ApologetikaAteismusNáboženství a kultyVšechny články

Odpovědi ateistům (2): Vzkříšení Ježíše

vzkrisen

Obvyklá námitka vůči křesťanské víře, ze strany ateistů, se týká otázky zázraku vzkříšení Ježíše Krista, který je zaznamenán v Novém zákoně. Argument je obvykle formulován následujícím způsobem: „Nikdo racionální nemůže věřit, že Ježíš vstal z mrtvých. Kdyby lidé mohli vstát z mrtvých, viděli bychom je vstávat z mrtvých! Nikdo ale nikdy neviděl nikoho vstát z mrtvých!

Následující text se nesnaží o rigorózní teologickou či historickou argumentaci pro vzkříšení Krista (o tom někdy příště), cílem je poukázat na paradox této námitky ze strany ateistů a ukázat kritikům zrcadlo, aby si uvědomili, jak absurdní je to argument.

Odpověď

1. Kdyby zázraky byly na denním pořádku, nikdo by je nebral vážně.

V prvé řadě je třeba poznamenat, že kdyby bylo vzkříšení člověka něco obvyklého, nikdo by nevěnoval svědectví Nového zákona přílišnou pozornost. Je opravdu pozoruhodné, že ateisté považují svědectví Nového zákona za neuvěřitelné a zcela vymykající se realitě našeho krátkého života, což používají jako argument proti důvěryhodnosti Bible, ale to je pointa celého poselství!

Právě protože se zázraky vymykají naší běžné zkušenosti, tak proto přitahoval Ježíš Kristus tolik pozornosti. Kdyby byly zázraky na denním pořádku, nikdo by nepovažoval postavu Ježíše za nijak zvláštní a předchozí námitka by nikdy nebyla vyřčena! Kritici Bible, schovávající se pod záštitou svého světonázoru, vytvářejí neprůstřelný argument! Nepřijímají poselství, protože je v rozporu s tím, co můžeme pozorovat v našem krátkém životě; a naopak – kdyby bylo vzkříšení obvyklé, nepovažovali by Bibli za něco nadpřirozeného a hodného následovat. Z obou stran tedy šachmat!

2. Zázraky autentifikují Boží poselství

Smysl zázraků je v ratifikaci Božího poselství. Svět jakožto Boží stvoření má určitá pravidla, která nemůžeme porušit. Bůh ale, na druhou stranu, může. Bůh zasahuje do stvoření dvojím způsobem:

 1. Skrze fyzikální/přirozené procesy, které aktivně udržuje.
 2. Mimo tyto fyzikální/přirozené procesy.

Zázraky, v Novém či ve Starém zákonu, sloužily vždy k ohromení lidu a autentifikaci Božího poselství. Vzkříšení Ježíše Krista je fundamentální realita, na které stojí věrohodnost celého Evangelia.

1 Korintským 15:17 (Studijní Bible): „Není-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších.“

3. Zázraky ateismu jsou vskutku neuvěřitelné

Celý argument se ovšem sesype, jakmile si člověk uvědomí, odkud přichází kritika. Ateista kritizuje neuvěřitelnost vzkříšení z mrtvých, přestože na tom není nic neuvěřitelného existuje-li Bůh. Poselství Bible obsahuje naopak krásnou vnitřní logiku, která nachází své naplnění ve vzkříšení Ježíše Krista pro ospravedlnění každého hříšníka, který v Něj věří.

Římanům 4:25 (Studijní Bible): „On byl vydán pro naše provinění a vzkříšen pro naše ospravedlnění.“

Ale pakliže ateista, který je materialista (vše pochází z hmoty) a naturalista (vše lze vysvětlit pouze na základě fyzikálních procesů), pokládá ze neuvěřitelné vzkříšení někoho, kdo byl předtím živý, a nyní je neživý (protože jsme nikdy neviděli žádné vzkříšení kohokoliv), musíme se nutně zeptat na otázku: Jak vznikl život?

Protože evoluční teorie (ateistická) je závislá na hypotéze o „abiogenezi“, která postuluje, že z neživé hmoty může vzniknout něco živého. Jenže: Nikdy jsme neviděli vzniknout život z něčeho neživého! To je koncept, který je naprosto v rozporu s naší běžnou životní zkušeností. A je to rovněž něco, co je tak astronomicky nepravděpodobné, až je to směšné!

Na jednu stranu tedy ateisté kritizují vzkříšení Ježíše jako něco neuvěřitelného; a ten byl navíc živý, takže vše potřebné k životu existuje hezky na jednom místě v jeho mrtvém těle, a byl vzkříšen všemocnou bytostí – Bohem, a přitom spoléhají na platnost abiogeneze, která nikdy nebyla pozorována, vyžaduje „koktejl“ nahromaděných sloučenin, které se „zázrakem“ složí i navzdory astronomické nepravděpodobnosti, a to ve světě, kde neexistuje Bůh, tedy ani nadpřirozená koordinace fyzikálních procesů? Směšné!

Nebo snad přiletěli mimozemšťané, kteří se „zcela již určitě vyvinuli nějakou formou darwinistického procesu,“ jak argumentoval zmatený Dawkins v závěru dokumentu „Expelled: No Intelligence Allowed“? Chcete jít vážně touto cestou? Nebo snad tvrdit, že nevíte? Předtím než vyslovíte podobnou kritiku, zkuste se zamyslet nad tím, čemu vlastně věříte…

Obdobně jako v předchozím verši totiž platí: Není-li abiogeneze, není žádný ateismus! Neboť alternativa je v nejlepším případě teistická evoluce, kdy je vyšší inteligence zodpovědná za počátek života.

Na závěr je tu jedno biblické poselství, které se pro tento článek hodí příznačným způsobem!

Přísloví 26:4-5 (Studijní Bible): „Neodpovídej hlupákovi podle jeho hlouposti, jinak budeš jako on. Odpověz hlupákovi podle jeho hlouposti, jinak bude moudrý ve svých očích.“

 

Související články

Jeden komentář

 1. Dávám na zvážení dvě vysvětlení Ježíšova zmrtvýchvstání:
  1) Ono biblické, výše popsané, vyžadující zázrak, tedy podle teistů pozoruhodné.
  2) Jedno plynoucí ze zdravého rozumu, základního vzdělání a Bible. Ježíš Nazaretský byl ukřižován. Podle dochovaných zpráv a lékařských odhadů na dnešní úrovni, ukřižovaný člověk umíral na kříži i třeba několik dní (cca 3). Podle Bible byl Ježíš sejmut z kříže po několika hodinách a prohlášen za mrtvého. Ovšem tehdejší znalosti o stavu života a smrti byly samozřejmě velmi neurčité. Není vůbec jasné, jak o údajnou mrtvolu bylo pečováno. Je však velmi pravděpodobné, že rány ještě živého Ježíše byly ošetřeny a jeho tělo přeneseno k uzdravení ….. atd. To podle teistů je natolik běžné, že to nikoho nezajímá.
  Nuže každý zvažte, k čemu je vhodné se přiklonit. To je vše.
  Jaroslav Štejfa

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button