišel, měl přijít a židé ho neměli přijmout. Všechny tyto podmínky se naplnily. Včetně rodové linie. Viz další proroctví níže.

   1. To je právě ta potíž. Jakmile se podívám na proroctví třetí, plyne z toho zase jenom zmatek. Genesis 22-18. Zde mluví Hospodin k Abrahámovi, to byl žid a slibuje mu nikoliv spasitele ale hojné rozmnožení jeho lidu. Dále Matouš 1-1; vyvstává zde oprávněná otázka: Ježíš je syn Davidův, Abrahamův nebo Ducha svatého?
    Vy přijdete a někde sestavíte nebo vyčtete takováto nejasná tvrzení a vyvodíte z nich ještě nejasnější další tvrzení a prohlásíte je za pravdivá. Někdo další řekne o tom samém něco úplně jiného. Proč například nemám pravdu já ale vy? Mě mé tvrzení připadá přinejmenším logičtější. Jak to je?
    Jaroslav Štejfa

    1. Bible má určité literární styly. Proroctví mají určité literární styly. Ježíš měl být dán za všechny národy. Na to se zde odkazuje. Vy, protože nejste neutrální, ale už jste se dopředu rozhodl, vynucujete od textu jiný literární styl, abyste si ospravedlnil svou pozici. Jeden ateista na mě křičel, ať mu tam najdu přesně jméno Ježíš. To je ale jediné, co můžete dělat. Realita zůstává realitou.

     1. Určitě jsem se předem rozhodl, že budu posuzovat text Bible jako každý jiný. Literární styl spočívající ve zmatenosti a váš výklad, spočívající ve spojování vytržených vět z kontextu, ve mě pak při čtení vyvolává silné pochyby. Tím víc a znova se vás ptám – proč máte pravdu vy a ne já nebo někdo jiný. Nevykroutíte se z toho tvrzením, že jsem předpojatý.
      „Když však přišla plnost času, vyslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, narozeného pod Zákonem. A dal mu jméno Ježíš.“
      Bez předpojatosti věta tvrdí, že otcem je Bůh.
      „Rodokmen Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova.“
      Bez předpojatosti věta tvrdí, že otcem byl David nebo Abrahám, nebo oba, nebo (při přimhouření oka) Abrahám byl děd.
      Nenamluvíte mi, že moje pozice pochybovače potřebuje další ospravedlnění. A to jsme u třetího proroctví. Představte si, že vaše dítě chytne ledvinová kolika a lékaři se s vámi budou bavit stejně zmateně a podle toho léčit. Asi byste je zažaloval.
      Jaroslav Štejfa

     2. Text není zmatený. Je jasný. V čem je problém? Když budu mít větu „Rodokmen Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova.“ Pak i malé dítě pochopí, že to vyjadřuje posloupnost rodu. David a Abraham žili úplně v jiné době. Jestli toto nechápete opravdu, pak s vámi nemá další debata smysl. „Když však přišla plnost času, vyslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, narozeného pod Zákonem. A dal mu jméno Ježíš.“ Totiž Ježíš je věčný a existoval ještě před tím než se narodil v těle. Pokud se narodil v těle a má věčnou podstatu, je druhou osobou Trojjediného Boha, pak toto přesně odpovídá dané charakteristice. A danému kontextu, protože Bůh na mnoha místech slíbil, že mesiáš přijde z toho a toho rodu. Já mám pocit, že tak trochu trollíte.

 2. Nejvíce mne pobavil judajista na ateisté čr porad dokola mele že jim buh vratil jejich svatou zemi protože nepřijali krista a prý at žije jehova a zhyne ježíš.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button