AteismusVšechny články

Biblický profil ateisty: Co Bible říká o ateistech?

1 Korintským 1:23 (Studijní Bible): „My však hlásáme Krista ukřižovaného: Židům pohoršení, pohanům bláznovství.“

ateismus
Stále se někdo ptá na otázku: Existuje Bůh? Všichni chtějí slyšet o důkazech svědčících pro Boží existenci. Nikdo se však netáže, zda existují ateisté, a už vůbec ne, co si o tom všem myslí Bůh. Co ale když nevěří v ateisty? Co když žádní opravdoví ateisté neexistují? A co Bible říká o ateistech? Pojďme si, na základě Písma, sestavit profil ateisty a poměřme, zda odpovídá realitě…

Biblický profil ateisty

1. Je mu zřejmé, že Bůh existuje (opravdoví ateisté neexistují)

Římanům 1:18-21 (Studijní Bible):Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří v nepravosti potlačují pravdu, protože to, co lze o Bohu poznat, je jim zřejmé; Bůh jim to zjevil. Jeho věčnou moc a božství, ačkoli jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže jsou bez výmluvy. Ačkoli poznali Boha, neoslavili ho jako Boha ani mu neprojevili vděčnost, nýbrž upadli ve svých myšlenkách do marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě.

Vůbec nejde o skutečnou nevíru v existenci Boha, ateista ví, že Bůh existuje, neboť mu to bylo zjeveno – veškeré Boží dílo vytrvale svědčí o Boží moci, takže se nemůže vymlouvat. Přestože tedy poznal Boha, neoslavil jej jako Boha a vytrvale potlačuje tuto pravdu; jako dítě, které svou váhou drží gumový míč pod hladinou vody, a ať se snaží, jak se snaží, nemůže jej utopit. Jeho život bude vždy v protikladu vůči tomu, co vyznává o realitě.

2. Posmívá se křesťanství a jeho učení (popírá světovou potopu, odvolává se na empirismus…)

2 Petrův 3:3-8 (Studijní Bible):Především vězte, že v posledních dnech přijdou s posměchem posměvači, kteří budou žít podle svých vlastních žádostí a budou říkat: ‚Kde je to zaslíbení jeho příchodu? Od té doby, co zesnuli otcové, všechno zůstává tak, jak to je od počátku stvoření.‘ Je jim totiž skryté, neboť to chtějí, že nebesa byla od pradávna a země povstala z vody a skrze vodu slovem Božím, skrze něž také tehdejší svět zahynul, když byl zatopen vodou. A týmž slovem jsou nynější nebesa a země uschovány k ohni a střeženy pro den soudu a záhuby bezbožných lidí.

Ateista se rád posmívá Bibli, veden svými vlastními žádostmi (lásce k hříchu), neboť je otrok hříchu (Jan 8:34) tak jako každý člověk narozen na tomto světě. A volá slova jako: „Kde je teda ten Ježíš?“ A teď si všimněte toho empirického argumentu: „Od té doby, co zesnuli otcové, všechno zůstává tak, jak to je od počátku stvoření.“ To je zcela analogické k výrokům typu: „Nemůžeme věřit Bibli, protože nikdy nebylo pozorováno, že by byl člověk vzkříšen z mrtvých.

Jenže: Takové výroky předpokládají validitu naturalismu a existenci uniformity přírody – tu však lze obhájit jedině v křesťanském světonázoru. Vesmír vzniklý z nicoty, řízený spontánními procesy nemůže garantovat nic; ani to, že zítra vyjde slunce. Empirická argumentace ve stylu: Protože jsme v minulosti pozorovali východ Slunce, můžeme tento jev předpovědět i v budoucnu, je falešná. Ateistický filozof Bertrand Russell k problematice empirsmu poznamenává následující:

„Takový argument skutečně vyžaduje otázku: Máme zkušenosti o ‚minulých budoucnostech‘ nikoliv však o ‚budoucích budoucnostech‘, otázka doopravdy zní: ‚Budou minulé budoucnosti odpovídat budoucím budoucnostem?‘ “ (Bertrand Russell, Problems of Philosophy)

Ateista si tedy na základě svého světonázoru nemůže být zcela jist, že zítra vyjde slunce. Pouze křesťanský světonázor obsahuje předpoklady, jenž umožňuje existenci empirické vědy, neboť Bůh slíbil, že budou „nynější nebesa a země uschovány k ohni a střeženy pro den soudu a záhuby bezbožných lidí“.

Ateista dále popírá událost světové potopy, jak rovněž zdůrazňují tyto verše.

3. Tvrdí, že je moudrý (ale stal se bláznem)

Římanům 1:22 (Studijní Bible):Tvrdí, že jsou moudří, ale stali se blázny.

Žalmy 14:1 (Studijní Bible):Blázen si v srdci říká: Bůh není. Lidé jednají zvráceně, páchají ohavné činy. Není, kdo by činil dobro. “

A proto, že odmítl Boha, upadl ve svých myšlenkách do marnosti: Tvrdí, že je moudrý, ale stal se bláznem. Neboli: Rád si o sobě myslí, že je „inteligentním osvíceným mužem 21. století“, ale ve skutečnosti jsou všechny jeho myšlenky marné.

Mimochodem ono Slovo „blázen“ se v řečtině nazývá „móros“ (odtud pochází „moron“ v angličtině), což lze přeložit jako tupý, hloupý, stupidní… Nikoliv však v kontextu, že by daný jedinec byl od přírody hloupý. Kdepak. Hlupáka z něj dělá jeho světonázor (viz „upadli ve svých myšlenkách do marnosti…“), který odmítá Boha. Protože jakýkoliv světonázor, který není založen na pravdě Božího zjevení, bude vždy nekonzistentní, nebude mít žádnou vysvětlovací sílu, a protože není pravdivý, bude v důsledku marný a bláznivý.

4. Nenávidí Boha a miluje smrt

Římanům 8:7 (Studijní Bible):Myšlení těla je totiž v nepřátelství vůči Bohu, neboť se nepodřizuje Božímu zákonu, ba ani nemůže. “

Přísloví 8:36 (Studijní Bible): „Ale kdo proti mně hřeší, činí násilí své duši, všichni, kdo mě nenávidí, milují smrt.

Protože je ateista v otroctví svých hříchů, nenávidí Boha, jenž vyžaduje dokonalost, kterou lze získat pouze v Kristu. Na povrchu může sice tvrdit, že to tak není, možná tomu i věří, ale všechno, co dělá, svědčí o opaku. Je v těle, má myšlení těla a také skutky těla: „cizoložství, smilstvo, nečistota, bezuzdnost, modloslužba, čarování, nepřátelství, svár, žárlivost, hněvy, soupeření, rozdělení, sekty, závisti, vraždy, opilství, hýření a podobné věci.“ (Gal. 5:19-21). A miluje smrt – rád říká, že smrtí všechno končí. A také si přeje, aby to tak bylo.

5. Snaží se jednat morálně

Římanům 2:14-16 (Studijní Bible): „Když totiž pohané, kteří nemají Zákon, přirozeným způsobem činí to, co Zákon požaduje, pak jsou sami sobě Zákonem, ač Zákon nemají. Ukazují, že mají dílo Zákona napsané ve svých srdcích. Jejich svědomí bude svědčit spolu s myšlenkami, jež se navzájem obviňují nebo také obhajují, v den, kdy Bůh skrze Ježíše Krista bude podle mého evangelia soudit, co je skryto v lidech.“

Protože je i ateista stvořen k obrazu Božímu (Genesis 1:27), nemůže si pomoci nebýt Božím stvořením. Přestože je otrok hříchu (Jan 8:34) a jedná podle těla (Gal. 5:19-21), stále v sobě má vepsané dílo Božího zákona a nosí Boží obraz, takže přirozeně touží dělat to, co je dobré (třebaže jen v jeho očích).

Zde je viditelná kontradikce ateismu, jakožto amorálního systému, s ateisty jakožto morálně jednajícími jedinci:

1. Ateismus je amorální.
2. Ateisté jednají morálně.
3. Proto: Opravdoví ateisté neexistují.

Ateista vskutku velmi často jedná podle impulzů Božího zákona. Stačí jedna tragická událost o znásilnění malého dítěte a je z něj rázem Boží stvoření, neboť moc dobře ví, že je to fundamentálně špatné, ví, že je to zlé, a že zlo existuje objektivně a absolutně, neboť je v rozporu s Božím zákonem, jehož dílo má v sobě, a který je rovněž objektivní a absolutní; přestože si myslí, že nevěří v Boha, toto jej jednoznačně usvědčuje.

Ateisté často užívají logický klam na obranu, že morálka je pouze sociálně evoluční konstrukt: Že jednáme „dobře“ ve prospěch společnosti, protože fungující společnost je pro nás prospěšná.

Očividně je z ateistické perspektivy dobré to, co je dobré pro daného jedince. Jenže úplně každý, kdo jedná zle vůči společnosti, má za cíl svůj vlastní užitek. A společnost je tvořena jednotlivci. Takže tu máme kontradikci: Proč by měl člověk jednat ve prospěch společnosti, když může jednat ve svůj vlastní prospěch nyní? A navíc s větším užitkem…

Problém je, proč se snažíme být dobří, nehledě na náš vlastní užitek. Taková je realita. Výše zmíněný popis existuje jako neviditelné špagetové monstrum pouze v hlavách ateistů, nicméně je fundamentálně v rozporu s realitou. Pravá otázka zní: Proč děláme věci, které nejsou v náš prospěch?  Nemůžeme si pomoci nebýt Božími stvořeními! Nejde to skrýt, nejde to utopit, pravda vždy vyplave na povrch!

Tak jako u Richarda Dawkinsna, který ve své knize Sobecký gen učinil nechtěný „coming-out“, když napsal: „Pojďme se snažit učit štědrost a altruismus, protože se rodíme sobečtí. Pojďme se snažit pochopit naše sobecké geny, protože pak budeme mít alespoň šanci narušit jejich design.

Nehledě na to, že toto je nádherná deskripce hříšné podstaty člověka, vznáší se nad daným popisem nevyřčená otázka: Proč? Proč bychom neměli následovat své geny? Z jakého důvodu, Richarde, co? Daný popis už v sobě předpokládá existenci morálky, a proto může učinit morální soud, protože Richard Dawkins, přestože to vehementně potlačuje, je Boží stvoření, a ví, že existuje dobro a zlo, a proto si může dovolit vyřknout takové výroky. Bůh Bible, kterého tak nenávidí, mu to umožňuje.

6. Jedná nemorálně a schvaluje druhým nemorální aktivitu

Římanům 1:28-32 (Studijní Bible):Právě tak, jako neuznali za dobré poznávat Boha, vydal je Bůh jejich neosvědčené mysli, aby dělali, co se nesluší: Jsou naplněni veškerou nepravostí, smilstvem, ničemností, chamtivostí, špatností, jsou plni závisti, vraždy, sváru, lsti, zlomyslnosti, jsou donašeči, pomlouvači, Bohu odporní, zpupní, domýšliví, chlubiví. Vymýšlejí zlé věci, neposlouchají rodiče, jsou nerozumní, věrolomní, bezcitní a nemilosrdní. Ačkoliv poznali Boží ustanovení, že ti, kdo dělají takové věci, jsou hodni smrti, nejenže je sami činí, ale dokonce to schvalují i jiným, kteří je dělají.

Galatským 5:19-21 (Studijní Bible): „Skutky těla jsou zřejmé, jsou to cizoložstvo, smilstvo, nečistota, bezuzdnost, modloslužba, čarování, nepřátelství, svár, žárlivost, hněvy, soupeření, rozdělení, sekty, závisti, vraždy, opilství, hýření a podobné věci. To vám předpovídám, jak jsem již dříve řekl, že ti, kdo takové věci dělají, neobdrží dědičně Boží království. “

2 Timoteovi 3:1-8 (Studijní Bible): „Toto však věz, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou sobečtí, chtiví peněz, chlubiví, domýšliví, rouhaví, rodičů neposlušní, nevděční, nesvatí, bezcitní, nesmířliví, pomlouvační, nevázaní, hrubí, nepřátelští k dobrému, zrádní, lehkomyslní, nadutí, milující rozkoš spíše než milující Boha. Budou mít vnější formu zbožnosti, ale její moc jim bude cizí. Od takových se odvracej. K nim patří ti, kteří vnikají do domů a podmaňují si lehkověrné ženy, které jsou obtížené hříchy a hnané rozličnými žádostmi, které se stále učí, a nikdy nemohou přijít k poznání pravdy. “

Protože odmítl Boha, vydal jej Bůh neosvědčené mysli, aby dělal, co se nesluší. Pád člověka neskončil Adamem, ale člověk stále padá a vzdaluje se od Boha – a Bůh jej vydává jeho bezbožnosti, neboť Bůh svrchovaně kočíruje lidská srdce od plné manifestace hříšné podstaty, a protože přirozený člověk odmítá věci z Boha, tak jej vydává jeho hříšnému srdci. Ke všemu zlu má Bůh vyšší morální důvod. Bůh může zajít tak daleko, že vezme člověku zdravou přirozenost a vydá jej nepřirozenosti – odtud pocházejí různé úchylky (homosexualita, pedofilie atd).

Ateista má od přirozenosti touhu po spravedlnosti (jak je psáno v bodu 5), ale neotáčí se k Bohu. Nikdo na světě od své přirozenosti horlivě nevyhledává Boha (Řím. 3:11). Lidé jsou v otroctví těla, které je v otroctví hříchu (Jan 8:34) a odtud plynou zmíněné skutky těla včetně sektářství. A nejen, že ateista jedná v rozporu s Božím zákonem, on to schvaluje i druhým. Ateisté konzistentně podporují bezbožnost a hřích (viz homosexualita, smilstvo atd. ). Čím více se vzdaluje a je vydáván neosvědčené mysli, tím více se i manifestuje jeho nenávist vůči Bohu.

Přestože se stále učí, nikdy nedojde k poznání pravdy. A kdo nepřijal lásku k pravdě, toho Bůh vydává působení silného bludu, aby uvěřil lži (2 Tes. 2:10). To vysvětluje existenci řady kultů, jejichž učení je zkrátka zcela v rozporu s jakýmkoliv zdravým pohledem na svět a také, proč si většina západu myslí, že pocházíme z kamene. A protože nepřijal lásku k pravdě, nemá uši k slyšení ani oči k vidění, a proto se nikdy neotočí, dokud nezasáhne Bůh a nenechá vyplavat pravdu, kterou se tak snaží utopit.

Teprve pak pozná, že je hříšný, a bude hledat Boží milost.

Pravda, Cesta, i Život

Bible má tu vlastnost, že dovede přesně popsat realitu. Boží Slovo je základ pro poznání pravdy. Pravda je nepoznatelná, jestliže Bible není pravdivá. Pro někoho to může znít jako šokující slova fundamentalisty, nicméně pouze Bible má všechny nutné předpoklady k existenci pravdy samotné (která je v Bohu) a její poznatelnosti (prostřednictvím Boha).

Pravda je totiž ze své podstaty absolutní; naše znalosti však ne. Abychom mohli poznat pravdu o nás, musíme mít neporušitelného prostředníka, který má absolutní (neporušitelné) znalosti. A tím prostředníkem je Bůh.

Jan 14:6 (Studijní Bible): „Ježíš mu řekl: „Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“

Jan 1:1-3 (Studijní Bible):Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno vzniklo skrze ně a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je.“

Jan 1:14 (Studijní Bible):A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jediný Syn, plný milosti a pravdy.“

Věčné Boží Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. A ten Boží Syn o sobě prohlásil, že On je tou Pravdou. Pro něj a skrze něj bylo vše vytvořeno (Jan 1:3) – skrze věčné Boží Slovo. On je druhou Osobou Trojice. On má absolutní (neporušitelné) znalosti. On je ta Pravda. A On je věčné Boží Slovo. Pouze křesťanský Bůh je jak absolutní, tak i osobní.

Aby ateisté mohli poznat pravdu o sobě, musí být konfrontováni s Božím Slovem. Nelze být Boží stvoření a zapírat svého Stvořitele, a přitom žít konzistentně v rámci svého protichůdného světonázoru. A to svědčí o jediném: že někde hluboko uvnitř sebe každý ví, že svět je smysluplný a Bůh existuje. Přestože to každý na povrchu popírá, pravda vždy, jako míč, vystřelí z pod hladiny, kde jí člověk drží svou váhou.

Stephen Hawking je znám citátem, jenž ateisté rádi používají jako shrnutí svého argumentu proti křesťanství: „Nebe je pohádka pro lidi, kteří se bojí tmy. “ Ano, v takovém případě ale platí i slova Johna Lennoxe: „Ateismus je pohádka pro lidi, kteří se bojí světla.

A znovu se dostáváme k pravdivosti Božího Slova, neboť je psáno:

Toto je ten soud, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. “ (Jan 3:19)

 

Související články

Komentáře

 1. Tiez som ateista a existujem. Je clanok na bobavenie, ale zial je v nom tolko hluposti, nenavisti a netolerancie, ze je skor na plac… Preco nemozete vy veriaci krestania proste jednoducho uznat, ze existujeme aj my, neveriaci ateisti a bez vzajomneho osocovania tu budeme zit vedla seba, respektujuc nazory.. Ja vam vaseho vymysleneho imaginarneho kamarata neberem, ale mi ho laskavo nevnucujte!

  1. Proč žádný ateista ještě nepochopil, že článek neříká, že ateisté fyzicky neexistují, ale že nejste ateisté, protože nežijete podle toho, co vyznáváte o realitě, a proto lze říct, že žádní ateisté neexistují? Vy jste přišel sem na tyto stránky, které se vám nevnucují nikde, abyste mi napsal, že se vám nemám vnucovat? Zkuste příště více přemýšlet než reagovat emocionálně. Křesťané respektují vaší nevíru. Nikdo vás nikam nenahání.

   1. Vy jste tak silně ovlivnění tím čemu věříte že vaše chápání světa kolem vás je silně zdeformované.Vždyť vy ani ve své zaujatosti nechcete připustit že většina lidí které každý den míjíte jsou bez vyznání tudíž ateisté,vy to tvrdošíjně odmítáte a ani to nemůžete připustit.Vaše chápání reality je pokřivena a ateisté vás svým nezájmem o boha iritují.Nejvíc se popadám za břicho když nějaký křesťan o nás řekne že jsme nevděční ateisté.Vy sami nám tak říkáte a potom máte tu drzost tvrdit že žádný ateismus skutečně neexistuje.Prosím vás a kde je ten váš bůh když v nemocnicích je tolik dětí s leukemijí a jinými těžkými nemocemi proč je ten takzvaný bůh nevyléčí.Buď je mu to jedno nebo je mi to pěkný ptáček.vždyť jsou všichni podle vás jeho děti jeho výtvor a on je ignoruje!Tak buď ten váš bůh neexistuje nebo je to pěkný hajzlík.Takového stvořitele musím ze zásady odmítat.Ať se jde vycpat ten váš vše a hlavně sebemilující bůh.

  1. Myslíte, toho Mithru co byl uctíván v 1. až 4. století? Kde je mu konec… To asi není Stvořitel. 🙂

 2. porad jen dokola papouskujete dokola ty vase moudra z bible.vy nijak jinak ani argumentovat neumite.pouzivate bibli jako by to bylo univerzum moudrosti mne se prici uz jenom poslouchat ty hovadiny.kdyby mne i nakrasne buh stvoril nema vubec pravo mi nic urcovat a vubec ne kecat mi do zivota na to nema pravo nikdo je to muj zivot.buh na jednu stranu rika ze stvoril cloveka svobodneho a na druhou hrozi peklem tem co se jemu nepodvoli a na to take nema pravo.vas buh je totalitnim bohem a toho nikdy nebudu uznavat.a chcete neco vedet nikdo vubec nikdo nebude travit vecnost v pekle.to je proste v nasi realite nemozne.ja se boha o stvoreni neprosil proto ho nemusim vubec respektovat.je to logicke a naprosto jednoduche.ze on je tak tvorivy az mne sere.proc nemohl travit vecnost radeji sam.zvirata neuctivaji zadneho boha proc by se to mnelo doprdele chtit po lidech.nejvice idioticke na vas krestanech je ze se sami obvinujete ze jste hrisni.vzdyt vy lezete bohu na lopatu sami.a nejvic humorne je na vas ze se snazite delat bohu advokata.Myslite ze to potrebuje.

 3. Blalablablá.Ukázale se ale ta vaše banda pánbíčkářů jako banda fanatiků a trotlů.Co vás vlastně sere?Ne vy nejste žádné boží stvoření ale agresivní imbecilové úplně sem z vašeho článku slyšel jak na nás ateisty řvete.Vy nás ale musíte nenávidět:D

 4. Jsem tedy ateista, ale apriorní nenávist křesťanů vůči ateismu je více než varovná, je děsová. O to horší pak je, že pramení z jejich vlastní věrouky, ja dokládá tento článek.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button