BibleEvangeliumVšechny články

Bůh volá celý svět k pokání: Chcete poznat Boha? Učiňte pokání a uvěřte Evangeliu! A jak poznat, že jste byli skutečně zachráněni?

repent
Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí“, řekl Ježíš Kristus svým učedníkům. Slovo „pravda“ je v křesťanství centrální, protože souvisí s poznáním Boha. Ježíš Kristus také řekl: „Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ (Jan 14:6) Ježíš je ta jediná exkluzivní cesta k Bohu.  Žádná jiná cesta není a všechny ostatní cesty vedou do záhuby. „Vejděte těsnou branou, protože široká je brána a prostorná cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kteří jí vcházejí.“ (Matouš 7:13)

Ale co myslel Ježíš slovy „pravda vás vysvobodí?“ Potřebuje člověk vysvobodit? A od čeho? Slyšeli jste pravé biblické evangelium? A jak člověk pozná, že je zachráněn? Velmi důležité otázky, pojďme proto hledat odpovědi v Božím Slově.

Pravda vás vysvobodí…

Pravdou je, že jsme se narodili do padlého světa, který byl infikován hříchem. Je to Boží kletba za první hřích, který se uskutečnil v zahradě Eden. Člověk porušil Boží zákaz, když, sveden satanem, snědl ovoce ze stromu poznání Dobra a zla. A s hříchem přišla do světa i smrt.

Genesis 3:1-8Had byl nejchytřejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil. Řekl ženě: Opravdu Bůh řekl: Nejezte ze žádného stromu v zahradě?2Žena hadovi odpověděla: Z ovoce stromů v zahradě můžeme jíst. 3Ale o ovoci stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: Nejezte z něho, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete. 4Had ženě řekl: Jistě nezemřete, 5neboť Bůh ví, že v den, kdy z něho budete jíst, se vaše oči otevřou a budete jako Bůh, budete znát dobré a zlé. 6Žena viděla, že je to strom dobrý k jídlu a lákavý pro oči, strom žádoucí pro získání moudrosti. Vzala z jeho ovoce a jedla. Dala také svému muži, který byl s ní, a jedl i on. 7Oběma se otevřely oči a poznali, že jsou nazí. Sešili tedy fíkové listí a udělali si bederní roušky. 8Pak uslyšeli hlas Hospodina Boha, procházejícího se po zahradě v denním větru, a ukryli se člověk i jeho žena před tváří Hospodina Boha uprostřed stromoví zahrady.Hospodin Bůh zavolal na člověka a zeptal se ho: Kde jsi? 10On odpověděl: Slyšel jsem tvůj hlas v zahradě a bál jsem se, protože jsem nahý; proto jsem se schoval. 11I řekl: Kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst?

Z kauzality těchto událostí můžeme odvodit následující:

  1. Člověk je zodpovědný za své činy, i když je sveden někým jiným. (A satan vždy zpochybňuje Boží slovo)
  2. Hřích samotný vede vždy ke smrti.
  3. Hřích je nedůvěra v Boží Slovo.
  4. Proto lze říct, že nedůvěra v Boží Slovo vede vždy ke smrti.

A toto ovoce jíme dodnes. Hřích se stal součástí lidské podstaty. Ježíš Kristus říká jasně, že každý, kdo činí hřích, je otrokem hříchu (tolik ke svobodné vůli).

Jan 8:34
„Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám, že každý, kdo činí hřích, je otrokem hříchu.“

Co tedy znamená ta Ježíšova věta o pravdě, která vás vysvobodí? Apoštol Pavel v epištole Římanům odpovídá na tuto otázku.

Římanům 6:18Byli jste osvobozeni od hříchu a stali jste se otroky spravedlnosti.

Poznání pravdy tedy osvobozuje z otroctví hříchu… Ale co je ta pravda?

Ježíš Kristus je ta Pravda!

 Matouš 7:13Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“

Ježíš Kristus je Bůh, který přišel na svět v lidském těle. Měl v sobě Boží i lidskou přirozenost.

Jan 1:1-3 Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.2To bylo na počátku u Boha. 3Všechno vzniklo skrze ně a bez něho nevzniklo vůbec nic , co je.

Jan 1:14 A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jediný Syn, plný milosti a pravdy.

Pravda je proto pouze v Bohu a v Jeho Slově!

 Nejslavnější verš z Bible jasně říká:

Jan 3:16 Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

A tady začíná evangelium o Boží slávě, která přišla na tento svět.

Potřebuje člověk vysvobodit? A od čeho?

Aniž bychom si řekli něco více o hříchu, už víme, že hřích vede jen ke smrti. Ale Bible hovoří jasně:

1) Všichni zhřešili.

Římanům 3:22-24Boží spravedlnost skrze víru Ježíše Krista pro všechny a na všechny ty, kdo věří. Není totiž rozdílu: 23všichni zhřešili a postrádají Boží slávu,24ale jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši.

2) Odplatou za hřích je smrt.

Římanům 6:23

Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.“

3) První smrt je fyzická. Druhá je Ohnivé jezero.

Zjevení 21:6-8A řekl mi: „ Stalo se. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Já dám žíznivému zadarmo napít z pramene vody života. 7Kdo vítězí, dostane toto jako dědictví; budu mu Bohem a on mi bude synem. 8Avšak bázliví, nevěřící, ti, kdo propadli modlářské ohavnosti, vrahové, smilníci, kouzelníci, modloslužebníci a všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou, což je smrt druhá.

Bůh bude soudit tento svět a každý, kdo není absolutně perfektní, jako Ježíš byl, nebude hoden vstoupit do království nebeského. Když se jej učedníci, zděšeni tím, jak vysoko nastavil Ježíš laťku všem „legalistům“ (lidé, co si myslí, že je skutky ospravedlní), zeptali na otázku: „Kdo tedy může být zachráněn?“ Odpověděl jim:

Matouš 19:25-26
Když to učedníci uslyšeli, byli velice ohromeni a říkali: „Kdo tedy může být zachráněn?“ 26Ježíš na ně pohleděl a řekl jim: „U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všechno.

Biblické evangelium

O čem tedy je evangelium? Evangelium je o Bohu. Opravdové evangelium je o tom, co udělal Bůh.

Je dobrou zprávou, že Bůh ze své svrchované vůle vstoupil do stvoření, v podobě svého Syna přejal lidskou podstatu (Jan 1:1, Jan 1:14), žil dokonalý život (2 Korintským 5:21) a byl (jednou pro vždy – Židům 9) ukřižován za hříchy každého, kdo v něj věří (1 Janův 2:2); po třech dnech pak vstal z mrtvých (Marek 10:34, 1 Korintským 15:4) a byl vzat na nebesa (Skutky 1:9). Věřící v Ježíše Krista jsou tak ospravedlnění Jeho krví (Římanům 5:9). Ježíš byl Syn boží, ale i Syn člověka – měl v sobě lidskou i Boží podstatu.

Římanům 5:9Tím spíše tedy nyní, když jsme byli ospravedlněni jeho krví, budeme skrze něho zachráněni od Božího hněvu.

Kříž skutečně reprezentuje středobod, kde se setkává Boží Milost s Boží Svatostí a Božím Hněvem vůči hříchu.

Evangelium je tak Boží mocí k záchraně hříšného člověka.

1 Korintským 1:18Slovo kříže je totiž bláznovstvím těm, kteří hynou, ale nám, kteří jsme zachraňováni, je mocí Boží.

Co není evangelium

Falešné evangelium bude vždy orientované na člověka a jeho skutky. Nebude glorifikovat Boha, ale „spravedlivost“ člověka. Neboť jsme ospravedlněni milostí skrze víru nikoliv skutky, aby se nikdo nemohl vychloubat.

Efezským 2:8-9Neboť jste zachráněni milostí skrze víru; a ta záchrana není z vás — je to Boží dar;9není na základě skutků, aby se nikdo nechlubil.

Falešné evangelium bude Boha okrádat o jeho atributy. Často bude začínat větami typu: „Ježíš tě miluje…“ Bůh není jen Láska, ale je i Svatý, Spravedlivý, Dobrý… Bůh nemůže tolerovat žádný hřích, jinak by nebyl spravedlivý. A hřích je něco, co přibylo Jeho Syna na kříž. Je potřeba mít vyrovnaný pohled na Boha.

Člověka ani nekonvertují teorie o kreacionismu nebo logické důvody pro existenci Boha. Neexistuje něco jako neutrální půda, každý poznal Boha (Římanům 1), ale tuto znalost potlačuje. Bůh je nutným a jediným předpokladem pro všechno ostatní. Představa, že člověk dává hříšníkovi jakési abstraktní váhy, aby si mohl „zvážit“ Boha, jestli je dost těžký na to, aby v něj teda nakonec mohl věřit, znesvěcuje Boží autoritu. A takové „konverze“ ani nejsou skutečné a člověk pak není zachráněn.

Evangelium ani není hra na city nebo prožitky. Velké a dojemné happeningy nikoho nezachrání, ale znovu: Spíše to vygeneruje nespasené jedince, kteří věří jen na základě pocitů a sentimentálních vzpomínek.

Evangelium také není něco, co ukazuje na Ježíše vně Bible. Písmo musí být vždy poslední autoritou svědčící o tom, kdo Ježíš je. Ježíš je ta Pravda a svědčí o pravdivosti Božího Slova!

1 Petr 1:23 „Vždyť jste se znovu narodili ne z pomíjitelného semene, nýbrž znepomíjitelného, skrze živé a [na věčnost] zůstávající slovo Boží.“

Jak být zachráněn?

Zvěst o kříži začíná slovy: „Učiňte pokání a uvěřte evangeliu!

Nejde o sugesci. Jde o příkaz.

  1. Pokání je změna mysli, která vyústí ve změně chování. Člověk se odvrátí od svých hříchů směrem k Bohu.
  2. Víra v Ježíše Krista a jeho dokonalou oběť na kříži (Ježíš Kristus byl Syn Boží (Matouš 16:16), Mesiáš, který za života nehřešil (2 Korintským 5:21) a byl ukřižován za hříchy světa (1 Janův 2:2), po třech dnech vstal z mrtvých (Marek 10:34, 1 Korintským 15:4) a byl vzat na nebesa (Skutky 1:9). Člověk je ospravedlněn Jeho krví (Římanům 5:9).

K tomu, aby byl člověk zachráněn, musí se narodit znovu z Ducha Svatého (být jím pokřtěn a naplněn). O tom mluvil i prorok Ezechiel.

Ezechiel 36:26-27

„Dám vám nové srdce a nového ducha dám do vašeho nitra. Odstraním srdce kamenné z vašeho těla a dám vám srdce masité. 27Svého ducha dám do vašeho nitra a způsobím, že budete žít podle mých ustanovení a má nařízení budete zachovávat a plnit.“

A i Ježíš, když za ním přišel Nikodém zaujat mocnými činy, které konal.

Jan 3:3-6

Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit Boží království. “ 4Nikodém mu řekl: „Jak se může člověk narodit, když je starý? Nemůže podruhé vstoupit do lůna své matky a narodit se.“ 5Ježíš odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a Ducha, nemůže vstoupit do Božího království. 6Co se narodilo z těla, je tělo, a co se narodilo z Ducha, je duch.

Je potřeba pochopit základní doktrínu: Člověk nemůže ztratit svou spásu, protože Bůh jednoznačně deklaroval, že Jeho vůle je, aby Syn neztratil NIKOHO, koho mu Otec dává, ale aby všichni (kdo skutečně věří) byli zachráněni.

Jan 6:39

A toto je vůle toho, který mne poslal, abych neztratil nic z toho, co mi dal, ale vzkřísil to v poslední den

 Apoštol Pavel pak jednoznačně definuje stav, kdy je člověk zachráněn.

Římanům 8:11

Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, pak ten, který vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých, oživí i vaše smrtelná těla skrze svého Ducha, který ve vás přebývá.

Římanům 8:9

Vy však nejste v těle, ale v Duchu, pokud ve vás vskutku Duch Boží přebývá. Jestliže však někdo nemá Kristova ducha, ten není jeho.

A jak získat Ducha svatého? A jak poznat, že jej člověk obdržel?

1) Žádejte, hledejte, tlučte…

Lukáš 11:10-13 „Neboť každý, kdo žádá, dostává, a kdo hledá, nalézá, a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. 11Což je mezi vámi takový otec, že když ho syn požádá o chléb, podá mu kámen? Nebo o rybu, že mu místo ryby podá hada? 12Nebo požádá-li o vejce, podá mu štíra? 13Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše Otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kteří ho žádají.

2) Je to dar, který si nemůžete zasloužit.

Skutky 2:38Petr jim řekl: „ Učiňte pokání a každý z vás ať se dá pokřtít na základě jména Ježíše Mesiáše na odpuštění svých hříchů, a přijmete dar Ducha Svatého.

3) Pakliže máte Ducha svatého, Ježíš Kristus je opravdovým Pánem vašeho života.

1 Korintským 12:3 „Proto vám oznamuji, že žádný, kdo mluví v Duchu Božím, neřekne: ‚Ježíš buď proklet,‘ a nikdo nemůže říci: ‚Pán Ježíš,‘ jedině v Duchu svatém. 

Shrňme si to:

  1. Učiňte pokání. (Odvraťte se od svých hříchů k Bohu a žádejte Jej o odpuštění)
  2. Učiňte Ježíše Krista svým Pánem a Spasitelem.

Nejde pouze o intelektuální akceptování nějakých teologických faktů, ale o skutečnou vnitřní proměnu člověka, která vyústí i ve vnější viditelné podobě. Dokud se něco takového nestane, nepřestávejte „žádat, klepat a tlouct“.

Tak se narodíte znovu z moci Ducha svatého. To se projeví změnou, kterou začnete brzy pociťovat: Bude z vás nové stvoření, které má Boha na prvním místě!

2 Korintským 5:17
Proto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, je tu všechno nové.

Takový člověk bude chtít následovat Krista celým svým srdcem, protože jej doopravdy učinil Pánem svého života.

Jak poznat, že jste byli zachráněni?

Znovuzrození je zázračná událost. Určitě to není něco, co nezanechá žádné stopy v životě. Často jde o radikální změnu, někdy pomalejší, ale ta změna je patrná. Mnohdy i doprovázenou vysvobozeními ze závislostí či nemocí.

Například: Jestliže ještě cca rok po tom, co jste svůj život odevzdali pod vedení Ježíše, stále kouříte a necítíte vůbec žádné nutkání přestat; jestliže vás zajímají seriály nebo fotbal více jak Ježíš; jestliže stále chodíte do hospody do rána nebo vás zajímá práce více jak Ježíš, nelžete si, nejste zachráněni. Učiňte proto pokání a otočte se k Bohu.

Neexistuje něco jako vlažný křesťan, co občas pomyslí na Ježíše a sem tam otevře Bibli nebo se pomodlí. Znovuzrození je opravdové!

Jan 16:8-11A on, až přijde, přinese světu důkaz o hříchu, o spravedlnosti a o soudu: 9o hříchu, že nevěří ve mne, 10o spravedlnosti, že odcházím k Otci a již mne neuvidíte, 11a o soudu, že vládce tohoto světa je již odsouzen.“

Duch Svatý usvědčuje svět z hříchu. Vede člověka k pokání a ukazuje, obdobně jako Jan Křtitel, který byl naplněn Duchem již od narození, na Krista. Duch nadále pracuje v našem životě a vede nás k posvěcení a pokání.

1 Janův 5:18Víme, že kdo je narozen z Boha, nehřeší; ale ten, kdo byl zplozen z Boha, střeží sebe samého a ten Zlý se ho nedotýká.

Znamená to, že nemůžeme absolutně nikdy hřešit? V žádném případě! Tělo je stále hříšné. Může se stát, že člověk podlehne pokušením. A v takovém případě se nemusí obávat, protože máme u Otce mocného Obhájce.

1 Janův 2:1 Moje dítky, toto vám píši, abyste nezhřešili; a jestliže by někdo zhřešil, máme u Otce Zastánce, Ježíše Krista, toho spravedlivého.

Laicky řečeno: Znovuzrozený křesťan nebude chtít hřešit, protože je nové stvoření. A jako nové stvoření získal obměkčené srdce, které je citlivé vůči Božímu zákonu; rovněž má v sobě Božího Ducha, který jej vede a vyučuje. Obdobně jako byl dříve otrok hříchu, je nyní otrokem spravedlnosti.

Římanům 6:18-19 „Byli jste osvobozeni od hříchu a stali jste se otroky spravedlnosti. 19Pro slabost vašeho těla to říkám po lidsku: Jako jste propůjčili své údy za otroky nečistotě a nepravosti k činění nepravosti, tak nyní předložte své údy za otroky spravedlnosti k posvěcení.

Proto nemáme chodit podle těla, ale podle Ducha.

Římanům 8:1-6Nyní tedy není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši a nechodí podle těla, ale podle Ducha. 2Vždyť zákon Ducha života v Kristu Ježíši mě osvobodil od zákona hříchu a smrti. 3Neboť co bylo Zákonu nemožné, protože byl bezmocný kvůli tělu, to učinil Bůh, když poslal svého Syna v podobnosti těla hříchu a jako oběť za hřích a odsoudil hřích v těle, 4aby byl požadavek Zákona naplněn v nás, kteří nechodíme podle těla, ale podle Ducha. 5Ti, kdo jsou živi podle těla, mají na mysli věci těla; ale ti, kdo jsou živi podle Ducha, myslí na věci Ducha.6Myšlení těla znamená smrt, myšlení Ducha život a pokoj. 

Jak se pozná, že chodíme podle Ducha? Podle ovoce, které neseme.

Galatským 5:22-26Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, 23mírnost, sebeovládání. Proti takovým není žádný zákon.24Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali tělo s jeho vášněmi a žádostmi. 25 Jsme-li Duchem živi, Ducha také následujme. 26 Nehledejme marnou slávu, navzájem se neprovokujme a jedni druhým nezáviďme.

Je tu však i nadpřirozená láska k Bohu a z toho plynoucí láska k sourozencům v Kristu a také ke ztraceným ovcím tohoto světa.

Jakub 1:12 „Blahoslavený muž, který snáší zkoušku, neboť když se osvědčí, dostane věnec života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují.

1 Janův 4:20Řekne-li někdo: ‚Miluji Boha,‘ a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Vždyť kdo nemiluje svého bratra, kterého viděl, nemůže milovat Boha, kterého neviděl.

Nic z toho není ospravedlňující ke spáse, ale jde o ovoce, jenž opravdová spása nese. A to jen díky Bohu a jeho práci v našem životě. Opravdová víra je totiž doprovázená skutky. Takovou víru však dává jen Bůh.

Jakubův 2:19-22 Ty věříš, že je jeden Bůh. Dobře činíš. Také démoni tomu věří, avšak chvějí se. 20Chceš však poznat, ó nerozumný člověče, že víra bez skutků je neúčinná? 21Cožpak náš otec Abraham nebyl ospravedlněn ze skutků, když na oltáři obětoval svého syna Izáka? 22Vidíš, že víra působila spolu s jeho skutky a že v těch skutcích se stala víra dokonalou.

Efezským 2:8 Neboť jste zachráněni milostí skrze víru; a ta záchrana není z vás — je to Boží dar;

Znáte Ježíše? Pak děkujte Bohu za milost, kterou vám dal! Neznáte jej? Tedy neváhejte a obraťte se k Němu! On vás změní a už nikdy nebudete stejní. Jestli jste to dočetli až sem, možná je to proto, že vás Bůh vede k pokání. Ptáte se, co vás to bude stát? Absolutně všechno! Bude vás to stát váš život! Protože Bůh nenechá nic na svém místě – udělá z vás nové stvoření! A věřte nebo ne – stojí to za to! A nakonec nezapomeňte: Ježíš slíbil, že s vámi zůstane až do skonání tohoto věku…

Matouš 28:19-20

Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého 20a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen.

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button