ApologetikaAteismusVšechny články

Je evoluce fakt obdobně jako třeba gravitace?

Ateisté často argumentují, že evoluce je fakt – obdobně jako třeba gravitace. Populární ateista Richard Dawkins, ve své knize „The Genius of Charles Darwin“, vyřkl následující srovnání:

„Gravitace není verze pravdy. Je to pravda. Kdokoliv pochybuje, je zván, aby skočil z desetipatrové budovy. “

Jednu věc je třeba Richardovi připočítat k dobrému, a to, že nepatří mezi ateisty (jako například Dan Barker), jenž rezignovali na existenci objektivní pravdy. Protože: Kde neexistuje objektivní pravda jako předpoklad pro debatu, nemá debata smysl.

Na druhou stranu, není potřeba být příliš zběhlý v dané problematice, aby člověk odhalil řadu argumentačních klamů, jenž daný výrok obsahuje. Nejprve si však pojďme definovat, co je to vůbec „fakt“.

„Věc, která je známá nebo prokázaná jako pravdivá“ (Oxfordský slovník)

„Něco, co skutečně existuje; realita; pravda“ (Dictionary.com)

Je tedy zmíněná gravitace fakt? Jistě! Je to věc, která je prokázaná, přestože pořádně nevíme, co to vlastně je, nikdo nemůže zpochybňovat realitu zemské přitažlivosti.

Je však evoluce fakt? A zde, naši milí ateisté, rádi klamou… nejprve je třeba si definovat pojmy. V termínu evoluce se totiž skrývají dva další termíny, a to:

 1. Mikroevoluce
 2. Makroevoluce

„Mikroevoluce je evoluce v malých rozměrech – uvnitř jedné populace. To znamená – uvnitř jedné konkrétní větve stromu.“ (Understanding evolution, microevolution)

„Makroevoluce je evoluce ve velkých rozměrech – to, co můžeme pozorovat, když se podíváme na historii života: stabilitu, změnu, vznik a zánik rodových linií. “ (Understanding evolution, macroevolution)

Mikroevoluce je tedy adaptace a variace uvnitř druhu – a je zcela nepochybně realitou (obdobně jako gravitace). Kdykoliv bude někdo říkat „evoluce je fakt“, bude tím myslet mikroevoluci, neboť pouze tu můžeme doopravdy pozorovat. Na druhou stranu, makroevoluce je extrapolací mikroevoluce, a jde o drobné změny za dlouhé časové období, které vyústí ve vznik a zánik nových rodových linií. Něco takového však nemůžeme pozorovat.

Kdykoliv někdo tvrdí, že evoluce je fakt, dopouští se tzv. logického (argumentačního) klamu.

„Argumentační klam (též řečnický trik nebo argumentační faul) je v řečnictví takový výrok, jehož smyslem je porazit či přesvědčit oponenta bez ohledu na pravdivost zastávaných názorů. Podstatou argumentačního klamu bývá nenápadné porušení pravidel logického důkazu, působení na emoce místo na rozum, případně obojí. Argumentační klamy bývají oblíbenou součástí argumentace propagandy a manipulátorů.“ (Wikipedie)

Argument Richarda Dawkinsna o tom, že evoluce je fakt, v sobě obsahuje hned dva logické klamy:

 1. Klam dvojsmyslnosti (Equivocation) 
  Daná argumentace inklinuje k potvrzení makroevoluce, přestože se odkazuje na mikroevoluci (jako na fakt) – oboje zastřešuje v pojmu evoluce.
 2. Šikmá plocha (Slippery slope)
  Je zde falešný předpoklad, že série „mikroevolucí“ nutně vyústí ve změny zásadních rozměrů (makroevoluci); neboli ve vznik či zánik nových rodových linií, a to tak, aby byl daný stromový model evoluce potvrzen. Nic takového však nevyplývá, neboť mikroevoluce je zkrátka jen variace uvnitř druhu. Neexistuje věrohodný předpoklad, že by změny měly nutně vést radikálně vně daný druh. Něco takového existuje jen v hlavách ateistů, ne však v realitě.

Do jaké kategorie tedy spadá makroevoluce? Je makroevoluce vůbec vědecká? Co je to věda?

„Věda je činnost umožňující odhalit, pochopit nebo lépe pochopit, jak funguje pozorovatelný fyzický svět. Základní pomůckou vědy je pozorování přírodních jevů a/nebo experiment, který se snaží napodobit přírodní jev v kontrolovaných podmínkách. Vědění ve vědě se získává prostřednictvím výzkumu.“ (Osel.cz)

Theodosius Dobzhansky, jeden z autorů moderního neodarwinismu, prohlásil:

„Je zjevně nemožné reprodukovat evoluci člověka z austrolopiteka v laboratoři; či moderního koně z Eohippa či suchozemského obratlovce z rybího předka. Evoluční události jsou unikátní, neopakovatelné a nezvratné.“ (American Scientist, prosinec 1957)

Je tedy makroevoluce fakt? Kdepak! Jakýkoliv důkaz mající podporovat makroevoluci bude závislý na světonázoru proponenta. Zkrátka: Věda je od slova vědět. Gravitace je fakt nehledě na to, zda člověk rozumí, jak vlastně funguje. Makroevoluce je ovšem světonázor, jímž člověk interpretuje realitu. Není založen na čemkoliv faktickém, co můžeme jasně pozorovat v realitě, je to však způsob jakým si člověk vykládá fosilní, morfologické či genetické nálezy. Vyžaduje to od daného jedince víru, že je tento světonázor pravdivý.

Makroevoluce je pouhým světonázorem – sítí předpokladů o světě, které nejsou dále zpochybňovány. Ateisté také rádi vytváří falešné dichotomie typu: „Buď Bůh nebo věda“. Málo si však uvědomují, že takové dělení je nejen nelogické, neboť vědecké bádání může koexistovat s vírou v Boha – ba co víc! Byli to právě křesťané, kteří odstartovali vědeckou disciplínu, neboť srozumitelný vesmír je předpokladem reality, jež byla stvořena myslí. Mezi slavné křesťanské vědce patří mimochodem velká jména jako Newton, Boyle, Faraday, Pasteur, Kepler, Koperník, Galileo a další. Myšlenka na Boha totiž přirozeně inklinuje k hledání zákonitostí v přírodě. Pravdu této reality odhaluje citát slavného křesťanského astronoma Johannese Keplera:

„Já jsem pouze uvažoval o Božích myšlenkách po Bohu samotném. Jelikož my astronomové jsme kněží nejvyššího Boha, co se týká knihy přírody, je proto dobré být přemýšlivý, ne však pro slávu našich myslí, ale raději, a to nade vše ostatní, pro slávu Boží. “

Související články

Komentáře

 1. Samotný předpoklad, na kterém staví i Váš údajný argumentační klam, že makroevoluce je nedokazatelné je sám o sobě nesmysl. Proč? Protože: 1. Existuje řada důkazů (paleontologických, z molekulární genetiky, …), které potvrzují probíhání makroevoluce. Samozřejmě, že ji nemůžeme pozorovat přímo, protože probíhá v řádů i miliónů let. 2.To, že připouštíte mikroevoluci v rámci druhů znamená docela dobře, že za dostatečně dlouhé doby při nahromaděných změnách, může dojít a dochází k makroevoluci z daleko širšího pohledu, protože: 3. Díky změny jak říkáte v rámci druhu nemají žádný výchozí bod, ke kterému by se vraceli. což znamená (jak už jsem psal v předchozím bodě), že v dostatečně širokém časovém pojetí může docházet k mnohem větším změnám, které už můžeme nazvat makroevolucí. A taky: 4. Nutno podotknout, že hranice mezi druhy nejsou univerzálně dány, jsou dány shodou vědců podle určitých znaků… dost dobře bychom taky mohli prohlásit, že ptáci jsou pouze podskupinou plazů (ze kterých se vyvinuli). Copak psa považujete za vlka? Mnoho psů se může volně křížit z dalšími plemeny, ale pokud by selekce jednotlivých druhů trvala další tisíce či milióny let, způsobily by mikroevoluční změny (protože by docházelo k utváření unikátního genofondu) a i neschopnosti křížit se třeba s vlky (kteří za těch několik tisíc či milionů let sami prošli evolucí (i klidně mikroevoluční) . Příliš od sebe příbuzensky vzdálení psi a vlci by se křížit nemohli (což je jeden z předpokladů blízké příbuznosti a tedy i jednoho druhu) a přesto pokud bychom vycházeli z myšlenky, že se jedná o jeden druh, selhávala by naše teze, jednoduše proto, že by to už nebyl stejný druh, byl by to druh, který prošel evolucí (a podle výsledné velikosti odlišností bychom mohli říci, že makro) a tedy jsou to dva odlišné druhy. Pokud by tedy tyto změny od výchozího druhu pokračovali dostatečně dlouho, mohli bychom říci, že se změnili až tak moc, že je můžeme považovat za úplně jinou skupinu živočichů (jako jsou ptáci považováni za samostatnou skupinu od plazů, ze kterých se evolučně odlišili). 5. Pokud byste trval na tvrzení, že mikroevoluce je reálná, kdežto makroevoluce ne, pak byste (alespoň pro moje pochopení) musel vysvětlit jakými zákonitostmi se tyto změny řídí, protože jste popřel fungování moderních evolučních pojetí (sobecký gen) aniž byste je nahradil něčím co vysvětluje mikroevoluci a zároveň zavrhuje makroevoluci.

  1. 1) Paleontologický nález není důkaz pro makroevoluci. V realitě je to jen kost v prachu na zemi, která na sobě nemá ceduli. Není možné determinovat, zda ta kost měla potomky stejného druhu či zda pochází ze stejného či jiného druhu. Když k tomu přijde evoluční paleontolog, zapne se jeho světonázor, a dle něj začne dosazovat daný objev. Z objektivního hlediska však jde pouze o kost, která leží v prachu. Navíc paleontologické objevy nesedí s předpoklady evoluce vůbec. 2) Mikroevoluce v druzích neznamená absolutně vůbec, že dojde po dlouhé době ke změně druhu. DNA má svá omezení. Což můžeme vidět v realitě, vědecky a fakticky v křížení zvířat. Stovky let se kříží koně, ale rekord v běhu zůstává stále stejný. Není zde kůň vysoký jako slon. A nemůže jej zmenšovat do nekonečná. A toto jsou navíc inteligentní a cílevědomé zásahy. Evoluce je v tomto daleko daleko horší. Mě vůbec fascinuje, že nevidíte zřejmé kontradikce. Logicky to nenásleduje. DNA určitého druhu má své limity. A potom neexistuje něco jako druh v evolučním modelu. Existuje to jen v učebnicích, ale pokud by byla evoluce pravdivá, žádný opravdový druh by neexistoval, ale jen pozvolná změna. Evoluce je dynamický proces. Nemá vůli ani mysl. Takový proces nemá cíle ani východiska. Neexistuje opice jako východisko změny, ani neexistuje člověk jako cíl změny. Znamená to, že neexistuje žádná věc, která by byla věcí. Při nejlepším existuje jen jediné: totiž že se všechno mění a plyne. A proto logicky ani neexistují žádné opravdové kategorie. A každé nové dítě je svým způsobem nový druh, když se ta makroevoluce rozseká na velmi tenké plátky, pak každé nové dítě jakéhokoliv „druhu“, je nový druh. Toto je logický důsledek. A už mi to řeklo více lidí, kteří zastávají tuto víru. Jiní mi řekli, že tamti tomu nerozumí. Všichni ale říkají, že nikdo správně nerozumí evoluci. 3) Může není musí a realita jasně demonstruje, že život má určitá omezení. 4) Dle biblického modelu, je pes a vlk stejný druh. Malé dítě to pozná. Každý to ví. Vy to také víte. 5) Je to jednoduché. Bůh vytvořil život a dal do něj mechanismy, aby byl co nejdéle udržován. Proto například víme, že incest je ohavnost. Aby se nepřenášely choroby. Proto je tu i něco jako přirozený výběr. Proto je tu jasný podpis v morfologii živočichů. Většina takzvaných důkazů pro evoluci totiž platí o to více pro Stvořitele. DNA je program, a má v sobě informaci. Informace nevzniká sama o sobě, ale je vždy vložena. Jako kniha, také tam jsou písmenka, ale informace je v pořadí těch písmenek. Dynamické procesy negenerují srozumitelnost, ale chaos. Lidé nepocházejí z kamene a náš předek není ryba. Pak bychom ani nemohli důvěřovat naší mysli jako takové. Život je zázrak. Vznik vesmíru je zázrak. Nelze vzít náš svět a extrapolovat všechny podmínky až na počátek. Teorie o velkém třesku zní nesmyslně. Ale je naprosto racionální, když je tam Bůh. A vlastně, kdyby lidé milovali pravdu, pak by si uvědomili, že Bible hovoří o tom, že vesmír má počátek a Bůh tvořil z ničeho. A my jsme obrazem Božím. A obraz vždy ukazuje na originál, a proto máme určité tendence. Buď je totiž Bůh a vše je smysluplné nebo není a vše je iluze. Iluze je to, co existuje jen v našich hlavách, ale ne v realitě. Ne objektivně. Já věřím například, že Bůh je Spravedlivý, Dobrý, Svatý atd. A proto my jako nedokonalý obraz odrážíme tyto vlastnosti. Existují totiž objektivně a absolutně v Bohu. Ale jestliže není Bůh, pak tyto hodnoty existují jen v našich hlavách a jsou v důsledku iluzí. Nelze říct, že pojídání malých dětí je něco špatného, protože morálka je iluze, která existuje jen v našich hlavách, ale ne v realitě. Toto je konzistentní ateistický pohled na svět, ale ateisté dle něj nežijí, protože jsou Boží stvoření, které potlačují v nepřirozenosti pravdu o svém Stvořiteli. Svět je smysluplný a lidský život má hodnotu, nejsme jen hvězdný prach a molekuly, které o sebe narážejí. Vytratil se zdravý rozum. Náš předek není ryba. Svět nefunguje takhle jednoduše. Dynamické procesy negenerují srozumitelnost a nestřílejí do černého. Vy znáte Boha, a váš život to prokazuje. Protože nežijete dle předpokladů evoluce. Máte v sobě otisk z Boha, všechny hodnoty jsou smysluplné, protože existují absolutně a objektivně v Bohu. Můžete důvěřovat své mysli, protože Bůh chtěl, abychom byli schopni porozumět jeho zjevení. Jako ale hvězdný prach, který vznikl náhodou jako střepy z rozbité sklenice, nemůžete přisoudit všemu, co známe smysluplný význam, a musíte prohlásit, že láska, krásno, morálka, etika jsou iluze, protože existují pouze v našich hlavách. Není to reálné. Když pedofil znásilní dítě, je maximálně porušen lidský zákon, ale nejde objektivně o zlo. Kdykoliv byste pak chtěl něco takového prohlásit, už jednáte nekonzistentně vůči tomu, co vyznáváte za skutečnost. Pravda je jen jedna, protože je jen jedna cesta k Bohu.

  2. Psí plemena nemají s evolucí nic společného .. psí plemena jsou produkt lidského šlechtění … kdy se vezmou dva jedinci a opakovaně se kříží spolu tak dlouho , až vzniknou požadované vlastnosti , když tyto plemenné znaky ustupují , celý proces se opakuje , až je požadovaná vlastnost opět dostatečná .. jde o opakované posilování daného genomu plemena , připouštěním štěňat k matce ..

 2. Dobrý den,
  založil jsem tento web asi před 3 týdny, zatím jsem zde nevytvořil ani kontaktní formulář. Moc se mi Líbí vaše stránky, a ta kniha by mohla mít úspěch. Vaše články jsou velmi fundované, pokud byste měl zájem o jakoukoliv spolupráci, třeba to, že byste paralelně napsal něco sem a něco pro sebe nebo o nějakou formu výměnu článků (i když moje věci by vám asi moc nepomohli…), můžete mě kontaktovat na mém facebookovém profilu (https://www.facebook.com/trnkak). Je to na vás, ať se rozhodnete jakkoliv, Bůh Vám žehnej ve vaší velmi dobré práci. S pozdravem Karel Trnka

 3. Článek opírá autor o rozlišení mikro- makro evoluce.Prohlašuje makroevoluci za blud. Viz „…. makroevoluce je extrapolací mikroevoluce, a jde o drobné změny za dlouhé časové období, které vyústí ve vznik a zánik nových rodových linií. Něco takového však nemůžeme pozorovat.“
  Takovéto tvrzení je vadné ze dvou hledisek:
  A) Makroevoluce není extrapolace, není to prostý přechod z užší na širší oblast pomocí analogie. – Mikroevoluce: evoluční procesy uvnitř druhu = krátkodobé, nedávné, stále probíhající, experimentálně studovatelné (populační genetika, ekologie, etologie …)
  – Makroevoluce: evoluční procesy nad úrovní druhu = dávné, jednorázové, neopakovatelné (fylogenetika, paleontologie).A interpretovat ji pouze jako světonázor podobný náboženství – pámbu s námi a zlý pryč.

  B) Předpoklad, že je-li něco přímo nepozorovatelné zároveň znamená že je to nedokazatelné a neevidovatelné, potažmo nefalsifikovatelné, je bláhovost.

  Veškeré ostatní autorovy úvahy jsou tímto hoaxem poznamenány.

  Jaroslav Štejfa

  1. Makroevoluce je zde definovaná. Ale její původ je v tom, že lidé viděli drobné změny uvnitř druhu, takže, co jsem napsal platí, a tak to bylo myšleno. Lidé viděli mikroevoluci, a na základě k toho došli k makroevoluci. Darwin viděl na pěnkavy a jejich variace ho dovedla k myšlence makroevoluce, která jak jste sám napsal, je neopakovatelná.

  2. Prosíme o příklad , o názorný příklad , či experiment který dokládá evoluci mezidruhovou .. děkujeme 😉

 4. To, že lidé došli od mikro k makro evoluci popisuje pouze historické seřazení jevů, podobně jako v technice došli od trakaře k automobilu. To však neznamená, že automobil je extrapolací trakaře. Co se týče příkladů či experimentů dokazujících evoluci, je jich taková spousta, že stačí na internetu zadat příslušné jméno, či heslo a vyhrne se vám jich miliony. Tak neleňte a vyhledejte potřebné. Pokud se vám nezdají názory laické veřejnosti, obraťte se na materiály ŘKC, která odůvodněně přijala teorii evoluce za svou a podřiďte se neomylné autoritě. Pokud nejste katolíci, a nepřesvědčí vás pádnost vědeckých argumentů, máte smůlu. Nic z toho se nedovíte a nic nepochopíte. Ovšem myslet si, že veškeré vědecké polemiky mohou stát jen na pozadí absolutní pravdy, nebo že „paleontologický nález … je jen kost v prachu na zemi, která na sobě nemá ceduli…“ a nelze z toho nic vyvozovat, je natolik zpozdilé, že je člověk na pochybách jakého může být autor asi vzdělání, co ví o biologii, medicině, technice a vůbec o vědě. Je to k politování.
  Jaroslav Štejfa

 5. Nějaká chronologie , není vědecky ověřitelná , každá fosilní zkamenělina je kompletně plně vyvinutý druh , ať vymřelý , nebo současě žijící . Experiment probíhá na základě měření a pozorování v jasně definovaném prostředí , který je dále kdekoli opakovatelný . To je skutečná věda . Nemusí být miliony , stačí jeden experiment jeden jediný . Pokud jsou jich miliony , tak si běžel pro milion dolarů .. ať už se přepis DNA děje chemicky , či fyzikální cestou .. zkrátka abiogeneze zde : http://www.us.net/life/ .
  Dále i evolucionisté přiznávají že v prekambriu není nic a v kambriu jsou plně vyvinuté druhy . Není v záznamu fosilním žádný přechodový mezičlánek … nic .

 6. Co se týče ropy , je empirický fakt , že při tlaku a teplotě , trvá výroba desítky minut , tedy pokud se dá vyrobit za desítky minut , je irelevantní tvrdit , že je třeba stovky milionů let :
  http://www.wired.com/2010/04/university-of-michigan-bio-oil/
  Co se týče uhlí , je zapotřebí tlak a teplota a uhlí vzniká v řádech týdnů :
  http://www.3pol.cz/cz/rubriky/fyzika-a-klasicka-energetika/722-jak-uvarili-v-papinaku-uhli
  Pak tu máme nálezy měkkých tkání kostní dřeně dinosaurů , těžko vydržela stovky milionů let :
  http://kgov.com/dinosaur-soft-tissue
  Mineralizace probíhá objektivně v řádů desetiletí , fosilizace také , stačí opět tlak a teplota , viz třeba vodní kámen , krápníky v desetiletí starých budovách atd :
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Zkamen%C4%9Bl%C3%A9_d%C5%99evo

 7. Tedy tvrdit .. hle důkaz staré Země ropa , uhlí a jiné , pod tíhnou evidentně skutečností , které se vejdou do velmi krátkého časového horizontu , je úsměvné .

  1. Znova mám určité problémy s porozuměním, co mi vlastně namítáte. Pokud však je to neschopnost vědy odpovědět na úplně základní otázku – jak vlastně vznikl život z původní neživé hmoty – musím odpovědět jednoduše: Domnívám se, že to dnešní věda neví a otázky položené nabídnutých webových stránkách pohříchu čekají na odpověď. Pro vědu je to hlavně výzva – k vrcholnému intelektu a k moři práce. Nezlobte se na mě – očůrat to tím, že to Bůh je přinejmenším naivita a hlavně odhození rozumu do koše na odpadky. Pokud tedy Bůh, tak co dál? Půjdeme se modlit nebo zkoumat kmenové buňky?
   Jaroslav Štejfa

   1. Pokud teoretická věda , opakuji teoretická věda něco neví , nemůže prokázat makroevoluci , abiogenezi , tedy vývoj druhů a rozmanitosti na planetě , nemá jediný experiment , jak se z ryby stal savec atd .. je pouze tato teoretická , ani ne věda , neboť věda je definována právě experimentováním , tak je velmi úsměvné tvrdit , že příběh mluvící louže je faktem .. není a nebude . Fakta se prokazují ne domněnkami , ale fakty .. daty .. pokud je teoretik nemá , nic nemůže dokázat .. veškerá technologie je založena na funkčních a jasně definovaných principech stojící na fyzikálních zákonech , či chemických .. nikdo nikdy neviděl něco , co funguje na základě neznámého , neprokázaného příběhu .

  2. Jaké máte evidentní skutečnosti v krátkém (co to je) časovém horizontu, které zásadně ukracují obecně přijímaný odhad stáří země na 4,5 miliardy let?
   Jaroslav Štejfa

 8. V krátkém horizontu ? vidíš odkazy ? vyrábějí ropu za 30 minut ? vyrábějí .. je tedy zřejmé co je myšleno krátkým horizontem … Země není stará miliardy let .. ani vesmír .. proč ? protože jsou jasné důkazy o tom , že je to nemožné .. např komety , vzdalující se Měsíc od Země , zpomalující se rotace Země , smršťování Slunce atd atd … jsou to nepřekročitelné fakta , vycházející z pozorovaných událostí , je to změřeno , oproti příběhu o miliardách let .

 9. Jakou souvislost má stáří země s chemiky na University Michigan, kteří vyrobí kapalinu podobnou ropě za třicet minut? Jakou souvislost má stáří země s pracovníky Institutu Maxe ….
  Danieli, jste komik nebo předstíráte hlupáctví?

  Země se zpomaluje, Měsíc se vzdaluje, Slunce se smršťuje, samá drtivá fakta. K tomu přičtěte že, jak vidno, neumíte přírodozpyt a počty.
  Ale není vyloučeno, že se mýlím. Doporučení: Otevřete si tyto stránky
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Vznik_a_v%C3%BDvoj_slune%C4%8Dn%C3%AD_soustavy
  Potom vyvraťte – nejlépe v nějakém renomovaném vědeckém časopise – tyto bludy, zatím všeobecně přijímané (pokud vám zbyde chvilka, spláchněte tam i Big Bang), a pak spolu s miliony jiných lidí vás půjdu vyzvednout na piedestal vědy. Do té doby budu spíše věřit té Wikipedii, než vám.
  Omlouvám se, zatím vypadáte nedůvěryhodně.
  Jaroslav Štejfa

  1. Příteli , když vyrobíš ropu za třicet minut , což je empirický fakt , tak není důvod tvrdit , že ropa je důkaz staré Země , to samé s uhlím .. nic než tlak a teplota v tom nehrají roli . 🙂 Tedy na jedné straně je pohádka o vzniku ropy , na druhé je fakt výroby za třicet minut 🙂

  2. Pokud se Měsíc vzdaluje 3,5 cm za rok , tak před miliardami let , by byl tak vysoký příliv a odliv , že by zaplavoval vnitrozemí , to samé se zpomalující se rotací Země , ta by pře takovou dobou rotovala takovou rychlostí , že by trval den a noc krátce .

   1. Když jeden oráč zoře za jeden den hektar pole, pak kolik hektarů se zorá za miliardu let? Když na universitě vyrobí za třicet minut 20deka uhlí, jak dlouho jim bude trvat, než vyrobí 3 triliony kilo uhlí? Tak nějak si představujete vědu?
    Jaroslav Štejfa

    1. Když jeden oráč zoře za jeden den hektar pole, pak kolik hektarů se zorá za miliardu let? Když na universitě vyrobí za třicet minut 20deka uhlí, jak dlouho jim bude trvat, než vyrobí 3 triliony kilo uhlí? Tak nějak si představujete vědu?
     Jaroslav Štejfa

     Vědce si představuji tak , že zohledňuje zákony , které objevila věda a nepřekračuje tyto zákony .. co má 20 dkg uhlí vyrobeného v laboratoři vyvrátit ? Jedině potvrzuje jednu věc .. člověk ví , že uhlí vzniká velmi rychle , ale stejně přijde nějaký teoretik a bude povídat o stovkách milionů let .. ale nedělá nic , než že opakuje goebelsovské lži , aby se stala pravdou … tato mantricky opakovaná teoretická lež , odpovídá šarlatánství , které s vědou nemá nic společného .. Je takový jedinec , zoufale dokládá , jak byla věda kontaminována nekriticky myslícími lidmi , kteří dotanou diplom ,, jen na základě toho , jak dokáží papouškovat příběhy šarlatánů .

    2. Unikla vám pointa. Tvrdilo se, že uhlí vzniká za velmi dlouhou dobu. My ale víme, že nevzniká. Uhlí je pravděpodobně důsledek celosvětové potopy. Tohle je fakt. Není potřeba mít miliony let, ale propagátoři evoluční teorie potřebují miliony let, aby dali své teorii nějaký kredit.

     1. Jasně, potopa, hned celosvětová, zůstal jedině Noe s rodinou, na loď nandal od každého živočišného a rostlinného druhu po páru, nic mu nechcíplo, bylo toho cca 100 milionů párů, sebral to během několika dní, pak s tím bloudil 40 dní po moři, vody opadly nevím kam, tak to roznosil znova po světě, zatím se mu děti rozmnožily na černou, rudou, žlutou rasu, dinosauři vymřeli, pak se nedělo několik tisíc let nic a proroci to všechno sepsali. Někteří si říkali, že největší práci dalo nasadit živočichy do těch kilometrových hlubin v oceánu, jiní říkali, že největší piplačka byla s viry, těch se furt nemohl dopočítat. A pak v roce 2015 po Kristu napíše Daniel k. tuto objevnou větu: Vědce si představuji tak , že zohledňuje zákony.
      Pámbu s námi a zlé pryč.
      Jaroslav Štejfa

     2. 2 Petrův 3:3-7 „Především vězte, že v posledních dnech přijdou s posměchem posměvači, kteří budou žít podle svých vlastních žádostí a budou říkat: ‚Kde je to zaslíbení jeho příchodu? Od té doby, co zesnuli otcové, všechno zůstává tak, jak to je od počátku stvoření.‘ Je jim totiž skryté, neboť to chtějí, že nebesa byla od pradávna a země povstala z vody a skrze vodu slovem Božím, skrze něž také tehdejší svět zahynul, když byl zatopen vodou. A týmž slovem jsou nynější nebesa a země uschovány k ohni a střeženy pro den soudu a záhuby bezbožných lidí. “
      1) Nelze prokázat nic, co už se stalo a nemůžeme to pozorovat. Proto je makroevoluce světonázor nebo náboženství, stejně tak nemůžeme dokázat celosvětovou potopu.
      2) Přesto má celosvětová potopa daleko lepší indície než celá makroevoluce.
      Jen například (reaguji v rychlosti – nejsem nějaký expert na toto téma):
      1) Existence fosílií. Fosiílie totiž vznikají jen ve speciálních podmínkách odpovídající velmi dobře světové potopě.
      viz „Samotný organismus musí být schopný fosilizace. Zejména musí obsahovat pevné a odolné části, protože ty měkké se velmi rychle rozkládají. Organismy, které jsou tvořeny jen měkými tkáněmi mají šanci stát se zkaměnělinou velmi velmi malou a to jen za velmi specifických podmínek, ale spíše často nalézáme jen stopy po jejich činnosti – ichnofosilie.
      Tělo musí být co nejříve po uhynutí uchráněno před rozkladnými procesy. Toto v drtivé většině případů zajistí překrytí organismu sedimentem. Vrstva usazenin se mnohém lépe tvoří ve vodním prostředí něž na souši, proto většina zkamenělin pochází z oceánů, moři a jezer (ať už tam organismy žily nebo byly splaveny). Na souši může zakrytí organismů nastat např. při sopečných erupcích nebo písečných bouřích a také se často uchovávají zejména zbytky obratlovců v jeskyních, ale i tam hraje roli voda, která kosti zakryje jílovitými usazeninami.
      Charakter sedimentu také podmiňuje vznik zkaměneliny. U něj záleží na mnoha faktorech. Např. čím jemnozrnnější materiál tím lépe. Také je lepší pro vodu nepropustný sediment než sediment propustný. Velmi důležitý je i chemismus sedimentu ve vzathu k chemismu ogranického zbytku. V sedimentu se také musí nacházet přiznivé minerální roztoky, aby postupně nahrazovali organický zbytek.“

      2) Více jak 300 legend o potopě zachovalých v civilizacích po celém světě.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Flood_myth
      3) Charakter fosilíi ukazuje na katastrofický scénář. Viz fosílie, kde jedno zvíře pojídá druhé.
      http://www.godisreal.today/wp-content/uploads/2015/08/evidence-flood-rapid-fossils.jpg
      4) Fosílie ryb se nacházejí na vrcholcích hor.
      https://www.google.cz/search?q=fish+fossils+on+mountains&espv=2&biw=1280&bih=669&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI5PGmraWLyQIVJaNyCh1AJwCV#imgrc=_
      5) Na dně oceánů zůstal „zip“ v podobě odkud dříve proudily vody.
      http://www.greatdreams.com/atlnorth.jpg
      6) Pod tímto se nacházejí zásobníky vody – teprve nedávno objevené vědci.
      viz.
      Gen 7:11 „V šestistém roce života Noeho, ve druhém měsíci v sedmnáctém dni měsíce — v tom dni se rozevřely všechny prameny veliké hlubiny a uvolnily se nebeské průduchy. “
      http://www.extremetech.com/extreme/184564-scientists-discover-an-ocean-400-miles-beneath-our-feet-that-could-fill-our-oceans-three-times-over
      7) Lepší vysvětlení pro existenci geologického sloupce.
      Mimochodem díváte se na to z pohledu materialistického naturalismu – Bůh byl s nimi.
      Gen 7:16 : „Přicházeli vždy samec a samice z veškerého tvorstva; vešli tak, jak mu Bůh přikázal. A Hospodin za ním zavřel.“
      Zvířata přišla sama od sebe. Stačí rodiny druhů, rasy nebo rodiny nebo variace vznikají velmi rychle, jak víme z křížení. Není potřeba milionu let. Rozměry lodi odpovídají požadavkům. Dokonce se staví v USA reálná replika. Kdyby Bible mluvila o pyramidách, pak by to člověk také těžko chápal. Jinak Bible mluví i o něčem, co odpovídá popisu dinosaurů – pojmu z tuším 19 století. Po celém světe jsou primitivní kresby dinosaurů. Nacházíme živé tkáně na kostěch. Dinosauři žili s lidmi.
      http://www.icr.org/article/2032

   2. K měsíci: Vaše znalosti přírodozpytu a počtů jsou opravdu obdivuhodné. Zřejmě nemáte ukončenu ani základní školu. Je těžké vás neurazit. Takže opravdu naposledy: Průměrná vzdálenost Měsíce od Země je cca 384 tis. km. Pokud se vzdaluje od Země cca 3,8 cm/rok a tato hodnota by byla konstantní (což není pravda), urazil by za 4.5 mld let svého stáří cca 150 tis. km. Pokud vezmeme v potaz, že vznikl zřejmě po srážce Země s nějakým velkým tělesem vyvržením hmoty na orbitu kolem Země, kde se nějaký čas tato formovala do podoby koule a ztuhla, tak samozřejmě Země byla přibližně stejného složení, stáří a konzistence jako Měsíc. Uvažovat tedy o přílivu, o mořích, o tekuté vodě je třeskutá hloupost. Krystalicky. Platí-li tedy ono vzdalování, musel se Měsíc nacházet nejblíže Zemi těsně po svém vzniku, tedy kdy povrch Země i Měsíce byl žhavý, magmatický, zhruba 240 tis km daleko.
    Jaroslav Štejfa

    1. Nebyla konstantní ? A to dokážeš jak ? Dále jak prokážeš že vznikl po srážce s jiným tělesem ? Dále , kde sezvala voda , která prostě nebyla ? Pak jak se mohly soustavy uspořádat ve vesmíru … který se rozpínal směrem od toho centra výbuchu ? V rozporu s entropií ? Dále jak vznikly hvězdy z plynů ? Který ve vakuu prudce expanduje ? Kde se vzaly prvky na Zemi ? Z fúze hvězd ? Už jsi někdy pozoroval po výbuchu uspořádaný růst ? A co komety ? Astronomové mluví , že po desetitisíci letech už by žádná nebyla , nějaký Ortonův pás , teoretická továrnička na komety ? Také výmysl . Tvé invektivní komentáře dokazují tvoji neudržitelnou neznalost , dokládanou teorií , která je v rozporu s fyzikou , copak nechápeš fyzikální , nepřestoupitelné zákony ? Entropii přestoupí pouze živý organismus , který dokáže použít energii přidanou využít k uspořádanému růstu . Všimni si tvojí argumentace … předpokládejme … to nic nikdy nedoloží .. to jsou příběhy lidí , kteří chtějí dokázat existenci a nemožnost jejich příběhu o bylo nebylo , založeném na jejich vlastním nechápání fyziky 😀 . Souhlasil jsi že energie , která nevzniká , ani nezaniká , se nemohla jen tak sama od sebe vzít .. musí být příčina její existence .. určitě to není ona sama , kdo může za svou existenci .. dále hmota , tedy uspořádané energie , nemohla vniknout organizací fyzikálního působení .. to je tu ta entropie .. kterou může přestoupil jen život , pomocí teleonomie .. tedy složitých soustav , které dokáží použít přidanou energii k uspořádanému růstu .. třeba fotosyntéza … ale její vznik není odvozen od abiogenetických procesů , ať už fyzikálních , či chemických .
     A slapový jev , tedy příliv odliv .. který by způsobil Měsíc , by byl enormní .. takový scénář , je prostě nesmyslný a odebráním vody , to prostě nelze vyřešit .. kde se ta voda vzala ? kde ? víš kolik je na planetě vody ? Nehledě na obrovské zásoby pod povrchem .. cca ve stokilometrové hloubce ? Vezmi si ty příběhy , a koukej doložit KONKRÉTNÍ VĚDECKÁ DATA .. vždyť se oháníš vědou !! Věda není o příběhu , ale právě o datech z experimentů a následné opakovatelnosti .

     1. Vaše masivní nevzdělanost je tak otřesná, že se vzdávám, už vás nebudu poučovat. Jste vítěz.
      Jaroslav Štejfa

     2. Ale vy ani mne to nechce lézt přez hubu křesťani to je strašné slovo,ale přece vy také nevíte jak vesmír vznikl,tváříte se že víte ale nevíte a nemáte patent na rozum.Mně udivuje vaše jistota že víte že to všechno bůh stvořil ale nevíte,a nikdy se to ani nedozvíte.

 10. Velký třesk … obrovský výbuch , složil systémy galaxií , planetární systémy a život 😀 😀 😀 .. dvě osobní auta se po nabourání , přestavěla na šinkanzen i s cestujícími 😀 😀 😀 … Exploze domu , poskládala nemocnici i s doktory a pacienty 😀 . Energie která nevzniká a nezaniká , náhle vznikla a dokonce uspořádala galaktické systémy , složitý vesmír a Zemi s nesčetným zástupem živočišných druhů , rostlin symbioticky provázaných 😀 😀 … Teorie jsou velmi mocné pohádky , které vyžadují takové zázraky , že Bůh je prostě naprosto racionální bytost . Děkujeme teoretikům , za krásné příběhy .

  1. A tady musím zasáhnout je to odpověď na předchozí komentář.Samozřejmně se plyn ve vakuu rozptýlí ale zapomínáte milý příteli že za hodně dlouho po velkém třesku byl vesmír hodně hustý a plyn se nemněl kam rorpínat nýbrž se gravitačně přitakoval a dělal shluky jeden shluk se od jiných shluků odděloval a přitahováním gravitace vznikaly první hvězdy když tlak uvnitř zažehl nukleární fůzi.Takže taklhle to bylo a jak si vysvětlíte že z hustých mlhovin vznikají ještě nyní nové hvězdy?

 11. Líbí se mi, jak hezky si Bůh povolává k sobě ovečky v Pravdě.. Jak evidentně se lidé matou navzájem pojmy jako gravitace.. 🙂 Ne, gravitace není žádný fakt.. Gravitace je vědou vytažený králík z klobouku. Existuje hustota a nikoliv gravitace.. Kéž nám všem Bůh ukáže Pravdu..

 12. Drazí přátelé. Chtěl bych, aby jsme se tady přestali hádat a radši místo toho šli dělat něco produtkitvního. Samozřejmě že je zde ta věcička s tím že každý má právo na názor, i když nemusí být správný, ale kdyby jsme se dokázali přenést přes tyto nesmysluplné záležitosti, lidstvo jako takové by bylo mnohem lepší.
  ještě před tím, než začnete souhlasit, chtěl bych aby jste věděli, co jsem zač. Velkou část svého života jsem strávil jako pravý katolík. Jezdil jsem do místní baziliky, modlil jsem se každý večer, měl jsem zkrátka víru zakořeněnou hluboko v sobě. Je tu ovšem jeden malý problém. Jsem od přírody zvídavý člověk, většinou si na vše pokládám otázky, v hlavě mi pořád něco lítá sem a tam. A tak jsem se jednou zeptal sám sebe. Proč? Proč věřím? Co mě k tomu vedlo? A musím říct že intenzivněji jsem ještě nikdy nepřemýšlel. Došel jsem k závěru, že to zapříčinili moji rodiče, spíše však moje drahá maminka. Ostatně většinou jsem se modlil s ní v bazilice. Od malička mi vštěpovala víru a já ji mlčky přijímal. Teď jsem o tom ovšem začal přemýšlet. Teď mě prosím nekamenujte, možná už je to jinak, ale na celém širém světě je 30% až 35% všech lidí křesťanů. To znamená, že 75% lidí se plete? to byl první impulz. Pak jsem začal přemýšlet nad důkazy. Co dokazuje, že křesťanství je správné, a ku příkladu sikhismus není? Kniha? Jenom, prosím, opravdu nechci nijak nikoho urazit, naštvat či zesměšnit, jen chci zveřenit co si myslím. Kniha? Turínské plátno? Sixtínská kaple? Půjdu od zadu. Sixtínská kaple postavena a pomalována lidmi. Turínské plátno, není to jisté, ale nejpravděpodobněji namalována člověkem, který chtěl trochu do kapsy. A bible? Teď me nejspíš ukřižujete, ale tu mohl spíchnout jakýkoliv Člověk. Víte, nejsilnější lidská touha je chtíč. chtíč mít více, než ten druhý. chtíč být lepší, než ten druhý. A když jsem nad tím přemýšlel, došlo mi, že vynález náboženství byl famózní ekonomický počin. Jen si to vemte. kolik zázraků, které se staly za váš život napočítáte. Žádný? tak život vašich rodičů. Zas nic? Tak, vaš… tak bych mohl pokračovat dál a dál. Co tím chci říct je, dejte mi jeden jediný důkaz, jedno svědectví, že křesťanství není iluze. Chápu že životy většiny z vás jsou založeny tvrdě na křesťanství, a já tady popírám jeho samotnou existenci, ale opravdu. Kdyby to byla pravda, a křesťanství by opravdu jak ho hlásají existovalo, proč by byly ostatní naboženství, když nejsou správná? proč by byly křesťané vražděni po sktovkách muslimy? Proč by se mohly dít takové ohavnosti, jako zneužívání dětí KATOLICKÝMI knězi? A to byla poslední kapka. Je tu tak velké pozlátko, tolik protijdoucích argumentů.
  Chtěl bych se zeptat. co je to moc? Nezkoušejte hledat odpověď. Abych citoval „Moc je pouhý stín na zdi. Je tam, kde lidé věří, že je.“ To samé je křesťanství, ale i další návoženství, jež člověka svazují tím, že mu říkají, aby tomu či onomu bohu zasvětil život. Pokud se chceme posunout dál jako druh, jako spojená společnost, jako jeden, musíme přestat lpít na takkovýchto ideálech. Bohužel, nikomu z vás se to nebude zamlouvat, a s jedním komentářem na jedné webové stránce nic nezmůžu. Na úplný konec bych chtěl sdělit ještě něco, a chtěl bych, aby jste se nad tím všichni zamysleli. Já to dokázal a cítím se skvěle, že jsem se z toho vymanil.
  Vemte si jakéhokoliv obyčejného člověka. Muže. Ženu. Nezáleží na tom. Jediná věc, kterou chci aby jste udělali je, aby jste mu za celý jeho život nedali jedinou zmínku o něčem jako víra. O křesťanství, o Islámu, o Konfuciánství. myslíte, že tento človek bude mít nějakou potřebu věřit v něco víc? Jádro celé věci je to, že to čemu věříme, ta víra, ta důvěra je všechna založena na tom, co nám řekl někdo jiný, ne na tom, k čemu jsme došli my. Kdyby se odstranily všechny známky jakékoliv víry, ne jen křesťanství a novým generacím by se veškeré náboženské konflikty zatajily, nikdo z nich by nebyl věřící. A to je pro mě ten největší důkaz, to, že bůh, alláh, budha, všichni jsou pouze iluze, které nás táhnou dolů. Nemají na nás žádný vliv, nijak nás netvarují. Pouze nás staví proti sobě. Při tom je to pouhý stín na zdi.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button