Historické záznamy o Ježíši Kristu

history

Níže jsou uvedeny historické záznamy o Ježíši Kristu. Kromě Bible jsou zde zmíněny i další prameny: Co dává nebiblickým zdrojům historickou autentičnost, je fakt, že pochází od nepřátel křesťanské víry. Co se týká dokumentace, je křesťanství nejlépe doložené náboženství na světě. Nemůže být pochyb o tom, že Ježíš Kristus žil a chodil po zemi před 2000 lety.

Bible

Historicky přesná a spolehlivá kniha. Zde nacházíme popisy očitých svědků událostí, které se staly v době, kdy se předpokládá, že Ježíš žil.

Josefus Flavius

Další knihou, kde najdeme zmínku o Ježíši, jsou „Židovské starožitnosti“ významného židovského historika Josepha Flavia, uznávané diplomata, kněze a vojenského vůdce té doby. Dvacet svazků tohoto díla popisuje dějiny jeho národa od stvoření do pádu Masady r. 66 po Kr. Josefus píše o občanských nepokojích, kdy byl v Judsku správcem Pilát Pontský (26 – 36 po Kr.). Píše: „V té době tam žil Ježíš, moudrý muž, jenž činil podivuhodné skutky, a učitel lidu, který přijímal pravdu s potěšením. Získával mnohé z Židů i mnohé z pohanů. A když jej Pilát, na návrh našich předních mužů, odsoudil k smrti na kříži, ti, kdo jej milovali, nepřestávali o něm svědčit; a rasa křesťanů, pojmenovaných po něm, ani do dnešní doby nevymřela.“ Dále popisuje v Bibli zmiňovaného velekněze Annáše, jeho sesazení r. 62 po Kr. kvůli nezákonnému svolání Sanhedrinu, židovské velerady. Annáš obvinil Jakuba, Ježíšova bratra a několik dalších z porušení zákona a poté jej vydal na smrt ukamenováním.

Suetonius

Tento oficiální historik římského císařského dvora uvedl v době, kdy v Římě vypukly v židovské komunitě nepokoje, a císař Claudius vyhnal Židy z města toto: „…vyhnal všechny Židy z Říma z důvodu výtržností, neustále rozněcovaných kvůli člověku jménem Krestus.“ Jméno je zde sice zkomolené, ale svědčí o Ježíšově existenci a událostech, které jeho osoba způsobovala až v dalekém Římě.

Cornelius Tacitus

Římský guvernér Asie a významný historik Cornelius Tacitus popisuje události, kdy byl římský císař Nero v podezření, že nechal rozpoutat požár, který zpustošil Řím v roce 64 po Kr. Tacitus píše: „Aby (Nero) rozptýlil pomluvy, označil za viníky určité lidi, všeobecně známé jako křesťany, jejichž aktivity byly nechvalně proslulé, a uvalil na ně ty nejkrutější tresty. Původce jejich označení, Kristus, byl na rozkaz Piláta Pontského popraven za vlády císaře Tiberia“. Jasné je tu časové zařazení Kristova do doby života a vlády Tiberia (císařem 14 – 37 po Kr.) a správce Judska Piláta Pontského.

Plinius Secundus

Secundus, Tacitův i Suetoniův současník, byl správcem Bithýnie kolem roku od roku 111 po Kr. Je označován jako jeden z největších pisatelů dopisů na světě, jehož listy získali status literární klasiky. V listech žádal císaře Trajána, jak správně trestat rostoucí počty křesťanů v oblastech pod jeho správou. Popisuje přímočaré jednání: „Zeptal jsem se obviněných, jsou-li křesťany. Jestliže jejich výpověď byla „ano“, zeptal jsem se ještě podruhé a potřetí a varoval jsem ji před trestem; pokud na svém prohlášení trvali, přikázal jsem odvést je na popravu.“ Také popisuje jejich zločin: „Měli ve zvyku scházet se určitého stanoveného dne před východem slunce, zpívat antifonické písně oslavující Krista jako Boha a zavazovat se přísahou – že nespáchají žádný zločin, nýbrž se budou zdržovat jakékoli formy zlodějství, krádeže a cizoložství, zrady na své víře a zpronevěry svěřeného majetku.“ Toto svědectví dokládá rostoucí počty lidí, kteří věřili v historičnost Ježíše Krista a jejich naprostou mravnost a oddanost jeho osobě.

Lucianus

Satirik z 2. století, který křesťanství zesměšňoval a Krista popsal jako „muže, ukřižovaného v Palestině, neboť zavedl ve světě tuto novou sektu.

Talmud

Talmud je kompilací židovského učení, které bylo předáváno z generace na generaci a pak znovu sestaveno po zničení židovského chrámu v r. 70 po Kr. Talmud zmiňuje Ježíše. Tady je jedna ukázka: „V předvečer velikonoční Yeshu [hebrejské slovo pro Ježíše] byl pověšen. Po čtyřicet dní před popravou se vyhlašovalo: „Bude ukamenován, protože praktikuje čarodějnictví a nabádá Izrael k odpadlictví. Každý, kdo může říci něco v jeho prospěch, ať přijde a prosí jeho jménem. Ale protože nic v jeho prospěch předloženo nebylo, byl v předvečer velikonoční pověšen!“ (Sanhedrin 43a)
Nejenže Talmud Ježíše zmínil, zmiňuje se také o jeho ukřižování a dokonce říká, že k němu došlo v době velikonočního, právě v době, kdy Nový zákon říká, že k němu došlo. Takže i Židé, kteří odmítli Ježíše jako svého Mesiáše, uvedli, že existuje!

Zdroj: http://www.proc-pan-jezis.cz/kdo-je-jezis-kristus/kdo-tvrdi-ze-jezis-skutecne-zil/

Doporučené příspěvky

Přijali jste Ducha Svatého, když jste uvěřili? Kdo nemá Kristova Ducha, není Jeho! Jeden z vážných problémů západní církve je v tom, že se snažíme spasení zjednodušit na určitý plán či schéma; ovoce takového myšlení pak můžeme ja...
Srovnání křesťanství a ateismu Po vzoru článku Srovnání Ježíše s Mohamedem jsem se rozhodl udělat stručné srovnání ateismu a křesťanství. Budeme srovnávat schopnost vysvětlit li...
John Piper: Fatální neposlušnost Adama a triumfální poslušnost Krista! Následující text patří do série kázání a textů Johna Pipera. Český překlad (Fatální neposlušnost Adama a triumfální poslušnost Krista) se nachází na s...
Opravdový Ježíš aneb následujete skutečného Ježíše Krista? Často se stává, že se dva křesťané sejdou a jediné, co mají společného, je onen široký pojem „křesťané“. Poněvadž v okamžiku, kdy začnou oba hovořit o...
Charles Spurgeon o poznání Božím Nic tak neobohatí intelekt, nic tak nerozvine celou duši člověka jako zbožné, horlivé, neustávající zkoumání velikého předmětu Božství. Nejskvělejší s...

3 komentáře: „Historické záznamy o Ježíši Kristu“

    1. Klasická neznalost historie a odkazování se na gnostiky. Žádný seriozní historik nemůže popírat existenci Ježíše Krista.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>