IslámNáboženství a kultyVšechny články

Korán vyvrací Islám aneb: Pokud je Korán pravdivý, je Islám falešný!

„Ale ať je Bůh pravdivý a každý člověk lhář.“ (Římanům 3:4)

koranKorán že vyvrací Islám? Jak je to jen možné? Jednoduše! Je v něm totiž psáno, aby muslimové věřili Evangeliím, jenže čtyři Evangelia jsou v rozporu s Koránem. Což tedy znamená, že Korán ani nemůže být pravdivý, neboť říká, že poselství Evangelií jsou také pravdivá. Pojďme si daný argument demonstrovat citacemi z Koránu…

1. Nikdo nemůže změnit slova Alláha

Korán 6:34: „Již před tebou byli jiní poslové za lháře prohlašováni, však trpělivě snášeli obvinění ze lži i příkoří, dokud k nim nepřišla vítězná pomoc Naše. Není nikoho, kdo by mohl změnit slovo Boží! A dostalo se ti již ze zvěsti o vyslancích Božích. “

Korán 6:115: „Nechť tedy dovrší se slova Pána tvého jako pravda a spravedlnost! A nikdo nemůže změnit slova Jeho – a On slyšící je i vševědoucí. “

Korán 18:27: „Sděluj tedy to, co ti bylo vnuknuto z Knihy Pána tvého; a není nikoho, kdo mohl by změnit slovo Jeho, a nenalezneš kromě Něho útočiště žádného. “

2. Mojžišovi byla daná Tóra

Korán 2:87:A již kdysi jsme dali Mojžíšovi Písmo a po něm jsme i jiné posly vyslali; a dali jsme Ježíšovi, synu Marie, důkazy jasné a podpořili jsme jej Duchem svatým. A kdykoliv přišel k vám posel s něčím, co duše vaše si nepřály, zpyšněli jste: jedny jste prohlásili za lháře a druhé jste zabili. “

Korán 3:3: „On seslal ti Písmo s pravdou, potvrzující pravdivost dřívějšího, a On seslal i Tóru a Evangelium.

3. Davidovi byly dány žalmy

Korán 4:163: „A dali jsme ti vnuknutí, tak jako jsme je dali Noemovi a prorokům po něm; a dali jsme vnuknutí
Abrahamovi , Ismaelovi, Izákovi, Jakubovi a kmenům a Ježíšovi, Jóbovi, Jonášovi, Árónovi a Šalomounovi; a Davidovi jsme dali žalmy.

4. Ježíšovi bylo dáno evangelium

Korán 57:27: „A potom jsme vypravili v jejich stopách jiné posly své a vypravili jsme Ježíše, syna Mariina, a dali jsme mu Evangelium a vložili do srdcí těch, kdož jej následovali, mírnost a slitování; a mnišství si oni zavedli jako novotu – a nepředepsali jsme jim je – usilujíce zalíbit se Bohu. Avšak oni to nedodrželi vhodným dodržováním. A dali jsme těm z nich, kdož uvěřili, odměnu jejich, avšak mnozí z nich byli hanebníci. “

5. Křesťané by měli soudit podle toho, co je v Evangeliích

Korán 5:47:Nechť vlastníci evangelia soudí podle toho, co Bůh v něm seslal; ti pak, kdož nesoudí podle toho, co Bůh seslal, jsou hanebníci. “

6. Korán potvrzuje Tóru, Žalmy a Evangelia, a střeží je

Korán 5:48: „I tobě jsme seslali Písmo s pravdou, aby potvrdilo pravdivost toho, co už před ním bylo zde z Písma, a bylo jeho ochranou. A rozsuzuj mezi nimi podle toho, co seslal Bůh, a nenásleduj jejich učení scestná, vzdaluje se tak od toho, čeho se ti z pravdy dostalo. A každému z vás jsme určili pravidla a dráhu vyšlapanou. Kdyby byl Bůh chtěl, byl by vás věru učinil národem jediným, avšak neučinil tak proto, aby vás vyzkoušel tím, co vám dal. Předstihujte se vzájemně v konání dobrých skutků! K Bohu se uskuteční návrat vás všech, a On vás poučí o tom, o čem jste byli v rozporu. “

7. Korán nabádá muslimy, aby se tázali křesťanů na duchovní záležitosti

Korán 10:94: „Jsi-li na pochybách o tom, co jsme ti seslali, dotaž se těch, kdož Písmo před tebou seslané přednášejí. A věru ti přišla nyní od Pána tvého pravda – nebuď tedy jedním z těch, kdož pochybují. “

8. Ať jsou prokleti ti, co říkají, že Bůh má Syna

Korán 9:30: „A říkají židé: „´Uzajr je syn Boží!“ a říkají křesťané: „Mesiáš je syn Boží!“ A taková je řeč, již ústy svými pronášejí, a napodobují tak řeč oněch, kdož před nimi byli nevěřící. Nechť Bůh proti nim bojuje (Pozn: ,ať je Alláh prokleje‘ je přesnější překlad)! Do jaké lži to upadli! “

9. Ježíš nebyl ukřižován

Korán 4:157: „a za slova jejich: „Věru jsme zabili Mesiáše Ježíše, syna Mariina, posla Božího!“ Však nikoliv, oni jej nezabili ani neukřižovali, ale jen se jim tak zdálo. A věru ti, kdož jsou o něm rozdílného mínění, jsou vskutku na pochybách o něm. A nemají o něm vědomosti žádné a sledují jen dohady; a nezabili jej určitě, “

Takže si to shrňme:

  1. Nikdo nemůže změnit slova Alláha. (6:34, 6:115, 18:27)
  2. Ježíšovi dal Alláh Evangelium (57:27)
  3. Korán potvrzuje Evangelia (5:48)
  4. Evangelia jsou v rozporu s Koránem

Jak bylo jasně demonstrováno: Pokud je Korán pravdivý, je Islám falešný. Nebo-li: Korán vyvrací Islám. Evangelia hrdě proklamují ukřižování Ježíše Krista (Matouš 27:26-31, Mark 15:15-20, Lukáš 23:32-34, Jan 19:17-18) a Korán tvrdí, že Ježíš nebyl ukřižován (Korán 4:157) a současně má údajně tato Evangelia potvrzovat (Korán 5:48) – je zde zjevný logický rozpor, a proto Korán nemůže být pravdivý!

 

Související články

Komentáře

  1. Není to myšleno tak, že Kristus nebyl zabit na kříži (nebyl „ukřižován“ k smrti), ale přežil to a později byl vzat na nebesa?

  2. souhlasim s ViM
    Ježiš nebyl ukřižováním zabit. Jeho učení (poselství) tím spíše. Proto si Korán neprotiřečí

  3. Koran je. Pravdivi 10000 Bible je vimisleni zidi vimisleli Bible bible neni sechno napsani do obravdivi zidi vedej pravdu Koran je pravdivi ale zidi nechcej aby sme udelali dobry skudki pro boha proto zidi ne Rikaj pravdu ja verim koranu l verim tomu AZ pujde te vsechni nahoru bohu tam pozna te pravdu ze Koran je pravdivi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button