Ježíš KristusBibleBible a světVšechny články

Mohou křesťané slavit vánoce?

E5725B42-F3B2-4706-826C-854E15733BC3

Opět se nacházíme v období vánočních svátků. V období, kdy ztracení lidé investují obrovské množství energie, času i financí, aby získali pár hodin pokoje a klidu, a mohli také velmi draze vyjádřit lásku svým blízkým, to vše proto, aby se po těchto pár nostalgických hodinách vše rozplynulo jako pára nad hrncem a rázem navrátilo do starých kolejí — do světa, bez Boha, bez pokoje a na širokou cestu do zatracení.

Nacházíme se také v období, kdy je jméno Ježíše Krista nejvíce znesvěcováno, protože je asociováno s touto odpornou modloslužbou. Mimoto tu hovoříme o groteskní karikatuře pravého Zachránce světa, Syna Božího, který přišel, aby zachránil hříšníky ze všech kmenů, národů i jazyků.

Další část světa má štědrý den spojený s narozením Ježíše Krista v Betlémě. Jde však o tradici, kterou nelze historicky prokázat. Je třeba si uvědomit několik skutečností: Jako křesťané bychom neměli otročit náboženským tradicím, o kterých mluví Pavel v následující pasáži: ,,Nyní však, když jste poznali Boha, nebo spíše když jste byli od Boha poznáni, jak to, že se zase obracíte k těm slabým a ubohým živlům, kterým zase znovu chcete otročit? Zachováváte dny, měsíce, období a roky! Bojím se o vás, abych se pro vás nakonec nelopotil nadarmo.’’ (Galatským 4:9-11, dálší zmínka například v Kol. v 2. Kapitole).

Stejně tak je pravda, že je v naprostém pořádku, když si křesťané o vánocích připomínají narození našeho Pána, pakliže to nedělají podle způsobu světa a je-li jejich postoj v srdci v pořádku. Musíme trvat na tom, že Pavlova slova: „Ať vás tedy nikdo nesoudí pro pokrm a pro nápoj nebo kvůli svátku, novoluní nebo sobotám, “ platí i obráceně. Na jiném místě čteme proto: „Kdo zachovává určitý den, zachovává jej Pánu. Kdo jí, jí Pánu, neboť děkuje Bohu; a kdo nejí, nejí Pánu a také děkuje Bohu.“ (Řím. 14:6). Neměli bychom posuzovat své bratry a sestry, kteří v dobrém svědomí ctí narození Pána Ježíše Krista v období Vánoc.

Pojďme se tedy na věc podívat hlouběji…

Otázka zněla: Mají tedy křesťané zachovávat vánoce?

Podívejme se na tři skupiny lidí.

Máme-li na mysli modlářství, které je popsáno v úvodu tohoto článku, pak naší odpovědí musí být ne. V úvodu jsme psali o lidech, kteří neznají Ježíše Krista a hledají pokoj jinde — pakliže vaše srdce očekává vánoční atmosféru a je pro vás tento čas jakýmsi pokojem na zemi, pak to ukazuje na jediné: Na prázdnotu ve vašem srdci. Křesťané mají totiž pokoj stále, neboť jsou součástí Božího království (Římanům 14:17).

To byla první skupina lidí.

Pokud oslavujete tyto dny více nábožensky a dáváte jim nepatřičné místo (skoro jako by je nařídil Bůh), nepřemýšlíte jako novozákonní křesťané. Novozákonní křesťané mají skutečnost — živého Ježíše Krista, nikoliv jen stíny a náznaky, které byly obsaženy i třeba v určitých svatých dnech (viz zachovávání Sobot) ve Starém zákoně. Jen si poslechněte slova apoštola Pavla. ,,Ať vás tedy nikdo nesoudí pro pokrm a pro nápoj nebo kvůli svátku, novoluní nebo sobotám. To všechno je stín budoucích věcí, ale skutečnost je Kristus.’’ (Kol. 2:16-17). Na jiném místě píše podobně: „Nyní však, když jste poznali Boha, nebo spíše když jste byli od Boha poznáni, jak to, že se zase obracíte k těm slabým a ubohým živlům, kterým zase znovu chcete otročit? Zachováváte dny, měsíce, období a roky! Bojím se o vás, abych se pro vás nakonec nelopotil nadarmo.“ (Gal. 4:9-11).

Lidé v druhé skupině jsou v nebezpečí toho, že budou nepatřičně nahlížet na dané dny a povede je to k otroctví a nakonec i modlářství. Zachovávání „svatých dnů“ je způsob myšlení, které patří spíše do Staré smlouvy. V paradigmatu Nové smlouvy může takové smýšlení vést skutečně až k modlářství. Jak si ale ukážeme, záleží více na postoji srdce daného člověka.

Podívejme se tedy na třetí možnost a hledejme biblický způsob, jak přistupovat k Vánocům.

1. Je to příležitost pro připomenutí si pravdy.

Je to obrovská příležitost připomenout si skvostný zázrak vtělení a zaměřit se tak na osobu Ježíše Krista (ne na svátek samotný). Můžeme tak při této příležitosti, jako křesťané, rozjímat nad fascinující skutečností, že se Bůh stal člověkem a přiblížil se ke svému stvoření, aby mu jako živé a vtělené Slovo Boží dokonale prezentoval Boha Otce, a aby vykoupil svůj lid svou vlastní krví na dřevě kříže!

2. Je to příležitost pro evangelizaci

V našem kontextu můžeme říct, že Ježíš Kristus přišel na svět, aby daroval lidem, co hledají radost v komerční a náboženské vánoční tradici, ten pravý pokoj Boží! Ježíš Kristus je ten pravý vánoční odpočinek pro každého, kdo v Něj složil svou naději!

,,Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetíženi, a já vám dám odpočinek. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný v srdci; a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho je příjemné a mé břemeno je lehké.’’ (Matouš 11:28-30).

Proto je to náramná příležitost říct lidem o pravém Ježíši Kristu a o pravém pokoji, který je nalezen pouze v Něm.

3. Je to příležitost projevit lásku vůči svým bližním

Varovat lidi před přicházejícím Božím soudem a zvěstování záchrany, která je nalezena pouze v Ježíši Kristu, je velikým projevem lásky.

Pokud máte nevěřící blízké, kteří slaví vánoce, není hřích, když jste s nimi. Vždy záleží na tom, proč tam jste. Jste s nimi o štědrém večeru, protože k nim máte úctu, a dáte jim dárek, protože je máte rádi, neboť vám na nich záleží. A také jim můžete připomenout jakou naději máte vy. A že mohou mít vánoce každý den — tak jako vy.

Svoboda v Ježíši Kristu

Jde více o postoj srdce. Pokud slavíte štědrý večer s blízkými a děláte to pro ně, pak činíte to samé, co Pavel pro Židy, když se rituálně očistil podle Mojžíšova zákona ve skutcích, ve 21. kapitole, aby se vyhnul pomluvám a také námitkám vůči Pánu Ježíši Kristu. Pavel byl pro Židy židem a pro pohany pohanem, ne s kompromisy, ale aby se jim přiblížil a mohl jim zvěstovat evangelium (1 Kor. 9:20-22).

Takový postoj je správný a neměli bychom ho soudit. Pak bychom sami naplňovali skutkovou podstatu Pavlova varování, že nemáme nikoho soudit pro (ne)zachovávání určitých dnů (Kol. 2:16-17; Řím 14), pakliže nejde o modlářství a jejich postoj srdce je v pořádku. Křesťanská svoboda nakonec umožňuje jíst i maso obětované modlám, protože nic neznamená, záleží právě na svědomí a víře daného člověka (8 kapitola 1. Korintským o tomto hovoří více).

Ještě si připomeňme další Pavlova slova na toto téma ze 14. kapitoly listu Římanům: „Někdo považuje jeden den za důležitější než druhý, jiný považuje všechny dny za stejně důležité. Každý nechť je plně přesvědčen o tom, jak sám smýšlí. Kdo zachovává určitý den, zachovává jej Pánu. Kdo jí, jí Pánu, neboť děkuje Bohu; a kdo nejí, nejí Pánu a také děkuje Bohu.“ (Řím. 14:5-6).

Důležitý je kontext

Jak vidíme: Nový zákon na jedné straně v určitém kontextu kárá zachovávání různých období (Gal. 4:9-10). Máme-li k nim náboženský vztah, tak jako církev v Galacii, která se pomalu vracela do Staré smlouvy adoptováním zákona (počínaje obřízkou), musíme potom razantně odmítnout jakýkoliv podíl na tomto jednání.

Pak je tu ale jiný kontext: V Kristu máme svobodu zachovávat různé dny Pánu, jak Pavel naznačuje ve 14. kapitole listu Římanům. Záleží na postoji v našem srdci: Nedáváme-li jim nepatřičné místo a nejde-li o něco, co je v přímém nesouladu s Božím Slovem, mají křesťané svobodu od Boha slavit daný svátek.

To platí i o vánocích. Křesťané nejsou povinni k nim přistupovat stejně jako svět. Mohou tento čas využít k obdarování svých blízkých a strávit s nimi příjemný čas. A pokud bylo možné jíst maso obětované modlám, když křesťané věděli, že to nic neznamená, myslím, že když ozdobíte stromeček, dáte si dárky a štědrovečerní večeři s blízkými, budete v pořádku.

Záleží na vaší víře a svědomí. Pokud jste slabí ve víře a nedokážete přistoupit k večeři kvůli blízkým bez toho, aniž byste měli pocit, že děláte ve svém srdci kompromis, pak to nedělejte.

Každopádně se připravujete o příležitost hovořit o pravém pokoji a odpočinku — o Pánu Ježíši Kristu.

Ten přišel na svět jako opravdový veledar Boží, aby vykoupil ztracené hříšníky a adoptoval je do Boží rodiny.

V Ježíši Kristu, našem pravém vánočním odpočinku a pokoji, je nadbytek dobroty pro všechna prázdná a hladová srdce.

Tak zní naše poselství pro letošní i budoucí vánoční svátky.

Tagy

Související články

Komentáře

  1. Zajimalo by mne jak se krestane popasujete s existenci zkamenelin treba trilobitu kreri zili tak strasne davno ze to melzr poprit.nebo vam takove otazky ani neprichazi na mozek proto, e ho mate plny biblickych hovadin? Neni radno verit vasi bibli treba ze mrtvy ne i nic ja stoprocentne vum ze i po telesne smrti je clovek naprosto vedomy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button
Close