BibleUčení a zamyšleníVšechny články

Jak teologie utichnutí ruší Boží slovo (o cessationismu)

Teologie utichnutí (angl. cessationismus) je učení, které říká, že jisté duchovní dary (charismata) utichly a nejsou nadále v operaci v církvi. Tyto duchovní dary se řadí obvykle mezi tzv. apoštolská znamení (dary jazyků, interpretace jazyků, proroctví, dary uzdravení, dary moudrosti a poznání, atd). Ostatní duchovní dary jsou nadále plně operativní (např. dar vyučování, dar administrace, povzbuzování, atd). K utichnutí mělo dojít někdy v době dokončení kánonu (či po smrti posledního apoštola).

Zastánci teologie utichnutí obvykle argumentují, že kánon (pozn: označuje kolekci 66 inspirovaných knih Bible) je uzavřen, a proto nelze akceptovat další formy zjevení (např. proroctví, interpretované jazyky, atd), poněvadž by musely být, jelikož jde o přímé zjevení, přidány do Písma. Takto hovoří např. Justin Peters, když kritizuje charismatické hnutí.

Tento argument může působit na první pohled racionálně a biblicky, ale ve skutečnosti přináší deformovaný pohled na inspiraci Bible bez náležitých distinkcí. Nemůžeme akceptovat tento postoj, poněvadž útočí na dostatečnost Písma, ať už vlivem ledabylé definice nebo i bez vlastního vědomí.

Předně musíme odmítnout jakékoliv chápání Písma, které zjevení, jenž máme zachované v Bibli, nedává výsadní a jedinečné postavení v Božím plánu. Písmo vždy mohlo operovat vedle aktivního zjevení (např. proroctví), neboť jde o zvláštní formu zjevení, jež je určena celému stvoření a obsahuje vše potřebné k životu ve zbožnosti. Jde o standard, kterým se posuzuje vše ostatní. A v tomto smyslu je kánon skutečně uzavřen a Bůh již nevdechne další knihu…

Ne všechna proroctví jsou ale součástí kánonu. Bůh nezamýšlel, aby byla. Je celá řada kategorií proroctví, která nepřináší o Bohu nic nového, nejsou v Bibli, nemají být v Bibli, nenarušují kánon, a přesto jde o proroctví. Může jít např. o varování čínské podzemní církve před blížícím se pronásledováním. Nebo o usvědčování z tajných hříchů, kdy Duch svatý ukáže člověku hřích jeho přítele a ten mu pak může promluvit do života, tak to dělal třeba princ kazatelů Charles Spurgeon.

Jakmile ale začneme hovořit způsobem, že neodlišíme zjevnou jedinečnost Božího zapsaného Slova ve vztahu k veškerému zjevení od Boha, napadáme tím dostatečnost Písma, neboť v Písmu nemáme zachovaná všechna proroctví a veškeré Boží jednání v historii. Kdyby tedy muselo automaticky platit, že proroctví musí být zapsané do nějaké knihy, která se přidá ke kánonu, znamenalo by to nutně, že kánon je složen z veškerého zjevení, které Bůh dal, a tudíž dnes nemáme celý kánon. Toto je logický důsledek pozice cessationistů, jak jí sami často definují.

Cílem ale není v tuto chvíli rozvádět diskuzi o povaze inspirace Bible. Chceme vzít apel cessationistů na dostatečnost Písma a ukázat jim, že jejich učení v důsledku, slovy Pána Ježíše, ruší Boží Slovo.

Nový zákon totiž obsahuje mnoho přikázání, která v důsledku teologie utichnutí nemohou platit (nebo jsou radikálně pozměněná). Samozřejmě, dle teologů utichnutí (cessationistů), došlo v dopsání kánonu, ke změně v operaci Ducha svatého, který nadále nejedná stejným způsobem a nedává lidem duchovní dary ve stejné hojnosti, jenž, vedle Božího Slova, mají sloužit k budování církve (1 Kor. 14:3-5; 12). Aby došlo k takové radikální změně v Božích přikázáních, vyžaduje to naprosto jasné a evidentní biblické učení, jenž něco takového ospravedlní. Jde ovšem o tak velikou změnu v Božím slově, která vypadá téměř jako ustanovení nové smlouvy s vlastním tělem přikázání.

Následující tabulka zobrazuje podstatné verše a s nadsázkou ukazuje, jak teologie utichnutí ztišuje a mění Boží Slovo.

Verš PísmaZměna interpretace v důsledku teologie utichnutí (s nadsázkou)
Jsou snad všichni apoštolové? Jsou snad všichni proroci? Jsou snad všichni učitelé? Mají snad všichni projevy moci? Mají snad všichni dary uzdravování? Mluví snad všichni jazyky? Nebo je snad všichni vykládají? Vy však usilujte o větší dary milosti. A ukazuji vám ještě mnohem vzácnější cestu. “ (1 Kor. 12:29-31, ČSP).Jsou snad všichni apoštolové (nikdo není)? Jsou snad všichni proroci (nikdo není)? Jsou snad všichni učitelé? Mají snad všichni projevy moci (nikdo nemá)? Mají snad všichni dary uzdravování (nikdo nemá)? Mluví snad všichni jazyky (nikdo nemluví)? Nebo je snad všichni vykládají (nikdo je nevykládá)? Vy však neusilujte o větší dary milosti, protože je Bible kompletní. A ukazuji vám ještě mnohem vzácnější cestu. “ (1 Kor. 12:29-31, Český cessationistický překlad).
Usilujte o lásku a dychtěte po duchovních projevech, nejvíce však, abyste prorokovali.“ (1 Kor. 14:1, ČSP).Usilujte o lásku, ale nedychtěte po duchovních projevech (Bible je dopsaná a toto již nepotřebujeme), a už vůbec ne, abyste prorokovali, ledaže prorokování znamená čtení Bible nahlas.“ (1 Kor. 14:1, Český cessationistický překlad).
Chci, abyste všichni mluvili jazyky, avšak ještě více, abyste prorokovali. Kdo prorokuje, je větší než ten, kdo mluví jazyky, ledaže by i vykládal, aby se budovala církev. “ (1 Kor. 14:5, ČSP).Chci, abyste nikdo nemluvil jazyky, avšak ještě více, abyste neprorokovali, ledaže to znamená číst Bibli nahlas. Kdo prorokuje (čte Bibli nahlas), je větší než ten, kdo mluví jazyky (a jazyky už nikdo nemluví, protože máme Bibli a jazyky nepotřebujeme), ledaže by i vykládal (vykládal Bibli, ne jazyky), aby se budovala církev. “ (1 Kor. 14:5, Český cessationistický překlad).
Tak i vy, poněvadž horlivě usilujete o duchovní projevy, snažte se, abyste se v nich rozhojňovali pro budování církve. “ (1 Kor. 14:12, ČSP).Tak i vy, poněvadž horlivě usilujete o duchovní projevy (samozřejmě nic z toho, co Pavel psal církvi v 1. století neplatí o nás), snažte se, abyste se v nich rozhojňovali pro budování církve. “ (1 Kor. 14:12, Český cessationistický překlad).
Proto kdo mluví jazykem, ať se modlí, aby mohl také vykládat. “ (1 Kor. 14:13, ČSP).Proto nikdo nemluvte jazykem, protože Bible už je dopsaná, a rozhodně se nemodlete za výklad, jen pokud jde o výklad Bible. “ (1 Kor. 14:13, Český cessationistický překlad).
Co z toho tedy plyne, bratři? Když se sejdete, každý [z vás] má chvalozpěv, má učení, má zjevení, má jazyk, má výklad; všechno ať je k budování. “ (1 Kor. 14:26, ČSP).Co z toho tedy plyne, bratři? Když se sejdete, každý [z vás] má chvalozpěv, má učení, má výklad Bible; všechno ať je k budování. “ (1 Kor. 14:26, Český cessationistický překlad).
Mluví-li někdo jazykem, ať mluví dva nebo nejvýše tři, a to jeden po druhém, a jeden ať vykládá. “ (1 Kor. 14:27, ČSP).Nikdo dnes jazykem nemluví, ale citovat Bibli mohou dva nebo nejvýše tři, a to jeden po druhém, a jeden ať vykládá. “ (1 Kor. 14:27, Český cessationistický překlad).
A jestliže tam není vykladač, ať ve shromáždění mlčí; ať mluví k sobě a k Bohu. Proroci ať mluví dva nebo tři a ti ostatní ať rozsuzují. A když by dostal zjevení jiný, který tam sedí, ať ten první umlkne. Jeden po druhém můžete všichni prorokovat, aby se všichni učili a všichni byli povzbuzováni. “ (1 Kor. 14:28-31, ČSP).A jestliže tam není biblický vykladač, ať ve shromáždění mlčí; ať mluví k sobě a k Bohu (to je ale přece strašně sobecké, ne?). Proroci (vykladači Bible) ať mluví dva nebo tři a ti ostatní ať rozsuzují. A když by dostal zjevení (biblické poznání) jiný, který tam sedí, ať ten první umlkne. Jeden po druhém můžete všichni prorokovat (číst Bibli nahlas nebo vykládat), aby se všichni učili a všichni byli povzbuzováni. “ (1 Kor. 14:28-31, Český cessationistický překlad).
A tak, [moji] bratři, horlivě se snažte prorokovat a nebraňte mluvit jazyky. Všechno ať se děje slušně a spořádaně. “ (1 Kor. 14:39-40, ČSP).A tak, [moji] bratři, horlivě se snažte neprorokovat (ledaže je myšleno vykládání Bible) a braňte mluvit jazyky, protože nejsou potřeba a Bible je dopsaná. Všechno ať se děje slušně a spořádaně (proč by nemělo, když zde není nic nadpřirozeného). “ (1 Kor. 14:39-40, Český cessationistický překlad).
Ducha neuhašujte. Proroctvími nepohrdejte. Všechno však zkoušejte; co je dobré, to pevně držte,a všeho, co vypadá zle, se vystříhejte. “ (1 Tes. 5:19-21, ČSP).Ducha neuhašujte (není co hasit). Proroctvími pohrdejte, protože je Bible dopsaná, ledaže jde o čtení Bible nahlas. Všechno však zkoušejte (není již potřeba); co je dobré, to pevně držte,a všeho, co vypadá zle, se vystříhejte (ve skutečnosti je vše zlé, protože je Bible dopsaná a víc nepotřebujeme). “ (1 Tes. 5:19-21, Český cessationistický překlad).
Ale toto je to, co je řečeno skrze proroka [Jóela]: ,I stane se v posledních dnech, praví Bůh, že vyleji ze svého Ducha na každé tělo; vaši synové a vaše dcery budou prorokovat, vaši mladíci budou vídat vidění a vaši starci budou mívat sny. “ (Skutky 2:16-17, ČSP).Ale toto je to, co je řečeno skrze proroka [Jóela]: ,I stane se v posledních dnech, praví Bůh, že vyleji ze svého Ducha na každé tělo; vaši synové a vaše dcery budou prorokovat, vaši mladíci budou vídat vidění a vaši starci budou mívat sny. To vše, dokud nebude dopsaná Bible, protože potom již tyto věci nebudete potřebovat. “ (Skutky 2:16-17, Český cessationistický překlad).
A on dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele, aby připravili svaté k dílu služby, k vybudování těla Kristova, dokud nedospějeme všichni k jednotě víry a plného poznání Syna Božího, v dospělého muže, v míru postavy Kristovy plnosti, abychom již více nebyli jako děti, zmítáni vlnami a hnáni každým větrem učení v lidské nestálosti, v chytráctví k nastražené cestě bludu, nýbrž abychom byli pravdiví v lásce a rostli všemi způsoby v toho, který je hlavou, v Krista. “ (Ef. 4:11-15, ČSP).A on dal jedny apoštoly (už ne), jiné proroky (ne), některé evangelisty (ty jo), jiné pastýře (jo) a učitele (jo, jo…), aby připravili svaté k dílu služby, k vybudování těla Kristova, dokud nedospějeme všichni k jednotě víry (dokud nebude dopsaná Bible) a plného poznání Syna Božího (z Bible), v dospělého muže, v míru postavy Kristovy plnosti, abychom již více nebyli jako děti, zmítáni vlnami a hnáni každým větrem učení v lidské nestálosti, v chytráctví k nastražené cestě bludu, nýbrž abychom byli pravdiví v lásce a rostli všemi způsoby v toho, který je hlavou, v Krista. “ (Ef. 4:11-15, Český cessationistický překlad).
Vždyť dary milosti (pozn. charismata) a Boží povolání jsou neodvolatelné. “ (Řím. 11:29, ČSP).Vždyť dary milosti a Boží povolání jsou neodvolatelné, dokud se nedopíše Bible, pak už nebudeme dary milosti potřebovat (alespoň ne ty, co vypadají nadpřirozeně). “ (Řím. 11:29, Český cessationistický překlad).
Dary milosti, podle toho, jak jej každý přijal, si služte navzájem jako dobří správci rozličné Boží milosti. “ (1 Petr. 4:10, ČSP).Dary milosti (kromě darů jazyků, výkladu jazyků, proroctví, uzdravení, moudrosti, poznání, mocnými činy, jinak jako jo), podle toho, jak jej každý přijal, si služte navzájem jako dobří správci rozličné Boží milosti. “ (1 Petrův 4:10, Český cessationistický překlad).
Máme rozdílné dary podle milosti, která nám byla dána: Má-li někdo proroctví, ať ho užívá v souhlase s vírou. “ (Řím. 12:6, ČSP).Máme rozdílné dary podle milosti, která nám byla dána: Má-li někdo proroctví (čtení Bible nahlas), ať ho užívá v souhlase s vírou. “ (Řím. 12:6, Český cessationistický překlad).
Neboť jednomu je skrze Ducha dáváno slovo moudrosti, jinému podle téhož Ducha slovo poznání; dalšímu víra v témž Duchu, jinému dary uzdravování v témž Duchu; jinému působení mocných činů, jinému proroctví, jinému rozlišování duchů, dalšímu druhy jazyků, jinému pak výklad jazyků. Avšak to všechno působí jeden a týž Duch, který rozděluje každému jednotlivě, jak sám chce. “ (1 Kor. 12:8-11, ČSP).Neboť jednomu je skrze Ducha dáváno slovo moudrosti (ano, pokud jde o moudrost z Bible), jinému podle téhož Ducha slovo poznání (ano, pokud jde o poznání z Bible); dalšímu víra v témž Duchu, jinému dary uzdravování (to už ne) v témž Duchu; jinému působení mocných činů (mocná exegeze možná, jinak nic), jinému proroctví (čtení Bible nahlas), jinému rozlišování duchů (rozumové rozlišování doktrín), dalšímu druhy jazyků (to už není potřeba, máme Bibli), jinému pak výklad jazyků (maximálně výklad Bible). Avšak to všechno působí jeden a týž Duch, který rozděluje každému jednotlivě, jak sám chce. “ (1 Kor. 12:8-11, Český cessationistický překlad).

Můžeme pokračovat dál, ale vidíme, že teologie utichnutí má zásadní vliv na Boží Slovo a přijmeme-li její presupozice, vede nás ke groteskní teologické akrobacii. Předchozí tabulka jen poukazuje na důsledky, které mohou plynout z tohoto učení.

Jakmile přijmeme tvrzení, že Duch svatý již nadále nerozděluje duchovní dary v plnosti, musíme tím nutně pozměnit řadu Božích přikázání, ať chceme nebo ne či se tváříme jako ti nejpoctivější vykladači, v důsledku však jednoznačně měníme přímé chápání Písma.

Zamysleme se ještě nad tímto: Je-li charismatická pozice reprezentovaná Johnem Piperem, Martynem Lloydem Jonesem, Samem Stormsem, Wayne Grudemem, a dalšími, chybná, znamená to, že křesťané budou v dobrém svědomí usilovat o něco, co jim Bůh nedá a mohou se v nejhorším obviňovat z nedostatku víry a odhodlání (což dělají tak jako tak, protože nikdo nežije dokonale svatě).

Pakliže je ale správná, což konzistentně (bez importu teologických spekulací) vyplývá z Bible (a historie tomu také nasvědčuje), pak mají všichni křesťané v tuto chvíli k dispozici daleko více Boží milosti, které nevyužívají. Vyplývá z toho také, že teologie utichnutí reprezentovaná lidmi jako John MacArthur, R. C. Sproul, James White, Phil Johnson, atd, vede lidi k neposlušnosti vůči Bohu, protože ruší Boží přikázání, která v důsledku mají budovat Kristovu církev.

Někdo by mohl namítnout, že pokud je teologie utichnutí správná, usilují tito křesťané o něco, co jim Bůh nepřikázal, a jsou tedy také v hříchu. Problém je ale tento: Teologie utichnutí je komplikovaná pozice, která jednoznačně nevyplývá z žádného místa v Bibli, ale musí být složitě odvozována. Je zapotřebí speciálně vzdělaných lidí, aby křesťanům vyložili správně, co Bůh ve skutečnosti říká (co pro ně platí a co ne). V takovém případě je zapotřebí zvážit, je-li doktrína o srozumitelnosti Božího Slova platná, protože se zdá, že je tímto do značné míry zpochybněna, a že potřebujeme buď dodatečné vzdělání nebo prostředníky vykladače, kteří nám vše jasněji vysvětlí. Poněvadž, v důsledku teologie utichnutí, nemůžeme vzít Pavlova slova přímo, tak jak jsou (a jsme vinni, pokud tak činíme), ale musejí být dále reinterpretována v rámci složitých a kontraintuitivních předpokladů.

Boží Slovo ale může svobodně žít jako standard vedle všech duchovních darů, které jsme si vypsali. V Bibli to nebyl problém a není žádné místo v Novém či Starém zákoně, které by dokázalo přesvědčivě ustanovit teologii utichnutí.

Duchovní dary neprotiřečí Božímu Slovu, ale jsou aplikací Božího Slova (jeho naplněním). Kánon je kompletní a uzavřen a žádné nové vdechnuté Boží Slovo neexistuje. Některé duchovní dary sebou nesou autoritu, která je závazná tak jako zapsané Boží Slovo, ale protože je zapsané Boží slovo skutečně dostatečné, vede nás i k tomu, abychom rozlišovali a drželi se toho, co je dobré (1 Tess. 5:20-22). Jak rozlišovat? Jak jinak než skrze Ducha a zapsané Boží Slovo!

A to bylo dostatečné pro to, aby církev ochránilo před nečistými duchy a bludy i v době největších charismatických projevů. tak se ptám, proč by nemělo být dostatečné i dnes?

Nebuďme slepí následovatelé tradic a zkoumejme vše jako Berojští křesťané v Písmu! Nenechme se oloupit o duchovní zbraně, které nám Duch svatý rád udělí ke společnému budování.

A modleme se za to, aby se Bůh smiloval a očistil nás od veškerého učení, které omezuje Jeho milost a ruší tak Boží Slovo.

Amen.

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button