Adventisté sedmého dneNáboženství a kultyVšechny články

O konspiračním evangeliu adventistické církve a modlářství spikleneckých teorií

slovo3

Myslím, že je na čase, abychom se vážně zamysleli nad praktikami církve Adventistů sedmého dne. Nebudeme nyní zabíhat do podrobností učení této církve (o tom snad jindy), ale spíše se podíváme na souhrnné ovoce, které z ní vychází.

Nechci hodnotit spásu jednotlivců v této denominaci, neboť to není členství církve (instituce) nebo sboru, které zachraňuje, ale jedině Ježíš Kristus. A proto věřím, že i u adventistů existují znovuzrození křesťané.

Jenže je tu něco, co už delší dobu fascinovaně pozoruji, a co odlišuje adventisty od jakékoliv jiné církve… Zatímco ostatní křesťané evangelizují, roznášejí letáky s evangeliem, dělají apologetiku, píšou články o Bohu, překládají kázání, dávají světu svědectví o svém obrácení, tak adventisté pořádají přednášky o Novém světovém řádu, překládají videa dr. Veitha o jezuitské konspiraci a za každou událostí, co se zrovna stane, vidí nějaké biblické naplnění.

Ne, že by snad neexistovaly žádné konspirace! O tom to není! Bible dokonce říká toto: „Srocují se králové světa a mocnáři se spolu radí proti Hospodinu a proti jeho pomazanému. “ (Žalmy 2:2). Bible21 používá v tomto verši slovo spiknutí! A každému čtenáři písma musí být zřejmé, že svět je v nepřátelství vůči Bohu (Římanům 8:7) a následovatelům Ježíše Krista (Genesis 3:15, Matouš 5:11, Matouš 10:22; 25, Jan 15:18 atd). A pak je tu ono známé spiknutí satana proti Bohu – ten má ovšem vše pevně v rukou!

Ovšem Bůh ustanovil Slovo pravdy (evangelium) jako dostatečný prostředek k obrácení nevěřícího člověka. „Nestydím se za evangelium, neboť je to Boží moc k záchraně pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale i pro Řeka.“ (Římanům 1:16). Ale Adventisté sedmého dne si to zřejmě nemyslí, neboť stále řeší ten Nový světový řád a jezuitskou konspiraci! Skoro by se dalo říct, že se snaží prokázat Boží existenci tím, že odhalují všemožná spiklenectví a mnohé z nich jsou zcela provázány s reakční teologií této denominace! Hle – jezuitská konspirace, a proto Bůh!

Viděl jsem mnoho videí od dr. Waltera Veitha – populárního adventistického autora, a nemohu se zbavit dojmu, že dr. Veith věří v jezuitskou svrchovanost a ve svrchovanost Nového světového řádu! Z jeho přednášek vyplývá, že všechno zlé mají na svědomí všemocní Jezuité, a když něco nevyjde podle předem „vykonspirovaného plánu“, tak je to prostě jen součástí mnohem větší konspirace!

Vskutku! Někteří lidé, a to není typické pouze u adventistů, vyloženě uctívají jezuity, Nový světový řád a satana, neboť mu přisuzují Boží atributy. Každý křesťan ví, že ďábel existuje, ale určitě není všemocný a už vůbec ne svrchovaný! Pouze Bůh je všemocný a svrchovaný! Spiklenecké plány mocnářů, ať už jsou jsou reálné či ne, světě div se, selhávají! Jak někdo moudrý řekl: „Žádný lidský plán nikdy nevyjde!“ Boží plán ale vyjde vždy!

Od počátku oznamuji budoucnost a od dávnověku, co se ještě nestalo. Říkám: Můj plán se naplní a každé své přání vykonám.“ (Izaiáš 46:10). Toto může prohlásit pouze Bůh, protože jedině On je všemocný a svrchovaný! A není nikdo, kdo by mu mohl radit. On vše činí podle rady své vůle (Efezským 1:11). Jak krásně Izaiáš popisuje nepřemožitelnou Boží svrchovanost v následujícím verši: „Tak jako déšť či sníh padá z nebe a nevrací se tam zpět, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou — dává zrno tomu, kdo rozsévá, a chléb tomu, kdo jí — tak bude mé slovo, které vyjde z mých úst: Nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná to, co si přeji, a zdárně dokáže to, k čemu ho pošlu. “ (Izaiáš 55:10-11).

V dobách před svým obrácením, když jsem hledal pravdu, jsem prostudoval i obrovské množství konspirací a různých světonázorů. A opravdu vím, že to vede k závislosti a honbě za senzacemi. Je to jistý druh zábavy a velký svod ďábla. Jakmile se člověk odpojí z matrixu mediální reality a začne hledat pravdu, téměř okamžitě skončí v nekonečných rodokmenech bezedné králičí nory a bude se propadat hlouběji z reality, až objeví vrcholnou pravdu o tom, že země je placatá, a přitom dutá, a že svět ovládá reptiliánská mimozemská rasa z 5 dimenze, která žije v podzemních základnách! Jestli toto slyšíte poprvé, tak buďte rádi…

Po mém obrácení všechny tyto závislosti a fascinace pomalu odpadaly, aby byly nahrazeny znovuzrozenou láskou ke Kristu. V jedné chvíli jsem si uvědomil, že nechci nadále odhalovat pozadí světových událostí, ale psát o Bohu a Bibli. Ne, že bych zcela opustil zájem o světové dění, ale má realita nyní obíhá kolem Krista. A mé paradigma je definované Biblí. A tak to vidím i u přátel s podobným příběhem…

Nicméně, ať už u jednotlivých adventistů, tak jejich učitelů spatřuji tento motiv: Odhalování konspirací (viníkem jsou obvykle jezuité) a posedlost sobotami. To je to, co je definuje! Nikoliv Kristus a slovo kříže! Takové je jejich vnější ovoce! Ptejte se sami sebe: Kolik hodin denně věnujete Bohu? Co definuje váš život? Je to oslava Boha? Podle toho se pozná vaše víra…

Jestliže je vaše víra definována tím, že většinu času trávíte odhalováním jezuitských konspirací, a pokaždé, když nevyjde jeden z možných apokalyptických scénářů, tak plynule navážete na jiný, se slovy: „To bylo součástí mnohem většího plánu,“ dáváte tím jezuitům či Novému světovému řádu Boží atribut svrchovanosti. A tím i uctíváte jezuity či nový světový řád! O to více zarážející je pak fakt, že stejní lidé, co jednají s aktéry konspirací jako se svrchovaným božstvem, obvykle věří, že mají autonomní svobodnou vůlí, a že Bůh nemůže dělat nic bez jejich svolení! Tomu se říká modlářství!

A některá videa od adventistů (Amazing discoveries) jsou vážně neuvěřitelná! Především svědectví bývalého illumináta, který nám tak náhodou vysvětlí naprostou důležitost soboty, je přesvědčivé jako odvrácený pohled štěňátka od hromádky peří z roztrhaných polštářů. A proč by měl mít vlastně „bývalý illuminát“ jakoukoliv důvěryhodnost? Či bývalý satanista v jiném videu? Bývalí satanisté a illumináti nám nemají co vysvětlovat důležitost soboty!

Na kolena mě ovšem dostalo jiné video; nejprve je ale třeba pochopit, že podstatná část teologie adventistů je reakcí na římský katolicismus. A proto můžeme pozorovat, že téměř za všechno viní „svrchované a všemocné“ jezuity. A proto video, kde adventisté obhajují věrohodnost své prorokyně Ellen G. Whitové na základě svědectví o jezuitovi, který o ní hovořil jako o jediné opravdové novodobé prorokyni, je vskutku bizarní! Nejenže jsou jezuité všemocní, svrchovaní, ale navíc je jejich slovo autoritativní pravda! Je opravdu těžké rozeznat, zda adventisté odhalují jezuity nebo je uctívají!

Veškerá tato činnost odhalování je samozřejmě obhájená jedním veršem z Bible: „a nemějte žádnou účast na neplodných skutcích tmy, spíše je usvědčujte. “ (Efezským 5:11). Nehledě na aplikaci tohoto jediného verše, je třeba poznamenat, že to určitě neznamená, abychom převážnou část svého času věnovali zkoumáním nekonečných rodokmenů o tajných společenstvích, které nikam nevedou a nikoho to k Bohu blíže nepřivádí.

Bible naopak před podobnými aktivitami varuje: „Když jsem cestoval do Makedonie, vybídl jsem tě, abys zůstal v Efesu a nařídil jistým lidem, aby neučili odchylným naukám a nezabývali se bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou spíše k hloubání než k Boží správě, která spočívá na víře. “ (1 Timoteovi 1:3-4). Gnostické sekty byly typicky charakterizované uzavřeným kruhem lidí s posvátným poznáním. Před něčím podobným varuje i Pavel Timotea: „Ó Timoteji, zachovej, co ti bylo svěřeno, vyhýbej se světským prázdným řečem a protikladným tvrzením toho, co se falešně nazývá ‚poznání ‘, k němuž se někteří přiznávali, a zbloudili ve víře. “ (1 Timoteovi 6:20-21).

Pointa je následující: Aby život křesťana nebyl definován obskurním hloubáním v divokých konspiracích, ale oslavou Ježíše Krista. Samozřejmě, že je třeba usvědčovat zlo a bránit Boží pravdy, ale nesmíme to dělat na úkor všeho ostatního; a musí to být v souladu s biblickým zjevením. Cílem je vždy oslavovat Boha a přivádět lidi ke Kristu!

Zde se hodí výzva apoštola Pavla: „Sami sebe zkoušejte, jste-li ve víře, sami sebe zkoumejte. Či nepoznáváte sami na sobě, že Ježíš Kristus je ve vás?“ (2 Korintským 13:5). Je váš život definován učením Ježíše Krista? Je Ježíš Kristus na prvním místě ve vašem životě? Děláte vše, abyste oslavovali Jeho?

Ne všichni adventisté tráví převážný čas předvídáním antikrista – pravda! Nicméně velká část viditelného ovoce této denominace se točí kolem konspiračních teorií a sobot. Není zde vidět kázání evangelia, leda toho konspiračního. Není zde vidět Kristus jako Alfa a Omega; První a Poslední. A to je problém!

Pamatujme na následující varování z Bible: „Příchod Bezzákonného je podle působení Satana se vší mocí, znameními a lživými zázraky a s veškerým klamem nepravosti pro ty, kteří hynou, protože nepřijali lásku k pravdě, aby byli zachráněni. Proto na ně Bůh posílá mocné působení bludu, aby uvěřili lži a aby všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti, byli tak odsouzeni.“ (2 Tesalonickým 2:9-12). Existuje mocné působení silného bludu, které Bůh sesílá na lidi, protože neuvěřili pravdě, aby byli zachráněni. Takové mocné působení pak odvádí od Krista pryč – třeba ke konspiracím o jezuitech, hudebnímu průmyslu či illuminátech (mocnostech antikrista).

Bůh vydává všechny lidi, kteří jej odmítají oslavit jako Boha, neosvědčené (zavržené) mysli (Římanům 1:28). Je to Boží soud – stejně tak jako mocné působení silného bludu. Jakmile chceme cokoliv jiného než Ježíše Krista a odmítáme akceptovat pravdu, dá nám Bůh to jiné, co chceme, kromě Krista! A dokonce nám pošle i učitele, kteří budou přesně naladěni na melodii našeho sluchu! „Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, nýbrž si podle vlastních žádostí budou shromažďovat učitele, aby jim říkali, co je jim příjemné; odvrátí sluch od pravdy a obrátí se k bájím. “ (2 Timoteovi 4:3-4).

A proto se vyvarujme nekonečným rodokmenům a bájím o tajných společenstvích a předně soustřeďme své veškeré bytí na Krista a jeho kříž! Hlásejme evangelium, neboť je Boží mocí k záchraně každého, kdo věří. A nezapomeňme: Je jen jeden Bůh, a ten jediný je svrchovaný! Žádný lidský plán nikdy nevyjde, ale ten Boží vyjde pokaždé! To je jisté!

Ostatně i jako tato slova apoštola Pavla: „Jsem přesvědčen, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani moci, ani výšina ani hlubina, ani žádné jiné stvoření nás nebude moci odloučit od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ (Římanům 8:38-39).

 

 

Související články

Komentáře

 1. Článek pro změnu hodně mimo z mé strany… Usvědčovat někoho, že není v pravdě a přitom sem dávat svědectví astronautů z Měsíce, který se nechal naverbovat přes článek v novinách? Používání zprofanovaného slova „konspirační teorie“? Přistání na Měsíci je konspirační teorie k odvrácení lidí od Boha, stejně jako heliocentrická konspirační teorie, stejně jako globulární konspirační teorie. Žijeme v obrovském bludu, který pro nás Satan připravil a pokud toužíme po Pravdě Boží, musíme jí odhalovat. Země je středem vesmíru, není kam z ní uniknout. Nad námi je Božská nebeská klenba, kterou člověk nepronikne. Země není koule. Pravda osvobozuje- nesvazuje. „Konspirační teorie“ mne přivedly k Bohu- žádná kázání, ale hledání Pravdy..

  1. Konspirační teorie mohou přivést k Bohu, pokud člověk hledá pravdu (i mne částečně ovlivnily na cestě k Bohu), ale pokud je život člověka definován tím, že řeší jen konspirační teorie a málo toho Boha, pak je otázka, zda ho k Bohu skutečně přivedly. A člověk byl na měsíci a Země je kulatá. Všechno toto jsem zkoumal – veškeré námitky vůči přistání na měsíci lze dost dobře vyvrátit. A co se týká tvaru země, tak je to ještě snadnější… Na youtube jsou o tom dobrá videa… Pokud člověk ovšem nechce za každou cenu věřit jen jedné straně. Lidé tam ve světě věří všemu, co jim řekne televize, a proto nebuďme jako oni a studujme více zdrojů…

   1. Přečti si Bibli od Genesis. Bůh stvořil zemi a oddělil vody od vody, udělal nebeskou klenbu a na ní dal 2 světla…. Právě, že to, že je Země kulatá nejde dokázat- naopak vše svědčí o opaku. Stejně jako tvůj článek převrací pravdu naruby. Hledat pravdu bez Boha je marné, to souhlasím, ale hledat Boha a zavírat oči před pravdou je rovněž pošetilé… http://streetzurnal.cz/nebe-a-zeme-obsahla-analyza-falesneho-modelu-kulate-zeme-a-vesmiru-od-davida-starosty/

   2. A jinak já jsem samozřejmě zpočátku placaté zemi taky nevěřil jako většina lidí. Ale čím víc jsem se snažil dokázat, že je to celé nesmysl, tím větší smysl to celé začalo dávat. Ono jak řekl Mark Twain:“Jednoduší je lidi oklamat, než je přesvědčit, že byli oklamáni“. Placatá, uzavřená nehybná Země je 100% biblická na rozdíl od modelu, který je nám od dětství předkládán. Boží pravda dává srdci klid a uvědomění a spousta křesťanů si uvědomuje tu obrovskou míru bludu, ve kterém se nacházíme. Je to důležité před začátkem velkého klamu, který je pro nás přichystán. Já byl 5 let aktivním ufologem, záhadologem, badatelem.. Můžeš věřit vědě( NASA) nebo Bibli- není nic mezi tím. Nelze brát stvoření světa jako metaforu. Kritické myšlení je v tomto ohledu rovněž klíčové- souhlas. Tak se zkusme nezaujatě podívat na svět kolem nás. Buďme jako děti, kteří kladou všetečné zvídavé otázky.. Protože vše je jinak než nás učili..

 2. Článek velmi dobře vystihuje hlavní motor adventismu.Konspirační teorie,které mají jaksi motivovat členy k pohybu. Učení postavené na kontra nenávisti vůči jiným církvím.
  Nicméně,pokud se nechce autor sám dostat do černobílého fundamentálního vidění světa,jako adventisté,asi by měl opatrněji požívat výrazy,že tak uctívají Jezuity atd.
  I některé další články na stránkách,které zcela pomíjí dobu vzniku,jazyk,sdělení,mnohovrstevnost prvních kapitol bible,jako by psal sám adventista.

 3. Jsem adventista a tak jen stručně. Posuzovat adventisty podle Waltera Veitha je jako byste posuzoval katolíky podle Tomáše Halíka. Přeji Vám Boží požehnání a možná trochu více nadhledu při posuzování těch, kteří věří jinak než Vy.

 4. DOmnívám se, že otázka soboty je naprosto klíčová. Není to jen den, ale je to vztah k Bohu. Ale i v dalších věcech se autor článku mýlí. NApříklad v tom, že adventisté jen poslouchají nějaké řeči. Není to pravda. I adventistí vydávají knihy, pořádají různé besedy atd. A potom. I já ve většině věcí na světě vidím spojitost s biblí, protože si myslím, že nic není náhodou…:-)

 5. Je nesporné, že cesty Boží, kterými si Pán zve lidi k Sobě, jsou nejrůznější. Setkal jsem se s lidmi, kteří byli tak zapleteni do konspiračních teorií, že z toho v noci nemohli spát. Někdo na nich ujíždí a myslí si, že když už věří v konspirace, tak už zná pravdu. Některým věčným kosnpirátorům se dal poznat Pán…jsou taková svědectví. Já zase hledal v esoterice a okultismu, gnosticismu, mystice. Ale na Kristu bylo pro mě vždy něco speciálního, co nikde jinde nebylo. To samotné už byla ohromná Boží milost. Ale trvalo, než se Pán smiloval a dal mi víru a poznání Ježíše Krista v pravdě. Chvála mu za to!

  Osobně velmi souzním s tímto výrokem v článku: „A proto se vyvarujme nekonečným rodokmenům a bájím o tajných společenstvích a předně soustřeďme své veškeré bytí na Krista a jeho kříž!“

  Jinak k sobotě – sobota je klíčová pro Boha? A jiné dny ne? Kdo soustředí své bytí především na Krista a chodí v Duchu, tak je pro něj každým den v týdnu sobotou.

  1. Jenže ve světě, kde vládne ďábel je lež pravdou a pravda lží- vše je naprosto jinak a slovo konspirace se často používá právě pro hlubší vhledy do opravdového světového pozadí. Mě třeba Veith přivedl ke křesťanství, protože používá logiku, cituje zdroje a odhaluje temné praktiky, které se používají proti Bohu… Znám hodně lidí, kteří se raději ze strachu zavřou do nějaké ulity a tvrdí, že konspirace neexistují- ale tenhle svět je jedna velká ďáblova konspirace- to by zvláště pro křesťany neměl být problém si uvědomit.. Bohužel není tomu tak..

   1. …ano polopravdy jsou konstrukce vedouci k tomu jak nedojit do cile života….chcete-li Pravdy slucitelne se životem. A zatímco polopravda uz obiha kolem celého světa Pravda si teprve obouva boty.With greeting Jesus Lives……Zdravi brouk Dinny

 6. Nejsem ani adventista, ani katolík. Jsem prostě tak, že jsem a meritum, cíl a všechno v mém životě je Pravda -Kristus. Proto mám z tohoto čtení dojem, že je popisována jen druhá strana téže mince. Už pokus správně definovat „pravdu“ a usadit ji na to správné místo je liché. Že současný papež ukazuje minimálně odpadlictví od Evangelia, pokud ho kdy řkc vůbec chtěla brát vážně a ne jen podle svých dogmat, je nabíledni. Že mnozí adventisté totálně propadli konspiracím, je též zjevné. Co s tím? V první řadě je potřeba sám sebe cele svěřit a dát do rukou Krista. Poté je třeba, když jsme k tomu vnitřně vybízeni, dotazovat se Krista na další kroky v mém životě a nechat se tak bezpečně dál vést. Víme, že žití víry je nepřenosné a nelze moje nitro ordinovat bezezbytku druhému. Snad rámcově, jako výpověď zkušenosti. Ne jako návod na život. A tak jedni poznávají, že s tímto světem je manipulováno ze „zákulisí“, ovšem Kristův člověk ví, že zákulisí je satan a že si používá lidi, kteří jsou ochotni se nechat koupit za třicet stříbrných a u vidiny svého pohodlí a moci se zaprodat zlu, tedy tomu, co Bůh nenávidí. Takoví lidé se pak scházejí, konspirují, chcete-li, neboť konspirace znamená spiknutí. Pak je také mít na paměti, že kristovec nebude třeba ušetřen žádné bolesti, pronásledování, mučednické smrti. To znovu učiní spiklenci pod vedením satana. Ať už tedy adventisté, nebo kdokoli jiný má svůj určitý pohled na vše, co se děje. Nesmí být ovšem fanatik, toho poznáte podle toho, že nemá žádný smysl pro dobrý humor. Takže nakonec jak to vždy bývá nezbývá nic jiného, než nepřetržitě vše dávat Kristu a odevzdat se do Jeho vedení. Potom můžeme být my všichni co věci vidí z různých úhlů teprve pro sebe být navzájem obohacením a vyplňováním skládanky do většího, zřetelnějšího celku. Proto trvat na jednom bodě jednoho názorového proudu nepřinese nikdy žádný krok dopředu. Každý jsme stvořený jako originál. Mějme to na paměti.

 7. Ďábel má eminentní potřebu zakrýt svoje rozsáhlé dílo, které činí ve světě díky sekulárním lidem a v církvích díky neobráceným křesťanům. A tito sekulární a neobrácení jakékoliv odkrytí tohoto dála zpochybní nebo zesměšní; třeba pojmenováním „Konspirační teorie“. To je totiž to nejjednodušší, protože nemusí dokazovat, jestli to je pravda, že?

  Bible však praví: „Neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“ (Ef 5,11)
  Další povzbuzení k odhalování pastí je v Ezech.33.

 8. Mrzí mne,že se přete o učení některé církve.Co nás učí pán.Jděte do celého světa a kažte evangelium.Je smutné jak se přete o tom jaká je naše země a co kdo napsal špatně a ta poučování o konspirační teorii.P.Ježíš zřejmě pláče nad zatvrzelými nitry lidí.Byl jsem Adventistou a stal jsem se Gemblérem a Alkoholikem.Dostal jsem milost od pána a znova si mně přivinul k sobě a jsem díky Ježíšově lásce a jeho milosti zcela svobodný.Jsem volný od svázaní Démonů a od jejích intrik zabít člověka.Lidičky?Satan nás nenávidí a za každou cenu nás ničí.Braňme se Duchem Svatý,naším p.Ježíšem a Nebeským Otcem v jedné osobě Bohem.Zachraňujme lidi a pomáhejme jím.Oni potřebují naši podporu a né naše rozpory.Chci být opět Adventistou a i když jsem zatím nebyl oficiálně přijat zpět,cítím se Adventistou a jsem na to hrdý.Milujme našeho pána a braňme se proti Démonům.Vždyť náš boj není proti lidem,ale proti padlím Andělům.

 9. Hallo vidim,ze tady se prete o tom,kde mohou byti vytvoreny mezery v poznani.Ja jsem pochopil,ze jinde není poznani vetsi,nez u Adventistu,nebot se nejvíce podobaji apostolum a nasleduji Jezise,ktery prijde brzo.Tedy Jezis prijde a toto je evangelium.Neuniklo vam něco,a tedy ze ano,protoze nevite vetsi duvody proc se Jezisi podobat a vytvarite cesticky pro Vase cochteni.Tedy Nesudte kvůli soudu Vasemu.With greeting Jesus Lives Dinny

 10. Milý autore článku. Byl jsem na něj upozorněn kamarádkou, která se připravuje ke křtu a když si jej přečetla, tak ji to pořádně „nadzvedlo“. A vůbec se jí nedivím. To o čem píšeš je opravdu hodně přitažené za vlasy. V každé církvi jsou extrémisté a posuzovat podle nich celou církev, je mimo. Myslím si, že naopak to, že i lidé, kteří zastávají extrémní názory mají v této církvi svůj hlas a nejsou vylučováni, je znak svobody a respektu. Naprosto souhlasím s poznámkou br. Fursta. To co mi vadí, že na tvém webu jsi v anonymitě. Nedáš tam svou fotku, nenapíšeš, co jsi zač. Pod záložkou Kontakt je jen formulář, takže člověk píše a neví komu. Věřím, že to co děláš myslíš dobře, ale je třeba být transparentní, jinak to působí nevěrohodně. Já osobně jsem adventista, ale musím říct, že s lidmi o kterých píšeš se prakticky nesetkávám. Možná právě kolem tebe jich je více. Ale neposuzuj podle nich celou církev. Je to nefér a jak můžeš vidět i mladým lidem, kteří CASD poznali a chystají se ke křtu, tak to fakt vadí.

  1. Dobrý den,
   co přesně není na úvodním odstavci, cituji: „Nebudeme nyní zabíhat do podrobností učení této církve (o tom snad jindy), ale spíše se podíváme na souhrnné ovoce, které z ní vychází,“ nejasné? Mluvím o všech adventistech? Ne. Píšu o souhrnném ovoci, které vidím na mnoha webech a především youtube kanálech. Nehledě na to, že jsem se s tím setkal a setkávám velmi často v projevech konkrétních lidí.

   Já se neschovávám. Všude je uvedeno mé jméno. V budoucnu zde budou i další informace, ale nestavím web o sobě – fotku sem dávat nebudu, nevím, proč bych to měl dělat.

   Hezký den,
   Karel Trnka.

 11. Cituji z katolického katechismu. Spirago část 1:věrouka 1903. Strana23. Pravili protestanté, že se drží jen Bible,proč světí neděli, když v Bibli přece ničeho není o svěcení neděle, nýbrž o svěcení soboty . !!!!¡ To je vyjádření katolické církve k otázce svěcení soboty.

  1. Dobrý den,
   takže vy následujete římskokatolickou interpretaci ohledně soboty? Následujete Bibli nebo to, co římští katolíci říkají o Bibli? Bible neučí pro novozákonní křesťany zachovávání sobot, neboť sobota je pouhým stínem, skutečností je Kristus. Soboty reprezentovali Krista – naše spočinutí. Byly pouhým fyzickým stínem duchovní reality. Adventisté mají učení o sobotách a zákonu špatně. Nenásledujte adventismus, ale držte se toho, co je jasně zjeveno v Novém zákoně.

   Bůh s vámi.
   Karel Trnka.

   1. Dobré skutky sú len tie,ktoré vyžaduje P.Boh,nie ľudia.Ktoré skutky sú teda dobré?Pri hľadaní odpovede by mal kresťan počuť to,čo P.Ježiš povedal mlademu mužovi:“Ak chceš vojsť do života,zachovávaj prikázania.“Matuš 19,17 Tieto prikázania sú Desatoro,nie cirkevna tradícia.Aby človek mohol zachovávať prikázania Božie,potrebná je viera a sila,ktorú dáva P.Boh.Skutky bez J.Krista sú mrtvé.Viera ktorá v konečnom dôsledku nevedie ku skutkom je len napodobeninou viery:“Spojte vieru s dobrými skutkami.tak,aby oboje vytváralo súhrn kresťanského života.“Dobre skutky sú znakom a pečaťou skutočnej viery.Viera sa prejavuje v láske a láska vedie k dodržiavaniu Božích prikázaní.Zákon je nutný,aby sme poznali hriech…Rim.3,20 a nanovo sa zorientovali,boli osvietení a motivovaní Duchom Svätým k tomu,aby sme plnili Božiu vôlu.Rim.8,4,Žid.8,10 Prajem vám krásny den. (sun)

    1. Ten Matouš 19,17 má pokračování 18-19:
     Řekl mu: „Která?“ Ježíš řekl: „Nezavraždíš, nezcizoložíš, neukradneš, nevydáš křivé svědectví, cti otce a matku, budeš milovat svého bližního jako sebe.

 12. Vážení bratři v Kristu. Kdybyste na podporu svých polonázorů a polopravd vždy uvedli citace s Písma, možná bych s některými vašimi názory mohl i souhlasit. Takto si vymýšlet o konspiračních teoriích, a chybném učení, když neuvedu konkrétně verše Písma, které jsou porušené, to asi s láskou k Bohu a s láskou k bližním nemá mnoho společného. Sledoval jsem některé přednášky W.Veitha a vždy citoval z oficiálních dokumentů, takže nějaké psaní o konspiračních teoriích je jen hanlivá nálepka. Je psáno: Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu. Je psáno: Zůstanete-li ve mně a já ve vás, ponesete ovoce mnohé. Takže když br. Trnka chtít napsat fundovaně, ať vždy uvede konkrétní citaci učení církve a konkrétní citaci Písma. Skutečnost, že ani v adventní církvi, ani v evangelikálních církvích není všechno správné, neznamená, že hned šmahem musíme udělat závěr, že vy jste ti špatní, a my jsme ti dobří. My máme větší pravdu než vy? Psáno je: Já jsem cesta, pravda a život… Přemýšlejte raději nad tím, co to znamená a pak přijďte s bratrskou láskou diskutovat.

 13. Byla jsem silně nevěřícím člověkem. Po zkušenostech z dětství a po tom, co jsem viděla, kolik pokrytectví je mezi věřícími lidmi, jsem začala křesťany dokonce ze srdce nenávidět. Proto, věřte tomu nebo ne, kdyby se mi někdo snažil ukázat pravdu tím, že by začal mluvit přímo o Kristu a evangeliu, poslala bych ho tam, kde slunce nesvítí a křesťany bych si ještě více zapsala do mysli jako fanatické blázny, kteří jsou ze své víry tak vymytí, že s tím nemůžou dát pokoj ani „normálním lidem při smyslech“.
  Věřím, že to byla Boží vůle, že ještě dříve, než jsem slyšela evangelium, jsem se nejprve dostala k přednáškám o evoluci a o okultních společnostech právě od Dr. Prof. Waltera Veitha. To mi otevřelo oči a připravilo mě k tomu, abych začala alespoň trochu připouštět, že by „to s tou Biblí a Ježíšem“ mohla být pravda. Nesuďte proto prosím církev podle toho, že se snaží informovat o těchto věcech, jelikož vím, že je mnoho lidí včetně mě, které zkoumání těchto souvislostí přivedlo až ke zkoumání Písma a Krista, o kterém by jinak nechtěli ani slyšet. Podle článku to vypadá, jako bychom se my, adventisté, nebavili o ničem jiném, než o konspiracích. To ale není pravda. Ano, na internetu je toho mnoho, protože je to způsob, jak oslovit lidi, kteří vidí, že je na tomto světě něco špatně a chtějí přijít na kloub tomu, proč to tak je, nicméně Ježíš je ještě nezajímá… Každopádně na bohoslužbách o Illuminátech ani ničem jiném neuslyšíte (tedy alespoň já, za 2 roky, co se bohoslužeb pravidelně účastním, jsem toho nebyla svědkem). Stejným způsobem se lidi snažíme oslovit i pomocí přednášek o zdravém životním stylu, přes který se také postupně můžeme dostat k tomu, že kromě fyzického zdraví je třeba budovat i to duchovní a často se tak stává, že lidé, kteří by nás s evangeliem poslali do háje (zní to ošklivě, ale je to realita), jsou ochotní začít se o těchto tématech bavit po tom, co si s nimi nějakou dobu povídáme o jejich zdraví a jejich trápeních. Škoda, že si autor článku nevšiml toho, jak se adventisté snaží oslovit veřejnost právě i s pomocí přednášek o zdraví a jiných akcí… Článek je tak hodně jednostranný a cítím v něm snahu zveličit některé věci a zároveň neuvádět věci jiné, což pak o adventistech vytváří dojem bláznivé sekty, která se zajímá jen o Illumináty. Ale tak to přátelé opravdu není a pokud jste se s takovými jedinci setkali, je to samozřejmě špatně. Není to ale chyba církve. Četli jste snad v oficiální církevní knize „Adventisté sedmého dne věří…“ nějaký věroučný článek o Illuminátech? Konspirační teorie nejsou oficiálním učením církve, jsou to pouhé doplňkové informace. Pokud toto poznání někdo staví před poznání Krista, neviňte z toho prosím církev.
  A také vás, milí sourozenci v Kristu, prosím, abyste nesoudili ani bratra Veitha, pokud ho neznáte osobně. Já ho osobně poznala a musím říct, že to bylo jedno z nejmilejších a nejlaskavějších setkání, která jsem ve svém životě zažila. Přišla jsem mu po přednášce jen ostýchavě poděkovat, že mi jeho přednášky pomohly objevit Pána Ježíše a na jeho tváři byla vidět obrovská radost. Objal mě a děkoval Bohu… Také za ním chodily děti, které na něj žvatlaly česky… Nic jim nerozuměl, a tak je hladil a zase jim povídal něco anglicky… Přesto, že každý den přednášel několik hodin o Kristu, současných událostech, o historii, o tajných společnostech a o zdravém životním stylu (opravdu nepřednáší jen o Illuminátech! Měli byste si poslechnout některá jeho kázání, jaké nádherné pravdy Písma odhaluje a do jaké hloubky je schopen mluvit o Boží lásce!) a měl náročnou cestu, nikdy jsem neviděla, že by snad někoho odbyl. Právě naopak, štáb ho několikrát odváděl od lidí, kteří si s ním chtěli povídat, aby konečně šel do zákulisí a odpočinul si. Bylo toho na něj opravdu moc… Ale on odešel jen na chvíli, napil se a za chvíli štábu zase „utekl“, aby se mohl věnovat lidem, kvůli kterým přijel. Myslíte, že by se takto choval člověk, kterého by zajímali jen Illumináti a přišel by jen proto, aby všem, jak se říká, „vytřel zrak“? Já si to nemyslím a věřím, že kdybyste ho poznali osobně, nemysleli byste si to také.
  No a co se týče soboty… Považuji za naprosto logické, že adventisté hodně mluví o sobotě. Je snad nějaké přikázání, které je více opomíjené a porušované, než je sobota? Nikdo nepochybuje o tom, že by snad neplatilo „nezabiješ“, „nepokradeš“, „nesesmilníš“, „budeš věřit v jednoho Boha“… Pokud se bavíme ne o 10ti, ale o 9ti přikázáních (nemluvíme o sobotě), neznám věřícího člověka, který by nesouhlasil s tím, že tato přikázání stále platí. Ale běda, jak si jen dovolíme připomenout, že existuje ještě jedno přikázání, čtvrté, které každý přehlíží. Ježíš říká, „kdo mne miluje, zachovává má přikázání, kromě čtvrtého“…. řekl to tak? Ne, samozřejmě že neřekl. A to je důvod, proč adventisté tolik upozorňují na tento fakt. Věřím tomu, že kdyby celý svět světil sobotu, ale místo ní by opomíjel například „nepokradeš“, říkal by, že desatero neplatí, přitom by cítil povinnost dodržovat vše, kromě „nepokradeš“, adventisté by určitě neustále mluvili o tomto přikázání namísto soboty. Není to o sobotě, ale o tom, co se nejvíce opomíjí. V již zmiňované knize o věroučných článcích adventistů je Sobota jen jedním věroučným článek ze všech. Autor by si tyto věroučné články měl nejprve přečíst, než začne tuto církev takto jednostranně hodnotit.
  A kdo z věřících říká, že přikázání neplatí… Proč nekrade? Proč nezabíjí a nesmilní? Proč…? Protože Zákon máme zapsaný v srdci. Cítíme, že to není dobré. Každý v hloubi srdce ví, že desatero platí a že Bůh chce, abychom mu byli poslušní, pokud ho milujeme.
  Ne poslušnost, abychom byli zachráněni, ale poslušnost jako výraz vděčnosti za to, že nás Ježíš zachránil.
  Kdyby všichni lidé Milovali Ježíše a dodržovali desatero, svět by byl lepším místem.

  „Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Jakým soudem totiž soudíte, takovým budete souzeni, a jakou mírou měříte, takovou vám bude odměřeno.“ (Matouš 7:1-2)

 14. Hallo přátelé komunikuji již delší dobu mezi lidmi a hodnotí,stuguji,jak mnozí píší a myslí.Ve světě všichni vidíme co se děje.Islamizace si dělá nároky na demokratické nastěhování do našeho sousedství.Pozor,islám je antidemokracie.Tedy u světa plného slepoty,hříchu a zákonů pro homosexuály se mu to daří. Země s křesťany utlačenými do kouta nechává v kostelích zpívat muslimské děti.A toto je NWO plán přemnožených havlových zednářů.A po jednom mém upozornění někdo napsal ,že to co píší je konspirace.Od této doby používámslovo zednářské konspirace.Tedy? Pokud vystopujete podvodníka při zločinu,zvolí nejčastěji metodu a techniku ,ty jsi mne podvedl a ty jsi podvodník.Ovšem toto už udělal v nebi satan nemyslíte?…….obvinil Boha(a strhl sebou 1/3 andělů) z toho,že je nespravedlivý ,musel pro svoji falešnou píseň odejít.Tedy dějiny se opakují na ůplně stejném modelu.S pozdravem Ježíš Žije!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button