ApologetikaAteismusVšechny články

Problém zla: Jak může dobrý Bůh nechat dopouštět páchání zla? Nevyvrací zlo existenci Boha?

1 Byl to jeden z nejvýznamnějších ateistických filozofů 20. století, profesor Antony Flew, který zpopularizoval „problém zla“ jako argument napadající konzistentnost křesťanské víry. Jemu předcházela mnohá jména; například David Hume,  eminentní filozof 18. století, jenž se proslavil výrokem shrnujícím podstatu dané argumentace:

„Je Bůh ochoten zabránit zlu, ale není schopen? Pak je impotentní. Je schopný, ale nechce? Pak je zlovolný. Je obojí – ochoten i schopen? Odkud je pak zlo?“

Kolikrát jsme to slyšeli? Je patrné, že jde o přímý útok na interní konzistenci Bible. Jelikož Písmo jasně učí, že Bůh je Dobrý (Luk. 18:19) a všemocný (Mat. 18:19, Luk. 1:37, Jer. 32:27 atd). Otázka je tedy vyřčena: Jak může existovat Bůh, který je Dobrý a všemocný – a přesto nechávat dopouštět zlo? Pojďme hledat odpovědi…

Pro koho je zlo logický problém?

V prvé řadě je třeba poznamenat, že nemůže být žádný problém se zlem, pakliže daná argumentace nepředpokládá objektivní existenci zla.

Argument lze logicky shrnout do následujících bodů:

 1. Bůh je kompletně dobrý.
 2. Bůh je kompletně všemocný.
 3. Zlo existuje (dochází k němu).

Na první pohled je zde zjevná logická kontradikce. První dva body jsou konzistentní, nicméně třetí již odporuje předchozím předpokladům.

Ještě než odpovíme na důležité otázky, je třeba vznést námitku: Na základě jaké autority si ateista myslí, že má legitimní právo vyřknout tento argument? Jak jsme poznamenali v úvodu odstavce: Aby byla tato vůbec argumentace právoplatná, musí předpokládat existenci zla…

Avšak: Co je zlo v paradigmatu konzistentního ateismu? Nejsme snad pouhým produktem hmoty, času a „náhody“? Nepocházíme snad z nicoty? Nejsme determinováni evolucí?  Co je to zlo v paradigmatu nevěřícího? Nic! Jde o pouhou iluzi, jež má své místo v našich  myslích, neboť jde o subjektivní dojem. Objektivní realita ale nemá žádný standard, který by jasně vymezoval dobro a zlo.

V očích ateisty nemůže být z objektivního pohledu znásilnění o nic horší jak výbuch supernovy – vždyť i my pocházíme z hmoty; a protože neexistuje Bůh, neexistuje ani nic jako objektivní spravedlnost, morálka či etika. Vše je ve svém důsledku bezděčným produktem nicoty. A nikdo nemůže vytvořit jakoukoliv smysluplnou morální obligaci vůči nicotě.

Pro koho je tedy problém zla, problémem doopravdy?

Jestliže existuje zlo, musí existovat i dobro!

Nejen to, ale z dané argumentace můžeme přirozeně vyvodit následující:

 1. Zlo existuje.
 2. Jestliže existuje zlo, musí nutně existovat i dobro, jinak bychom nemohli poznat, co je zlo.
 3. Jestliže existuje dobro a zlo, musí nutně existovat i nějaký morální standard, dle kterého lze odlišit dobro od zla.

Bůh je tím standardem! Pouze Bůh je dobrý a my posuzujeme svět podle Božího slova. Přestože ateisté napadají konzistenci Bible, nemohou tak nečinit jinak než v kontextu Božího slova, poněvadž jsme všichni Boží stvoření. A proto máme vepsáno dílo Božího zákona v našich srdcích.

Římanům 2:14-16 (Studijní Bible): „Když totiž pohané, kteří nemají Zákon, přirozeným způsobem činí to, co Zákon požaduje, pak jsou sami sobě Zákonem, ač Zákon nemají. Ukazují, že mají dílo Zákona napsané ve svých srdcích. Jejich svědomí bude svědčit spolu s myšlenkami, jež se navzájem obviňují nebo také obhajují, v den, kdy Bůh skrze Ježíše Krista bude podle mého evangelia soudit, co je skryto v lidech.“

Kdybych pokaždé, když slyším „argument přítomnosti zla“ proti existenci Boha, dostal Bibli, mohu konkurovat Vatikánské knihovně.  Přesto daný argument odhaluje jediné: Každý z nás někde hluboko uvnitř ví, že existuje Bůh, a proto každý vnímá zlo a prahne po spravedlnosti, protože někde hluboko víme, že Bůh představuje onu Spravedlnost – jinak je daný argument naprosto nesmyslný. A z tohoto důvodu jsme před Bohem bez výmluvy, protože co lze poznat o Bohu, je nám zřejmé – Bůh nám to zjevil; nejen skrze svůj zákon vepsaný v našich srdcích, ale i ve stvoření!

Římanům 1:18-22 (Studijní Bible): „Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří v nepravosti potlačují pravdu, protože to, co lze o Bohu poznat, je jim zřejmé; Bůh jim to zjevil. Jeho věčnou moc a božství, ačkoli jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže jsou bez výmluvy. Ačkoli poznali Boha, neoslavili ho jako Boha ani mu neprojevili vděčnost, nýbrž upadli ve svých myšlenkách do marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě. Tvrdí, že jsou moudří, ale stali se blázny. “

Jak může dobrý Bůh dopouštět tolik zla?

Daná námitka proti Bohu má dokonce Biblický protiargument. Zopakujme si její premisy:

 1. Bůh je kompletně dobrý.
 2. Bůh je kompletně všemocný.
 3. Zlo existuje (dochází k němu).

Významný reprezentant Předpokladové apologetiky, Dr. Greg Bahnsen, uvádí ve svém článku, zabývající se touto problematikou, následující:

„Jestliže křesťan předpokládá, že je Bůh perfektně a kompletně dobrý – tak jak od nás Písmo vyžaduje – pak je zavázán vyhodnocovat veškerou svou zkušenost ve světle tohoto předpokladu. V důsledku, když křesťan pozoruje zlé události tohoto světa, měl by si zachovat konzistenci s tím, co předpokládá o Boží dobrotě, a to tak, že vyvodí, že Bůh má dobrý morální důvod pro zlo, které existuje. Bůh jistě musí být všemocný pro to, aby byl Bohem; nemělo by se o něm smýšlet tak, že je přemožen zlem ve vesmíru. A Bůh je jistě dobrý, vyzná křesťan – proto každé zlo, které nalezneme, musí být kompatibilní s Boží dobrotou. Jinak řečeno: Bůh naplánoval zlé události z důvodů, které jsou morálně dobré.“

Proto tu máme ještě čtvrtý bod:

 1. Bůh má dostatečný morální důvod pro zlo, které existuje. 

Vzpomeňme si na Abrahama, když mu Bůh nařídil, aby obětoval svého syna (mimochodem to samé udělal On pro nás). Vzpomeňme si na Jóba, který ztratil všechno, co přinášelo jeho životu štěstí. V každé instanci měl Bůh perfektně dobrý důvod pro lidské utrpení.  V těchto případech vedlo zlo k ponaučení, aby člověk nepochyboval o Boží dobrotě, přestože není schopen pozorovat důvody svého utrpení…

Ve skutečnosti, dokonce i u největšího zločinu v historii – ukřižování Ježíše Krista, křesťané vyznávají, že Boží dobrota nebyla tímto bezzákonným aktem potřísněna. Bylo zabití Ježíše Krista něco zlého? Jistě. Měl pro to Bůh dostatečný morální důvod? Samozřejmě.

Slova Josefa, jehož bratři prodali Izmaelitům (a ti jej později přivedli do Egypta), přinášejí důležitou premisu: Bůh využívá zlo, které páchá člověk, pro své dobré účely.

Genesis 50:20 (Studijní Bible): „Vy jste proti mně sice zamýšleli zlo, Bůh to však zamýšlel k dobru, aby vykonal to, co je dnes, aby zachoval při životě početný lid. “

Bůh trestal Izrael skrze ruce hříšníků, které následně potrestal za jejich nečisté úmysly. Na jedné straně byl spravedlivý Boží trest; na druhé hříšné intence lidí, kteří tento trest vykonávali. Tak to bylo i v případě krále Asýrie:

Izaiáš 10:5-6 (Studijní Bible):Běda Asýrii, metle mého hněvu. Hůl, jež je v jejích rukou, je mé rozhořčení. Pošlu ji do národa bezbožného a přikáži jí, aby lid, proti němuž plane má zuřivost, zcela vyplenila a vyloupila, aby ho určila k pošlapání jako hlínu na ulicích.

A následně trestá i nástroj svého hněvu za jeho pýchu…

Izaiáš 10:12-16 (Studijní Bible):A stane se, když Panovník dokončí celé svoje dílo na hoře Sijón a v Jeruzalémě, že si řekne: navštívím ovoce velikášství srdce asyrského krále a pýchu jeho hrdých očí, protože si řekl: Vykonal jsem to svou mocnou rukou a svou moudrostí, protože jsem rozumný. Odstranil jsem hranice národů a vyplenil jsem jejich poklady, jako silák jsem strhl jejich vládce. Má ruka nalezla majetek národů jako hnízdo a jako se sbírají opuštěná vejce, tak jsem já sebral celou tuto zemi. Nebyl, kdo by máchnul křídlem nebo otevřel zobák či zapištěl. Což se sekera vychloubá nad toho, kdo s ní seká? Cožpak se pila vytahuje nad toho, kdo jí řeže? Jako kdyby metla mávala tím, kdo ji zvedá, jako kdyby se hůl vyzdvihovala, že není dřevěná. Proto Panovník, Hospodin zástupů, pošle úbytě na jeho vykrmené a pod jeho slávou zažehne plamen jako plamen ohně.

Boží úmysly však byly pokaždé čisté a spravedlivé. Bůh deklaroval spravedlivý trest, a ten byl vykonán rukama hříšných lidí. Ti byli následně potrestání za své hříchy. Nikdo z lidí nebyl bez viny. Každý trest je tak spravedlivý, protože všichni jsme zhřešili (Řím. 3:23), a kdyby byl Bůh pouze spravedlivý, nikoliv i milostivý, čekal by nás všechny zasloužený trest. Tak může Bůh využívat přítomného zla ke svým dobrým účelům, a přestože někdy nemůžeme pochopit, proč se dějí určité zlé věci, neměli bychom pochybovat o Boží dobrotě.

Největší akt lásky v historii byl předurčen Bohem a vykonán rukama hříšných lidí, kteří měli úplně jiné intence než Bůh, když byl Ježíš Kristus ukřižován za hříchy světa. Největší zlo paradoxně přineslo největší možnou milost lidstvu.

Skutky 4:26-28 (Studijní Bible):Králové země se postavili a vládcové se shromáždili společně proti Pánu a proti jeho Kristu.‘ V tomto městě se opravdu sešli Herodes a Pontius Pilát spolu s národy i s lidem Izraele proti tvému svatému služebníku Ježíšovi, kterého jsi pomazal, aby učinili, co tvá ruka a tvůj úradek předem určily, že se má stát.

Bůh zná nejenom budoucnost, ale i veškerou minulost. A na každé jednotlivé zlo spáchané člověkem, zná odpověď na otázku – proč? Člověk se Jej tedy bude moci zeptat sám, proč se mu stalo to, co se mu stalo. Je to jedna z věcí, kterou umí pouze Bůh (a žádná jiná modla – viz Izaiáš níže), protože On zná nejen věci z minulosti a z budoucnosti, ale i důvod, proč se staly. Veškeré zlo má tedy svou příčinu.

Izaiáš 41:21-22 (Studijní Bible):Předložte svůj spor, praví Hospodin, přineste své pádné argumenty, praví král Jákobův. Ať je přinesou a oznámí nám, co se má přihodit. Oznamte, co jsou ty dřívější věci, ať si to vezmeme k srdci a poznáme jejich konec, nebo nám zvěstujte věci přicházející.

A vše působí k dobrému těm, co jsou povoláni dle Jeho předsevzetí. Aby naše víra rostla a byla upevňována skrze mnohá soužení, která musí nutně přicházet do našeho života. Pak se teprve ukáže, kam se člověk otočí (kde doopravdy leží jeho autorita) – zda k Bohu či ke svým modlám?

Římanům 8:28 (Studijní Bible): „Víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu působí k dobrému, těm, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí.“

1 Petrův 1:6-7 (Studijní Bible):Proto jásáte, i když jste nyní nakrátko, je-li to nutné, zarmouceni rozličnými zkouškami, aby osvědčenost vaší víry, vzácnější než pomíjející zlato, jež je zkoušeno ohněm, byla nalezena k chvále, slávě a cti při zjevení Ježíše Krista.

Spolu s Abrahamem tedy můžeme deklarovat: „Cožpak soudce celé země nebude jednat podle práva?“ (Genesis 18:25). A lze tuto spravedlnost nějak napadnout? Pavel v epištole Římanům odpovídá: „Naprosto ne! Ale ať je Bůh pravdivý a každý člověk lhář. “ (Římanům 3:4).

 

Související články

Komentáře

 1. Celý článek je postaven na tomto:
  1)Bůh je kompletně dobrý.
  2)Bůh je kompletně všemocný.
  3)Zlo existuje (dochází k němu).
  Na první pohled je zde zjevná logická kontradikce. První dva body jsou konzistentní, nicméně třetí již odporuje předchozím předpokladům.
  Pak autor velmi komplikovaně odvozuje, že zlo je na světě nutné a uvedené tři axiomy nejsou v rozporu.

  Ač to zde není jako axiom čtvrtý, autor nebude mít (jak předpokládám) námitky, že Bůh je Stvořitel. Poté však ať věnujete sebevíce pohledů na tento systém, nemůžete popřít, že Bůh (pokud by existoval a platily by axiomy) vytvořil (nebo existuje) něco, co buď neovládá (zlo existuje ač ho Bůh nechtěl a neplánoval) nebo Bůh zlo plánuje jako trest za hříchy lidí, aby udržel převahu dobra a jeho dílo – lidé se nevyhubili nebo je nemusel vyhubit sám. Pak ovšem jeho dílo je nedokonalé a nedobré, nadá člověka rozumem a svobodnou vůlí a jakmile je člověk použije – tu máš čerte kropáč.
  Z toho se nejde vykroutit žádnou slovní ekvilibristikou nebo eskamotáží.
  P.S. Někde bych si rád přečetl(nebo objevil) platné a plné znění Božího zákona. Jistě to není právní předpis, sada filosofických pravidel, vědecký zákon, logický, psychologický či ekonomický zákon; to jsou jenom lidské výtvory (přesněji výtvory našich myslí)
  Jaroslav Štejfa

  1. Svobodná vůle jedince .. buď tíhne k dobrému , nebo tíhne ke zlému .. pokud svobodný jedinec tíhne ke zlému a zlé páchá , je trest zasloužený , soudce také není brán za zlého , pokud odsoudí člověka k trestu , při překročení zákonu .. Nechat člověka se rozhodnout k tomu , k čemu se rozhodne je naprosto dobrý systém , který ve zdánlivé nepostižitelnosti , kdy takový jedinec má pocit , že není kdo by ho byl soudil , nebo usvědčil , když má pocit , že se nikdo nedívá , je nejlepší způsob toho , jaký onen člověk jest .. Každý se nejlépe projeví ve chvíli jistoty nepostižitelnosti .. na druhé straně však je mu zjeveno , že je to Stvořitel , který tak učiní .. to že daný jedinec si je jistý tím , že co nevidím není a je proto takový Stvořitel , svrchovaný soudce k smíchu , nemá to nic s tím , jak se daný jedinec zachová .. jiné by to bylo , kdyby Stvořitel člověka se svobodnou vůlí a sám se sebou neseznámil .. jistě by tedy na to měl právo .. Ale On je férovým , nevěřící člověk má svobodnou vůli v tom , jestli bude jakým ve své nevíře .. To jestli přijde k Synu je už věc Jeho … a každého , kdo je alespoň trochu svědomí kajícného , takového povolá . Spravedlivé ve svých očích nepovolává 😉

   1. Pokud by, Danieli, nebyl váš text tak zmatený, s řadou tvrzení v něm bych souhlasil. Zkusím to uspořádat. Znamená-li váš výklad, že člověk by se měl chovat morálně i v případech, kdy se nikdo nedívá (tedy koná činy bez svědků), dávám vám za pravdu. Ovšem, pokud jste myslel, že by člověk se měl morálně chovat, protože Stvořitel se vždy dívá, pak mám pro váš postoj pouze odsudek – je, podle mne ateisty, nemorální a pokud je to postoj církevní – je nemorální církev. Nevidím ve svém životě důvod pro existenci Boha Stvořitele.
    Jaroslav Štejfa

    1. Lol . Ale ty víš že se dívá .. byť tomu nevěříš 🙂 Jinak nic nového jsi nesdělil . Co se týče ateismu , je velmi s podivem , na čem ateista staví .. ateista staví na teorii , která nikterak empirickou experimentální vědou není prokázaná . Naopak . Ateista nemá problém s existencí energie , která jak praví 1. termodynamický zákon nevzniká , ani nezaniká . Aby to obhájil , zahalil tuto nemožnost velkým třeskem .. kterýžto přehlušil zákon o zachování energie . Za další ateista věří , že po tom co to nic vybouchlo , se v rozporu s 2. termodynamickou větou a entropii , tento uzavřený systém uspořádal do systémů a celků . Dále věří , že opačně rotující galaxie , planety i jejich měsíce , bylo možno překročit zákon o zachování hybnosti .. po tom co se vše začalo rozpínat z jednoho hmotně nehmotného bodu . Dále tvrdí , že hvězdy a veškerý plyn se sloučil a utvořil již se zmíněnou entropií systémy z horkých plynů , které ve vakuu se snaží vyplnit celý prostor . Dále je zajímavé , že hmota oproti všem fyzikálním zákonům , si opatřila teleonomii a stala se organickou .. pomocí mutací . Dále věří tomu , že hmota ožila , neznámým procesem , opět překonala entropii a strukturovala se do složitějších a složitějších molekul až vznikla aminokyselina , která úplnou náhodou se sloučila pouze v levotočivé molekuly (pravotočivé jsou toxické) a navzdory kyslíku v atmosféře , protože všechny vrstvy vykazují oxidaci , překročila chemické zákony a nebyla kyslíkem zničena . A můžeme pokračovat dále a dále .. Není na to ani jeden experiment , nic .. jen víra v tom že vesmír překročil všechny platné fyzikální zákony . Ateista má ze všech náboženství největší víru , neboť věří v procesy , které jdou za rámec empirie . Nehledě na to , že cosi dokázalo vše toto vyhodnotit , uchovat , a následně vyprodukovat již miliardtou náhodu , aby to vůbec bylo … bravo 😉

     1. Pominu-li zmatenou a blábolivou interpretaci vědecké práce (např. vědec = ateista), pokusím se o srovnání – podle vás:
      Ateista-vědec
      – postuloval 2. termodynamický zákon
      – postuloval teorii velkého třesku
      – formuloval a definoval pojem entropie
      – postuloval zákon o zachování hybnosti
      – neumí odpovědět jak vznikl život na Zemi
      – neumí uspořádat ani jediný experiment dokazující platnost lidského popisu přírodních zákonitostí

      Teista
      – ví vše; za vším stojí Bůh

      Shrnuto, ti nechápaví ateisté-vědci, technici dělníci, rolníci a vůbec lidé se lopotí vynalézají, staví domy, vyrábějí ledničky, staví motory, létají , vymýtili mor, choleru, prodloužili lidský věk na dvojnásobek, nedovolí umřít každému druhému dítěti, atd., atd. A přitom mohli se prostě přiklonit k teistům, ne se od nich odvracet ve své zkaženosti,. a mohli už dávno si lebedit v ráji.
      Nebo jak to je?
      Jaroslav Štejfa

     2. „Lol . Ale ty víš že se dívá .. byť tomu nevěříš.“
      Žasnu nad tím, že někdo ví, že já vím, ač o tomu nevěřím.
      To je buď zázrak, nebo blábolíte. Tak nevím. Možná, že vím ale nevím o tom. … Možná. že vy nevíte,ale myslíte si že víte. Možná, že nevíte a víte, že nevíte, ale děláte jako, že víte.
      Neuvěřitelně jsme si poklábosili.
      Jaroslav Štejfa

 2. Svobodná vůle jedince .. buď tíhne k dobrému , nebo tíhne ke zlému .. pokud svobodný jedinec tíhne ke zlému a zlé páchá , je trest zasloužený , soudce také není brán za zlého , pokud odsoudí člověka k trestu , při překročení zákonu .. Nechat člověka se rozhodnout k tomu , k čemu se rozhodne je naprosto dobrý systém , který ve zdánlivé nepostižitelnosti , kdy takový jedinec má pocit , že není kdo by ho byl soudil , nebo usvědčil , když má pocit , že se nikdo nedívá , je nejlepší způsob toho , jaký onen člověk jest .. Každý se nejlépe projeví ve chvíli jistoty nepostižitelnosti .. na druhé straně však je mu zjeveno , že je to Stvořitel , který tak učiní .. to že daný jedinec si je jistý tím , že co nevidím není a je proto takový Stvořitel , svrchovaný soudce k smíchu , nemá to nic s tím , jak se daný jedinec zachová .. jiné by to bylo , kdyby Stvořitel člověka svobodné vůle se sebou nesouhlasil .. jistě by tedy na to měl právo .. Ale On je férovým 🙂

  1. Co k tomu říci? Předpokládáte, že neumím číst? Nepamatujete si, že už jste mi to psal?
   Jaroslav Štejfa

   1. Jaroslav Štejfa napsal:
    11.11.2015 (8:54)
    Pominu-li zmatenou a blábolivou interpretaci vědecké práce (např. vědec = ateista), pokusím se o srovnání – podle vás:
    Ateista-vědec
    – postuloval 2. termodynamický zákon
    – postuloval teorii velkého třesku
    – formuloval a definoval pojem entropie
    – postuloval zákon o zachování hybnosti
    – neumí odpovědět jak vznikl život na Zemi
    – neumí uspořádat ani jediný experiment dokazující platnost lidského popisu přírodních zákonitostí

    Teista
    – ví vše; za vším stojí Bůh

    Shrnuto, ti nechápaví ateisté-vědci, technici dělníci, rolníci a vůbec lidé se lopotí vynalézají, staví domy, vyrábějí ledničky, staví motory, létají , vymýtili mor, choleru, prodloužili lidský věk na dvojnásobek, nedovolí umřít každému druhému dítěti, atd., atd. A přitom mohli se prostě přiklonit k teistům, ne se od nich odvracet ve své zkaženosti,. a mohli už dávno si lebedit v ráji.
    Nebo jak to je?
    Jaroslav Štejfa

    Člověče .. ty se tu snažíš o jakýsi světonázor .. pokud ovšem neakceptuješ vědou stanovené zákony , ale oháníš se vědou .. tak je naprosto abstraktní se na vědu odkazovat .. Evoluce a jiné teorie nejsou vědecké , neboť jsou v rozporu s fyzikálními , chemickými a jinými empirickými daty .. křesťanství ovšem není ve sporu s vědou .. což evoluce je naprosto ve všem …. tvé příspěvky tedy nemají žádnou hodnotu , jsou to jen zmatené texty , bez obsahu jiného , než dovést diskuzi k polemickému bahnu , na argumenty , na empirické skutečnosti reaguješ naprosto , s vědou jako rukojmím neadekvátně , pokud se snažíš něco doložit a stavíš na vědě , tak tak čiň .. Heleď umět napsat entropie , umět napsat to či ono , neznamená to aplikovat argumentačně .. pověz mi , jak mohli vznikat uspořádané struktury , složitější a složitější , oproti právě entropii ? Uveď nějaký známý , objevený , otestovaný , potvrzený a opakovatelný pokus , který zákony odstaví a vysvětluje , jak tento zákon , který je prostě ustanovený , mohl být překročen , jinak než vědomím , znalostí a inteligencí . Uveď jak vesmír dokázal porušit jeho platné zákony .. a polemickým bezobsažným , nic nevysvětlující výrok , který nemá argumentační hodnotu , to nikterak nedokazuje . Nikterak . Teorie ještě gravitaci nezrušila . Ani entropii . Na to je potřeba vědomý a cílený záměr , letadlo musí mít křídla a využívat vztlaku , argument musí být podložen , jinak není argumentem .

     1. Myslím , že tato otázka je doklad o tom , že není snaha o regulérní diskuzi .. moc dobře víš , že křesťan v něco věří .. a fundament křesťanství je o tom , že Bůh se dá poznat .. naprosto svrchovaně a přítomně , než ale tak nastane , dal své požadavky a zjevil co po člověku požaduje .. dokládat víru , je požadavek iracionální s tím , že něco dokládat není na straně věřícího , ale člověka , který svůj světonázor opírá o vědu , ale pojďme si říci , že ty jsi necitoval jediný experiment vědecký , který byť to stále mantricky opakuješ , není založen na vědeckém experimentu a tak potvrzen , ale na teorii , která je vědecky , tedy experimentálně neprůkazná , zůstává tedy stále v oblasti teorie , bez relevantního experimentálně vědeckého podložení . Tím ti chci říci , že ty se pohybuješ taky jen v oblasti víry , byť nevěříš , že to jest víra , ale vědecké cosi , ovšem vědecky nepotvrzené .

    1. Drahý pane, pokud skutečně chcete pochopit, proč nějaký systém může snižovat svou entropii při platnosti 2. termodynamického zákona, doporučuji knihu Briana Greena „Struktura vesmíru“ , konkrétně strany 139 – 141 v podkapitolce Entropie, druhý zákon termodynamiky a šipka času. Vydání Paseka 2012. Ale to je naposledy, kdy podporuji vaši lenost.
     Jaroslav Štejfa

 3. Předpokládám , že sice umíš číst , ale nezapadá to do opakovaných manter , kdy evolucionista pouze opakuje jakési teoretické definice , ale kritického myšlení je prost . Člověk , který zásadně odmítá argumentovat a diskuzi vede na základě polemické diskuze , tedy útoku na základě emocí , není člověk , který je plnohodnotným diskutérem .

 4. Jaroslav Štejfa , jen a pouze dokazuješ , jak je ateismus prázdná nádoba , která není argumentačně obsažná , nemá hodnotu , nikterak nic nedokládá , filosofie je krásná věc , ale měla by mít smysl a vycházet z nějaké objektivní hodnoty , kterou má být podložena a z ní vycházet , jinak je to prázdné tvrzení , které nemá nikterak žádnou hodnotu . Jen a pouze dokazuješ , že je to jen z další z řady nepodložených konstruktů , založené na víře , že nemožné je možným a definuješ teorii , jako prázdné gesto , které je založeno nikterak na empirii , která vědu dělá vědou , ale na v tomto případě na bezbožném a prázdném tvrzení , které je podloženo výrokem .

 5. Pane, bude dobré si ujasnit pojmy. Podle mne:
  Mantra – Ve východních náboženstvích jako je hinduismus či buddhismus slouží k opakovanému recitování nebo k meditaci (opakování v mysli). Většinou se jedná o sled slabik, které nesou nějaký význam daný konkrétním náboženstvím, ale také jde o jejich zvukovou hodnotu a podpoření přirozené schopnosti mysli zklidnit se a soustředit se na zvukovou vibraci. Účelem většiny manter je dosáhnout vysvobození (mókšy). Oslavné a povznášející mantry se většinou recitují nahlas.(Wikipedie)
  Tedy skutečně mé odpovědi nejsou mantry. Vaše některé ano.
  Kritické myšlení – Kritické myšlení je důležité, protože nám umožňuje analyzovat, vyhodnocovat, vysvětlovat a modelovat naše myšlení, čímž snižuje riziko přijímání, jednání nebo myšlení na základě víry. Pro kritické myšlení je charakteristický ateismus. (Wikipedie); k tomu dodávám. Jakékoliv tvrzení musí být falsifikovatelné, podporované důkazy a evidencí, vnitřně soudržné (logické).
  Diskuse – znova odkazuji na Wikipedii. Tady skutečně nevedeme diskusi, spíše polemiku, vyměňujeme si názory. Pokud chcete můžeme okamžitě přestat. Jako jste začal, tak můžete skončit. Není mým cílem vyhrát.

  Pokud tedy s definicemi pojmů souhlasíte, pak:
  – nemám pocit, že neargumentuji, nabídl jsem řady důkazů a evidence, ale nemůžete si pohodlně počkat až vám něco pracně předložím, tak vy to šmahem prohlásíte za nedostatečné. Nechcete mi snad namluvit, že je pro vás nepřekonatelné si prostudovat třeba okolo evoluce alespoň nějakou knihu třeba R. Dawkinse nebo v českých luzích J. Flegra. Nebo v oblasti fyziky nějaká skripta o termodynamice atd.
  -polemika není diskuse na základě emocí, ovšem zásadně mi neodpovídáte ani na jednoduché otázky – např. zda by se měl člověk chovat morálně i když se nikdo nedívá, apod.
  – sám zásadně nepřinášíte jiné argumenty než biblické, dožadujete se experimentů u ateistů, ovšem na vaší straně nic takového není, na straně ateistů jsou jich myriády ve všech vědních oborech a zejména ŘKC má ohromné starosti jich mnoho zakázat, tak to neignorujte. I u pitomých automobilů jich musí každá automobilka zničit cca nejméně 150 u každého vyráběného typu, aby ho vůbec dát na trh. A copak dnes asi tak dělají v CERNu? Modlí se nebo hrají karty?
  Jaroslav Štejfa

  1. Přesně tak , evolucionistická mantra je opakované tvrzení , které má opakovaným tvrzením této víry , přepsat skutečnost , která ovšem není přepsána fakticky a empiricky , ale pouze neustálým opakováním .. Kdysi jakýsi nacistický vůdce řekl , opakujte lež tak dlouho , než se stane pravdou .
   Nikoliv , nenabídl jsi nic , než mantru , činíce v rámci polemiky , žádný opakovaně požadovaný argument , jsem nezaznamenal , který by potvrdil , proč mantra není mantrou , ale empirickým faktem . Žádný argument , žádný odkaz na pokus , experiment , který by dostatečně odpověděl , či podpořil tvou verzi . Na výzvu , aby jsi doložil , co překročilo zmiňované a mnou argumentované fyzikální zákony , jsi nereagoval , dále opakující právě a pouze jen nepodložené nikoliv argumentační , ale polemické vedení nemůžu říci ani diskuze , spíše jakousi snahu .
   Co se týče CERN , tak mantra teorie relativity , kdy např. foton je definován , jako částice s nulovou klidovou hmotností , experiment v CERNu dokázal , že tato částice- foton , je po srážce změřitelná .. Tedy po srážce se dále tříští a jasně experimentálně dokazuje , že foton , jako částice , nemá nulovou klidovou hmotnost , ale mantra relativistů se dále opakuje .

    1. Ano , třeba morální už je jen to , že pokud něco tvrdím , mám to také činit .. například stále čekám na výklad existence vesmíru a života , vyvinutého abiogenezí , tedy života z anorganické hmoty , bez vědomí a inteligence 😉 Čekám na argumenty a experimenty , které doloží , proč je ateismus objektivní fakt , vycházeje z evoluce .;)

 6. Cituji:
  Jaroslav Štejfa napsal:
  11.11.2015 (9:01)
  „Lol . Ale ty víš že se dívá .. byť tomu nevěříš.“
  Žasnu nad tím, že někdo ví, že já vím, ač o tomu nevěřím.
  To je buď zázrak, nebo blábolíte. Tak nevím. Možná, že vím ale nevím o tom. … Možná. že vy nevíte,ale myslíte si že víte. Možná, že nevíte a víte, že nevíte, ale děláte jako, že víte.
  Neuvěřitelně jsme si poklábosili.
  Jaroslav Štejfa

  To že tomu nevěříš , neznamená , že to nevíš .. víš to , protože ti to bylo sděleno .. To máš jako s tím , že víš , co říkají fyzikální zákony , ale tím , že tomu nevěříš a věříš tomu , že byť víš co je entropie a co znamená , věříš tomu , že mohla být hmotnou , která jí podléhá , býti překročena . Jedna věc je vědět , další věc je tomu věřit .. ty víš že ryba plodí rybu , ale věříš že tomu tak nebylo , což z vím , nedělá nevěřím tomu co vím .

   1. Já tu hrůzu nemám , naopak má víra se zcela objektivně ukázala jako pravdivá , už jen z pohledu racionálního závěru 1=1 , oproti ateistické víře v 0=1 . Nehledě na skutečnost , že mám vztah s živým Bohem , který mě objektivně zbavil různých závislostí , strachů a neduhů , než se zjeví pro všechny bez rozdílu víry 😉

 7. Hrozně moc bych si přál, aby takové polemiky četlo co největší množství lidí. Budu vás propagovat.
  Jaroslav Štejfa

  1. Jen ať čtou , ať vidí , že ateista , opírající se o náboženský světonázor – evoluci , není ničím jiným , než náboženství , založené na víře , že se to jednou někdy vědecky prokáže . Nikoliv , je marné věřit něco , co je v přímém střetu právě s vědou , kterouž si ateista v obhájení svého náboženského vidění původu existence bere jen jako rukojmí .

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button