BibleEvangeliumHerezeJežíš KristusPolemikaVšechny články

Falešné humanistické „selfie“ evangelium definováno!

falesni

„Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, nýbrž si podle vlastních žádostí budou shromažďovat učitele, aby jim říkali, co je jim příjemné; odvrátí sluch od pravdy a obrátí se k bájím.“ (2 Timoteovi 4:3-4).

Je-li něco, co dobře vystihuje ducha doby, pak je to slovo „selfie“. Výraz, jenž už zkulturněl a odkazuje na jistý druh fotek, kde je středem všeho člověk, který fotí sám sebe a obvykle u toho dělá přihlouplé grimasy.

Naše generace je generací „selfie“, a proto také patří sebeláska a sebedůvěra mezi vážené „ctnosti“. Již od malička se stáváme středem vesmíru: Rodiče dnes fyzicky netrestají své děti, ale nechávají je rozvíjet jejich (hříšnou) osobnost. A nedotknutelný osobní prostor je „svatým grálem“. To je duch doby.

Není divu, že společnost tvořená z velké míry „unikátními sněhovými vločkami“, které se umí proměnit v běsnící válečníky, kdykoliv jim vstoupíte do jejich osobního prostoru a začnete je třeba argumentačně konfrontovat. Generace zoufale sobecká a povrchní přirozeně tíhne k seberealizačním východním náboženstvím.

Svobodné čtyřicátnice, kariéristky, co selhaly v osobním životě, hledají „svou vnitřní bohyni“ v Józe a východním mysticismu, který umí dobře podněcovat naší hříšnou sebezaujatost. Pokud se vám dělá alespoň trochu nevolno z jazyka, který používám, je to známka, že nejste úplně nakažení dnešní „selfe“ dobou – neboť naše zaujatost námi vskutku někdy připomíná jistý druh sebeukájení.

Svět je nakažen touto odpornou chorobou a církev, která má být oporou pravdy (1 Tim. 3:15), musí umět rozlišit a odhalit nepřítele, který se vždy snaží zdeformovat jediný prostředek Boží moci, který Bůh svěřil církvi – Slovo Pravdy – Evangelium Ježíše Krista.

Nový zákon klade obrovský důraz na čistotu evangelia. A my rozumíme, že evangelium je poselstvím o vzkříšeném Synu Božím – Ježíši Kristu, jenž prolil svou drahocenou krev za hříšníky, které tak vykoupil a zachránil před přicházejícím Božím hněvem (1 Tes. 1:10). A evangelium souvisí s jistými esenciálními doktrínami, které musí platit, aby bylo evangelium skutečně evangeliem – mocí Boží k zachraně pro každého, kdo věří (Řím. 1:16-17).

Přesto je had nejchytřejším ze vší polní zvěře (Genesis 3:1) a vynalezl způsob, jakým lze toto radostné poselství deformovat a přitom (ne zjevně) neporušit základní doktrinální pravdy.

Evangelium je v prvé řadě bohostředné. Ve středu všeho je Bůh – ne člověk. Člověk je pasivním příjemcem veliké Boží milosti – důraz se vždy obrací zpět na Boha, který zcela zdarma a bezpodmíněčně, pro slávu své milosti (Efezským 1:6), neboť je Bohem, který nachází zalíbení v milosrdenství, zachraňuje svůj lid, který předem vyvolil (Efezským 1:4; Řím. 8:28-30).

Zde přichází vhod citát Jonathana Edwardse. Ten řekl následující: „Opravdoví svatí nachází na prvním místě, ve své mysli, nevýslovnou radost a potěšení z věcí Božích. Avšak vztah náklonnosti pokrytců je v opačném pořadí; ti nejprve oslavují svou vlastní hodnotu před Bohem, a teprve na základě této skutečnosti jim Bůh připadá půvabný.

Myšlení křesťanů je tedy bohostředné. Ti jsou neodolatelně svým srdcem, duší i myslí taženi k uctívání Hospodina. Padají na kolena před Bohem jako před majestátným pohořím či tajuplnými hlubinami vesmíru a vzdávají chválu jeho neuchopitelné velikosti, ale i nekonečné blahosklonosti, jež tak mocně vystupuje ve vtělení toho samého Boha, co stvořil mléčnou dráhu, přesto však sestoupil z trůnu slávy a stal se člověkem, aby zachránil hříšníky, kteří ho nehledali!

Jaké je ale myšlení pokrytců? Ti nejprve milují sami sebe a Boha teprve až tehdy, když poznají, jak velcí jsou v Jeho očích. Kazatel, jenž nezná dobře evangelium a křičí do davu: „Bůh vás strašně moc miluje, “ rozhlašuje zavádějící poselství. Hříšník totiž slyší: „Bůh mě miluje? To je dobře! Já se taky miluji! Bůh pro mě má úžasný plán? To je skvělé! Já pro sebe mám také úžasný plán!“ Komické? Spíše tragikomické!

Bůh může milovat i hříšníka, přesto neděláme dobře, když hlásáme evangelium jinak než máme v Písmu. A myšlení pokrytců je právě v souladu duchem doby: Jde totiž o druh sebelásky! Člověk nemiluje Boha pro to jaký je, ale pro to, že Bůh miluje Jeho. Člověk tedy nejprve miluje sám sebe… Veškeré jeho afekce k Bohu pramení ze sebelásky!

Charakteristikou falešného „selfie“ evangelia dnešní doby není až tak zjevné popření základních biblických doktrín, tak jak to dělá například židovství nebo Římský katolicismus. Jde o daleko větší mystifikaci! Je jistě pravda, že Bůh tak miluje svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl život věčný (Jan 3:16). Objektem fascinace v tomto verši je obrovská Boží láska. Selfie evangelium ovšem obrací důraz zpět na svět a říká: „Podívejte se, jak je svět pro Boha vzácný. Hleďte, jak jsem veliký v Božích očích!“ Vše pramení z hříšné a sebeukájející se sebelásky!

Biblické evangelium říká, že všichni lidé „zhřešili a postrádají Boží slávu, ale jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši.“ (Řím. 3:23-24). Falešné „selfie“ evangelium nás bude nabádat, že jsme báječní, a že nás Bůh velmi miluje – ba co víc! Tajně o nás sní a nemůže se bez nás obejít! 

Budu cíleně citovat slova falešného učitele Todda Whita. Ten řekl následující: „Kříž není zjevením mého hříchu, kříž je ve skutečnosti zjevením mé hodnoty.“ Později, ve stejném videu, rovněž dodal, že nebe muselo zbankrotovat, aby ho vykoupilo zpátky. Toto je příklad falešného „selfie“ evangelia, jenž nás nevede k velikému milosrdnému Bohu, ale k „vzácnému“ (hříšnému) Toddu Whitovi.

Naprosto se zde mění polarita evangelia! Bohostřednost se obrací v lidskostřednost; a to do takové míry, že může jít v některých případech až o druh sebeuctívání. Je to stejně bláznivé jako bychom šli kolem majestátných hor a kochali se sami sebou – to dělá hříšný člověk, když v evangeliu vidí vlastní hodnotu a ne velikost Božího milosrdenství.

Kazatelé falešného evangelia rádi lechtají hříšné lidské uši! Ostatně tak jako falešní učitelé ve verších v dopise Timoteovi, které jsou v úvodu tohoto článku. Todd White třeba učí, že se má hříšníkům říkat, jak moc jsou vlastně úžasní a skvělí! Pojďme se ale podívat na to, co si o tom myslí Bůh: „Jak je napsáno: ‚Není spravedlivého, není ani jednoho, není, kdo by rozuměl, není, kdo by horlivě hledal Boha. Všichni se odchýlili, společně se stali nepotřebnými, není, kdo by činil dobro, není ani jeden. Jejich hrdlo je otevřený hrob, svými jazyky mluví lest, pod jejich rty je hadí jed. Jejich ústa jsou plna kletby a hořkosti, jejich nohy jsou rychlé k prolití krve, na jejich cestách je zkáza a trápení, cestu pokoje nepoznali; není bázně Boží před jejich očima.‘ “ (Římanům 3:10-18).

Další příklad této sebeukájející se „selfie“ ohavnosti jsou webové stránky „Ježíš tě má rád.cz“. Tento web souvisí i se známými (a nebiblickými stránkami) jako jsou „HledámBoha.cz“ (ne třeba komentovat). Na stránkách „Ježíš tě má rád“, když si vyberete, že jste žena, tak se třeba dozvíte, jak moc jste vzácní v Ježíšových očích, a že mu dokonce i záleží na vaší kariéře! No, není to úžasné?! Je třeba důrazně odsoudit podobné projekty, protože zásadním způsobem znevažují biblického Boha!

Produktem tohoto falešného evangelia jsou pak emocionálně labilní lidé, kteří příliš nepřemýšlí, zato ale hodně „emotují“! Evangelium, které zjevuje Boha jako politováníhodného nebeského uplakánka, který by vás nejraději samou láskou umačkal, ale nemůže, neboť jste to vy, kdo mu musí dát své „ano“ první, nemůže ani produkovat nic jiného!

Evangelium, kde je popřena svrchovanost Boží, bude vždy, ať už důsledky logicky přijme nebo se jim bude vyhybat pod záminkou tajemna, soustředěno primárně na člověka a bude proto… lidskostředné!

V důsledku pak není přiliš veliký rozdíl mezi tím, co produkují stránky „Ježíš tě má rád.cz“ a motivační programy pro svobodné čtyřicátnice, které vám slibují, že poznáte svou vnitřní bohyni. Obojí nás vede k sebeuctívání!

V prvé řadě je třeba razantně odmítnout jakékoliv ideje, které Boha snižují do politováníhodných a sentimentálních lidských kategorií. V důsledku jde o jiného Boha, a proto také o jiné evangelium, které nemá moc zachránit hříšné lidi, protože není určeno pro ztracené a zlé lidi, ale pro úžasné a báječné lidičky!

Biblické evangelium vypráví o velikém Bohu, který stvořil svět, aby mohl zjevit svou slávu. Bůh, který je sám v sobě dostatečný a žádného bídného člověka nepotřebuje. Lidé jsou jen instrumenty pro Jeho oslavení (Římanům 9:21-24)! Předchozí výrok může někoho popudit k hněvu, to proto, hříšný člověče, že jsi pyšný a pravda Božího slova tě pokořuje!

Bůh nestvořil svět kvůli tobě – vždyť jsi ani neexistoval, když Bůh realizoval svůj mistrovský stvořitelský plán. Bůh učinil svět jediným způsobem jakým mohl – dobře! Bůh zvolil cíl veškérého bytí jedině jak mohl – dobře! A jediný Bůh je dobrý, proto je také Boží sláva konečným cílem veškerého bytí.

A tento cíl je nejmocněji zobrazen v evangeliu Ježíše Krista, kde se Bůh stává člověkem, aby zaplatil za své nepřátelé svou krví. Bůh tak zjevil jak svou dokonalou a svatou spravedlnost, která neumí „přimhouřit oči“, ale musí potrestat veškeré zlo. Rovněž ale zjevil něco nevídaného – své veliké milosrdenství! Bůh, který trestá hříšníky? To je dané! Ale Bůh, který je spravedlivý, a který i ospravedlňuje? To je přece strašně zvláštní!

Pán Ježíš není ubulený žebrák, který čeká, až mu hříšník džentlmensky otevře dveře – takového Boha nelze milovat, ale pouze litovat; Ježíš je dokonalý Zachránce, který neztrátí žádnou ovci, kterou mu Otec svěřil.

Evangelium Bible je právě o takovém Zachránci.

A právě pro tu vzácnost poznání pravdy v Kristu Ježíši musíme pravdu střežit a bourat „každou povýšenost, která se pozvedá proti poznání Boha.“ (2 Korintským. 10:5).

Na závěr bych citoval slova nedávno zesnulého R. C. Sproula:

„Jediný způsob, jak se hříšníci mohou dostat přes nebeské brány, je ten, že budou mít na sobě roucho spravedlnosti někoho jiného… spravedlnosti Ježíše Krista.“ (R. C. Sproul).

 

 

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button