HistorieKrátká poselstvíNáboženství a kultyŘímský katolicismusVšechny články

Citáty raných církevních otců o Petrovi jako „skále“

Zde je přehled citátů raných církevních otců, jež se zabývají „nadřazenosti“ apoštola Petra a také otázkou, zda je speciálně on tou „skálou“, na které byla vybudována církev…

Poznámka: Římskokatolická církev se často odvolává na citáty raných křesťanů, aby ospravedlnila své tradice, které nemají základ v Písmu.

1. Petr je ta skála

1. Jeroným (347 – 420)

„Zlé děti promrhali své dědictví; vy však udržujte své dědictví netknuté. Úrodná půda Říma, jakmile získá čisté semeno Pána, bude nést stonásobné ovoce. […] Protože nenásleduji jiného vůdce kromě Krista, nekomunikuji s nikým jiným než s vaší požehnaností, což je stolec Petrův. Protože toto, já vím, je ta skála, na které je vybudována církev! “ (Dopis 15:1-2, Papežovi z Damašku).

2. Petr není ta skála, na které je vybudována církev

1. Augustín (354 – 430):

„V pasáži této knihy jsem řekl o apoštolovi Petrovi: ‚Na něm jako na skále byla vybudována církev.‘ […] Ale vím, že jsem častokrát později vysvětloval, co řekl Pán: ‚Ty jsi Petr, a na této skále vybuduji svou církev, ‚ to má být chápáno tak, že je to vybudováno na Něm, kterého Petr vyznal slovy: ‚Ty jsi Kristus, Syn živého Boha,‘ a tak je Petr nazván po této skále a reprezentuje osobu církve, jež je vybudována na této skále, a jež obdržela ‚klíče od království nebeského.‘ Proto mu bylo řečeno ‚ty jsi Petr‘ nikoliv však ‚ty jsi ta skála‘. Ale ‚tou skálou byl Kristus‘ v tomto vyznání, tak jako i celá církev vyznává, Šimon byl nazván Petrem. Ale ať se čtenář rozhodne, která z těchto dvou možností je pravděpodobnější. “  (The Retractions, 1:20:1)

2. Jan Zlatoústý (349 – 407)

„Petr, Jakub a Jan byli jako první povoláni a drželi prvenství mezi učedníky. “  (Komentář k epištole Galatským, kap 1, str. 3). Jak tedy může mít Petr prvenství mezi apoštoly?

3. Cyprián (200 – 258)

„Pán promluvil k Petrovi, říkajíc: ‚A já ti pravím, že ty jsi Petr, a na té skále vybuduji svou církev a brány podsvětí ji nepřemohou. A tobě dám klíče království Nebes, a cokoli svážeš na zemi, bude již svázáno v nebesích, a cokoli rozvážeš na zemi, bude již rozvázáno v nebesích. ‚ A to samé říká ještě poté, co vstal z mrtvých: ‚Pas mé ovce.‘ A ačkoliv všem apoštolům, poté, co vstal z mrtvých, dal stejnou moc, a říká jim: ‚Jako mne poslal Otec, i já posílám vás: Přijměte Ducha Svatého: Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je zadržíte, tomu jsou zadrženy; ‚ přesto, aby nastavil jednotu, zařídil svou autoritou původ této jednoty, počínaje od jednoho (Petra). Nepochybně byli ostatní apoštolové stejní jako Petr, obdařeni stejnou ctí i mocí; ale počátek vychází z jednoty.(O jednotě církve, 4)

4. Órigenés (185 – 254)

„A pokud jsme stejně jako Petr řekli: ‚Ty jsi Kristus, Syn živého Boha.‘ ne tak, že nám to maso a tělo zjevilo, nýbrž světlo od Otce v nebesích, jenž ozářilo naše srdce, stali jsme se Petrem, a také nám by mohlo být řečeno: ‚Ty jsi Petr,‘ atd. Protože skálou je každý učedník Kristův, z kterého se napili ti, jenž se napili duchovní skály, jež je následovala, a na každé této skále je vybudováno každé slovo církve, a dle toho i občanský řád; protože v každém dokonalém (pozn. svatém), ti, co mají kombinaci slov a skutků a myšlenek, které naplňují blahoslavenství, je církev budována Bohem. Ale pokud předpokládáte, že pouze na jednom Petrovi je celá církev vybudována Bohem, co byste pak řekli o Janovi, synu hromu, nebo o každém z Apoštolů? Máme si odvážit tvrdit, že speciálně proti Petrovi brány podsvětí neobstojí, ale obstojí proti ostatním z Apoštolů a perfektním (pozn. svatým)? Netýká se snad předchozí výrok, ‚brány podsvětí ji nepřemohou,‘ všech a v tomto případě každého z nich (pozn. z apoštolů)? A to samé výrok, ‚na té skále vybuduji svou církev?‘ Jsou klíče od království nebeského dány Pánem pouze Petrovi, a žádný z dalších požehnaných už je neobdrží? Ale pokud je toto, ‚a tobě dám klíče království Nebes,‘ obecný slib i ostatním, tak pak proč by neměly být i všechny věci, které byly předtím zmiňovány, a i ty, jež jsou patentovány Petrovi, také obecné pro ostatní? Proto v této části se zdají být slova adresována pouze Petrovi, ‚cokoli svážeš na zemi, bude již svázáno v nebesích,‘ atd; ale v Janově Evangeliu dal Spasitel Ducha svatého dechnutím na učedníky a řekl: ‚Přijměte Ducha svatého,‘ atd. […] A pokud Mu toto kdokoliv řekne, ne však na základě svého masa a krve, ale tak, že mu to vyjeví Otec v nebesích, získá věci, které byly v Evangeliu přislíbeny Petrovi, avšak, jak Duch Evangelia učí, každému, kdo se stane tím, kým byl i Petr. “ (Komentář k Matoušovi)

Zdroj: https://carm.org/is-peter-the-rock-church

 

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button