IslámNáboženství a kultyVšechny články

Perfektně zachovalý Korán? 1 část: Paralely Koránu a krátké srovnání s Biblí

koran

Jestliže je Korán perfektní Boží slovo, sepsané na nebeské tablety, nadiktované Gabrielem Mohamedovi, shromážděné a dokonale zachovalé (tak jak tvrdí muslimové), pak nebude problém, když posoudíme, zda jsou tato tvrzení adekvátní a odpovídají realitě.

Jako křesťané jsme vázání tomu, který je Pravda (Jan 14:6); nebudeme proto aplikovat jeden standard kritiky vůči Koránu a přesto ignorovat možné výtky proti Bibli. Současně nesmíme ukazovat falešnou tvář neutrality; my pevně věříme, že Bible je pravdivá a Korán je jedna z mnoha cest, které se stékají na širokou dálnici, která může připadat správná člověku, ale nakonec končí v zatracení (Přísloví 14:12). Budeme proto zkoumat problematické texty Koránu v kontrastu s některými typickými útoky na konzistenci Bible.

Muslimové často příliš snadno a nekriticky přijímají bombastická tvrzení o Koránu, která se velmi podobají tomu, co obvykle tvrdí křesťané, a to pak musí nezaujatému pozorovateli připadat, že se hádají dva fundamentalisté a pravdu nemá nakonec nikdo. Mimoto tu jsou konstantní útoky muslimských apologetiků; paradoxně často čerpajících od ateistických učenců jako například Bart Ehrman, které se snaží adresovat paralelní záznamy v evangeliích. Už zde ale chybí sebereflexe, neboť Korán má mnoho takových paralel, které muslimové snadno, ve své kritice vůči Bibli, přehlížejí.

Pojďme se proto podívat na typické útoky vůči evangeliím a srovnejme je s paralelami, které se nachází v Koránu. Že jsou v Koránu problémové texty? Ano; a nikterak v zanedbatelném množství!

Paralely v synoptických evangeliích

Islámští apologetici dělají velký poprask z něčeho, co se běžně nazývá „synoptický problém“ ve studiích Nového zákona. Studujeme-li synoptická evangelia (Matouš, Marek a Lukáš) paralelně, je možné si všimnout drobných rozdílů. Což ovšem dává smysl! Jaký účel by měly 3 identické kopie dokumentů? Pak by zase bylo možné namítnout, že tři identické kopie poukazují na plagiátorství!

Nicméně – například Shabir Ally, v debatě s Dr. Jamesem Whitem, argumentoval, že zde existují kontradikce. Následující verše uváděl jako důkaz, že mezi evangelii existují rozpory.

Matouš 9:18-26 (Studijní Bible) Marek 5:22-43 (Studijní Bible)
„Když jim to říkal, hle, přišel jeden z představených synagogy, klaněl se mu a řekl: „Má dcera právě zemřela; ale pojď, vlož na ni svou ruku, a bude žít.“ Ježíš vstal a šel za ním i se svými učedníky. A hle, žena dvanáct let trpící krvotokem přišla zezadu a dotkla se třásní jeho šatu. Neboť si říkala: „Jestliže se jen dotknu jeho šatu, budu zachráněna.“ Ježíš se otočil, a když ji spatřil, řekl: „ Buď dobré mysli, dcero, tvá víra tě zachránila.“ A od té hodiny byla ta žena zachráněna. Když Ježíš vstoupil do domu představeného synagogy a uviděl pištce a hlučící zástup, říkal: „Odejděte! Vždyť ta dívka nezemřela, ale spí.“ I posmívali se mu. A když byl zástup vyhnán, vešel, uchopil její ruku a děvče se probudilo. A zpráva o tom se rozšířila do celé té země. “„A hle, přišel jeden z představených synagogy, jménem Jairos. Když Ježíše spatřil, padl k jeho nohám a velmi ho prosil: „Má dceruška umírá! Pojď a vlož na ni ruce, aby byla zachráněna a ožila.“ Ježíš odešel s ním. Následoval ho velký zástup a tlačili se na něho. A byla tam žena, která měla dvanáct let krvotok. Mnoho vytrpěla od mnoha lékařů a vynaložila všechny své prostředky, nic jí to však neprospělo, ale spíše jí bylo hůře. Když uslyšela o Ježíši, přišla v zástupu zezadu a dotkla se jeho šatu. Neboť si říkala: „Jestliže se dotknu třeba jen jeho šatů, budu zachráněna.“ A hned vyschl pramen její krve a pocítila na těle, že je uzdravena ze svého trápení. Ježíš hned v sobě rozpoznal tu moc, která z něho vyšla, otočil se v zástupu a řekl: „Kdo se dotkl mých šatů?“ Jeho učedníci mu řekli: „Vidíš, jak se na tebe zástup tlačí, a říkáš: Kdo se mne dotkl?“ Ježíš se rozhlížel, aby spatřil tu, která to učinila. Žena se ulekla, a protože věděla, co se jí stalo, s třesením přišla a padla před ním a řekla mu celou pravdu. A on jí řekl: „Dcero, tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji a buď uzdravená ze svého trápení.“ Zatímco ještě mluvil, přišli z domu představeného synagogy a říkali: „Tvá dcera zemřela; proč ještě obtěžuješ Učitele?“ Ale Ježíš neposlechl to, co říkali, a řekl představenému synagogy: „Neboj se, jen věř!“ A nedovolil nikomu s ním jít, kromě Petra, Jakuba a Jakubova bratra Jana. Přišli do domu představeného synagogy a Ježíš viděl rozruch a ty, kteří velice plakali a hlučně naříkali. Vešel a řekl jim: „Proč se rozrušujete a pláčete? To dítě nezemřelo, ale spí.“ I posmívali se mu. Ale on všechny vyhnal a vzal s sebou otce a matku dítěte i ty, kteří byli s ním, a vešel tam, kde bylo dítě. Uchopil ruku dítěte a řekl mu: „Talitha kúm“, což přeloženo znamená: ‚Děvče, říkám ti, vstaň! ‘ A děvče ihned vstalo a začalo chodit; bylo jí dvanáct let. A zmocnil se jich ihned veliký úžas. Ježíš jim důrazně nařídil, aby se to nikdo nedověděl, a řekl, aby jí dali najíst. “

Zde Marek popisuje dané události detailněji, zatímco Matouš je stručnější. Nezahrnul segment o lidech z domu představeného synagogy, kteří oznámili Jairosovi, že jeho dcera zemřela. Matouš zkrátka píše techničtěji, a proto příchod Ježíše do domu Jairose už zahrnuje informaci o smrti jeho dcery. Marek pouze uvádí delší a plnější verzi této události. Jedná se o zcela běžnou praktiku, když chceme komunikovat podstatnou informaci; děláme to tak, že vynecháme okrajové detaily a soustředíme se na pointu dané zprávy. To samé nacházíme i zde. Matouš i Marek mají odlišné publikum a oba zdůrazňují to, co považují za podstatné. Obě sdělení jsou ovšem konzistentní a vzájemně komplementární – můžeme kratší sdělení doplnit o informace z toho delšího, a tak to je u všech domnělých kontradikcí v Bibli.

Kritici Bible obvykle vytahují případy, které doopravdy kontradikci neobsahují. Vezmeme si další příklad z evangelií – kolik andělů (mužů) tedy bylo u hrobky Ježíše?

Matouš 28:1-2 (Studijní Bible):Po sobotě, když svítalo na první den týdne, přišla Marie Magdalská a ta druhá Marie, aby se podívaly na hrob. A hle, nastalo veliké zemětřesení, neboť Pánův anděl sestoupil z nebe, přistoupil, odvalil kámen a posadil se na něm.

Marek 16:5 (Studijní Bible): „Když vstoupily do hrobky, spatřily mládence sedícího po pravé straně, oděného bílým rouchem, a vyděsily se.“

Lukáš 24:4 (Studijní Bible): „A stalo se, když nad tím byly bezradné, hle, přistoupili k nim dva muži v zářícím rouchu.

Jan 20:12 (Studijní Bible):a uviděla dva anděly v bílém rouchu sedící na místě, kde leželo Ježíšovo tělo; jednoho u hlavy a druhého u nohou. “

Zde není žádná kontradikce! Pánův anděl sestoupil z nebe a odvalil kámen, na který se posadil (Matouš 28:2). Ti dva muži v zářícím rouchu (Lukáš 24:4) byli dva andělé (Jan 20:12). Pouze Marek 16:5 představuje potenciální problém, ale ne opravdový – protože pokud tam byli dva andělé, byl tam minimálně jeden. A ten seděl na pravé straně, takže ten druhý seděl na levé. Nejde o skutečnou kontradikci, neboť jdou dané události snadno synchronizovat – nejsou vůči sobě v opozici, ale zároveň se doplňují!

Dr. James White, ve své knize „Co by každý křesťan měl vědět o Koránu“ (What Every Christian Needs to Know About the Qur’an), uvádí ke 4 evangeliím následující:

Nemají být jako novinářské opisy, ale jako živé portréty; jejich smyslem je sdělit mocné poselství prvotní církvi, když si toto uvědomíme, získáme tak řádný kontext, ve kterém můžeme interpretovat jejich unikátní styly a perspektivy. Výsledek je pak bohatší, plnější, hlubší portrét, jenž je naplněn stíny, odstíny barev a textur, kterou by jediná interpretace nemohla nabídnout. Jsme proto nezměřitelně bohatší, neboť máme čtyřnásobná evangelia!“ (Dr. James White, What Every Christian Needs to Know About the Qur’an)

Co je to kontradikce? (z článku: Je Bible plná kontradikcí?)

Aby bylo něco možné prohlásit za kontradikci, musí to porušovat jeden ze tří zákonů klasické logiky (Zákon identity, Zákon sporu, Zákon o vyloučení třetího), jež objevil starořecký filozof Aristotelés.

 1. Zákon identity
  Věc je tím, čím je; a ne tím, čím není, Neboli: A = A.
 2. Zákon sporu
  Říká, že daný výrok nemůže být, ve stejném okamžiku i kontextu, pravdivý a nepravdivý.
 3. Zákon o vyloučení třetího
  Říká, že daný výrok musí být buď pravdivý nebo nepravdivý.

Výrok, který porušuje jeden z těchto zákonu, je opravdu kontradikční. Jak je však patrné, tak námi zvolené příklady nejsou v rozporu s žádným zákonem klasické logiky. Výše uvedené příklady ze synoptických evangelií neobsahují protimluvy a jdou vzájemně snadno harmonizovat.

Mohli bychom uvést další a další podobné příklady, ale to není cílem tohoto článku. Otázkou je: Lze něco podobného říci i o Koránu?

Paralely v Koránu

Povaha zjevení v Koránu v kontrastu s Biblí

Je velký rozdíl mezi křesťanskou doktrínou o inspiraci, jež na Bibli nahlíží jako na artefakt Božího zjevení, a Koránem. Zatímco i v době Ježíše Krista existovalo více rukopisů Starého zákona (Masoreitský a Septuaginta), které mezi sebou mají drobné variace (bez změny poselství), a proto vůbec nevadí, že biblické rukopisy obsahují drobné variace textu (přestože jsou konzistentní v 99.5%),

Dr. James White, ve své knize „Scripture Alone“, výstižně definoval, proč se máme na Bibli dívat jako na artefakt Božího zjevení: Existuje autografie (viz kánon1), která je dokonalá, a je to přesně to, co Bůh zamýšlel sdělit; potom je tu naše znalost této skutečnosti (kánon2) v podobě zachovalých rukopisů a překladů Bible.

„Jakmile aplikujeme tyto úvahy na Písmo, jsme schopni vidět, že kánon1 je nutným výsledkem svrchovaného Božího aktu inspirace. Jakmile Boží Duch padl na prvního autora Písma, vznikl kánon1. Předtím než mohl kdokoliv vůbec vědět, co Bůh udělal (kánon2). Bůh neomylně znal současný stav a obsah kánonu1. S každým dalším zjevením, kánonzůstával aktuální a neomylný, (nezbytně) plně reflexní s pokračujícím zjevením Písma. Proto bychom měli nazývat kánon artefaktem zjevení: Není objektem zjevení, ale vzniká jako vedlejší produkt samotného aktu zjevení. Bůh inspiruje, a kánon jen vyjadřuje ohraničení tohoto aktu. (Dr. James White, Scripture alone).“

Korán ale učí, že nemůže být porušen! Podívejme se na následující verše:

Korán 6:34: „Již před tebou byli jiní poslové za lháře prohlašováni, však trpělivě snášeli obvinění ze lži i příkoří, dokud k nim nepřišla vítězná pomoc Naše. Není nikoho, kdo by mohl změnit slovo Boží! A dostalo se ti již ze zvěsti o vyslancích Božích. “

Korán 6:115: „Nechť tedy dovrší se slova Pána tvého jako pravda a spravedlnost! A nikdo nemůže změnit slova Jeho – a On slyšící je i vševědoucí. “

Korán 18:27: „Sděluj tedy to, co ti bylo vnuknuto z Knihy Pána tvého; a není nikoho, kdo mohl by změnit slovo Jeho, a nenalezneš kromě Něho útočiště žádného. “

Sunnitská ortodoxie praví, že Korán není stvořený. Přestože existují různé diskuze na toto téma, dominantní názor v muslimské komunitě se přiklání k tomuto názoru, proto i my budeme tomuto pohledu věnovat velkou pozornost v tomto článku. Šejk Abu Ammar Yasir Qadhi adresuje tento konzervativní, ortodoxní pohled. Zde je pár vybraných citací:

„Jedna z odpovídajících definicí je tato: Korán je Alláhova arabská promluva (kalaam), kterou zjevil Mohamedovi ve slovech a s významem, a která byla zachována v „mus-hafs“ (v rukopisech), a dosáhla až k nám díky „mutawaatir“ (univerzálně akceptovanému / nenapodobitelnému) šíření, a je výzvou pro lidstvo, aby dokázalo vyprodukovat cokoliv podobného.  (Ahmad Von DenfferUlum Al Qur’an: An Introduction to the sciences of the Qur’an)“

S tímto předpokladem v mysli se nyní pojďme podívat na paralely v Koránu…

1. Co řekl Lot lidem ze Sodomy?

7:80 26:165-166 27:54-55 29:28-29
„A hle, pravil Lot lidu svému: „Zdaž budete se oddávat nemravnosti, jíž před vámi se žádný na světě tomto nedopustil? Vždyť vy z vášně své k mužům vcházíte místo k ženám! Vy věru jste lid, jenž všechnu míru překračuje!“„Což se chcete jen k mužům z lidstva všeho přibližovat a manželky své, jež pro vás Pán váš stvořil, zanedbávat? Ba, vy věru jste lid přestupníků!“„A poslali jsme Lota, a hle, pravil lidu svému: „Budete se stále neřestem, jež sami dobře vidíte, oddávat? Což budete i nadále z vášně chodit k mužům raději než k ženám? Ba vy věru jste lid zpozdilý!“„A vyslali jsme Lota, aby pravil k lidu svému: „Vy dozajista pášete takové nemravnosti, jaké nikdo z lidstva veškerého před vámi nedělal. Což budete vskutku vcházet k mužům, přepadávat na cestách a páchat skutky zavrženíhodné ve shromážděních svých?“ A bylo odpovědí lidu jeho jedině to, že řekli: „Předveď nám tedy trest Boží, jsi-li pravdomluvný!“

Dr. James White k těmto veršům poznamenává:

„Z Doslovného překladu našeho primárního překladu (The Majestic Qur’an) vyplývá, že totožné arabské termíny jsou občas přeloženy anglickými (českými) synonymy. Povaha slova „fahishat“, přeložena jako „nemravnost“ a „neřest“ je zde definována jako „vcházení k mužům“ (homosexuální chování). Ale v súře 7 a 27 užívá Korán dotazovací formu: „Zdaž budete se oddávat,“ a ve 29 súře deklarativní: „Vy dozajista pášete.“ V obou případech (7 a 29) je zde reference na jedinečnost daného hříchu, „již před vámi se žádný na tomto světě nedopustil,“ přesto je v jednom případě využita deklarativní forma a v druhém případě dotazovací.

Súra 27 přidává výraz „jež sami dobře vidíte“ (vědomě); 29 obsahuje dále další hříchy (přepadávání a bezbožnost). Súra 7 zaznamenává odsouzení jako „všechno míru překračujete (mus’rifuna);“ 26 říká: „jste lid přestupníků,“ zde je užit jiný termín „aduna“. Súra 27 jde ještě dále, když říká, že jsou zpozdilí (tajhaluna). “ (Dr. James White, What Every Christian Needs to Know About the Qur’an)

Spolu s Dr. Jamesem Whitem se musíme ptát: V evangeliích, kde je rozdíl v jazyce způsoben především tím, že autoři adresovali rozdílné publikum, a můžeme text snadno harmonizovat, ale jak ale mohou být předchozí verše harmonizované v Koránu – s přihlédnutím navíc k tradici, že nemůže být porušen? Řekl toto Lot vícekrát?

2. Co řekli lidé Sodomy Lotovi?

7:82 26:167 27:56 29:29
„Vyžeňte je z města svého, neboť to jsou lidé,
kteří o čistotu usilují!“
„Jestliže nepřestaneš, Lote, vyhnán budeš vskutku!“„Vyžeňme rod Lotův z města našeho, vždyť jsou to lidé, kteří čistí chtějí zůstat!“„Předveď nám tedy trest Boží, jsi-li
pravdomluvný!“

Zde jsou rozdíly dokonce větší. Je proto snadnější zdůraznit konzistence: Súra 7 a 27 odkazuje na Lota a jeho lid jako jako ty, „kteří o čistotu usilují“ či „kteří čistí chtějí zůstat“ s nařízením o vyhnání z města. Zde je pouze drobný rozdíl ve formě textu. Súra 26 obsahuje podmiňovací formu oproti zmíněným veršům. Nejvíce odlišná je ovšem súra 29, kde lid Sodomy požaduje od Lota důkaz Božího trestu. Někdo by mohl snadno namítnout, že to jsou selekce různých odpovědí lidu ze Sodomy, nicméně, s přihlédnutím k islámské ortodoxii o povaze Koránu, je takové tvrzení pochybné.

3. Jak Alláh potrestal Sodomu?

7:84 26:173 27:58 29:34-35
„A seslali jsme na ně déšť – a pohleď, jaký byl konec provinilců!“„a déšť jsme na ně spustili. Jak hnusný to byl déšť pro ty, jež marně jsme varovali! “„A déšť zhoubný jsme na ně spustili; a jak hnusný to byl déšť pro ty, kdož marně varováni byli!“„My sešleme na obyvatele města tohoto pohromu z nebes za to, že byli neřestní.“ A ponechali jsme je jako znamení zjevné pro lid rozumný. “

Zde můžeme znovu vidět drobné textové variace, ale co je naprosto důležité je téměř doslovná shoda mezi súrou 26 a 27. Proč je to důležité? Protože to prokazuje, že autor textu byl schopen poskytnou duplikátní naraci, když se mu zachtělo. To ovšem nutně vzbuzuje otázku: Jestliže je autor textu (podle muslimů Alláh) schopen vyprodukovat téměř duplicitní naraci u dvou totožných událostí, proč většina paralel v Koránu obsahuje vážnější textové variace? Musíme se ptát: Odpovídá tvrzení islámské sunnitské ortodoxie o nestvořeném Koránu realitě?

Pád Iblíse (Satana)

4. Co řekl Alláh andělům?

7:1138:71-72
„Padněte na zem před Adamem!“„Já smrtelníka z hlíny vytvořím, a až jej vyrovnám a vdechnu mu něco z ducha Svého, padněte na zem klaníce se před ním!“

Zde není žádná viditelná snaha o projekci islámské ortodoxie o dokonale zachovalém Koránu. Súra 7 obsahuje příkaz a súra 38 navíc naraci Alláhova stvořitelského díla. Stejný příběh, přesto jiný způsob vyjádření, což je zcela konzistentní, pokud jde o lidského autora, ne však s knihou vepsanou na nebeský tablet…

5. Co řekl Iblís Alláhovi?

7:1238:76
„Já lepší jsem než
on, mne z ohně jsi stvořil, jeho však jen z hlíny.“
„Já lepší jsem než on, mne z ohně jsi stvořil, zatímco jeho jen z hlíny.“

Zde opět nacházíme důkaz, že autor nemá problém s doslovnou shodou v paralelách, což nás nutí ptát se: Proč existují vůbec nějaké textové variace? Je zjevné, že Alláh s doslovností problém nemá; jak je toto konzistentní se sunnitským pohledem na Korán – jakožto nestvořené a perfektně zachované nebeské knize?

6. Co Alláh odpověděl Iblísovi?

7:1338:77-78
„Sestup odsud, neboť ti nepřísluší, aby ses zde pyšným ukazoval! Odejdi, neboť věru budeš z opovržených!“„Odejdi odsud, jsi zlořečený! A nechť na tobě prokletí mé až do dne soudného lpí!“

Tato paralela je signifikantní, neboť jde o přímá Alláhova slova. A tak bychom měli očekávat, že bude sám sebe citovat přesně, že? Něco takového ovšem nenacházíme…

Dr. James White komentuje:

„Pokud Alláh uvádí stylistické variace při citování svého vlastního proslovu, toto by nás mohlo vést k zamyšlení se, že ve skutečnosti čteme Mohamedova slova. Tyto dva verše komunikují v podstatě stejnou ideu, ale v docela jiných pojmech. V prvním verši je Iblísovi nařízeno: „sestup odsud“ (fa-ih’bit); tento příkaz se nenachází v druhém verši. Oba však říkají „odejdi“ (stejný arabský termín). Súra 7 zmiňuje nepřístojnost arogance pýchy „zde“, súra 38 nemá korespondující element. Súra 7 dává Iblíse do skupiny, kterou nazývá „opovržení“ (l-saghirina), zatímco v súře 38 je napsáno, že Iblís je proklet a Alláhova kletba na něm zůstane až do „dne soudného“. To vše dává naprostý smysl, pokud člověk předkládá poetickou naraci pádu Iblíse, ale je velmi těžké vysvětlit takovou variaci vzhledem islámské ortodoxii a muslimským apologetickým argumentům proti Novému zákonu. (Dr. James White, What Every Christian Needs to Know About the Qur’an)“

7. Co Iblís slíbil Alláhovým následovatelům?

7:16-1738:82-83
„Za to, žes mne odvrhl, budu věru na ně číhat na přímé stezce Tvé a pak je budu pokoušet zepředu i zezadu, zprava i zleva, takže většinu z nich shledáš nevděčnými!“„Při moci Tvé, já všechny je uvedu v bloudění  kromě těch z nich, kdož Tvoji služebníci jsou upřímní!“

Nejenže je zde súra 7 podstatně detailnější než súra 38, ale rozdíl je skoro v každém slovu. A to dokonce ve významu: Zatímco v súře 7 čteme, že Iblís bude strhávat lidi, a to bez výjimky; v súře 38 ale vidíme, že na upřímný boží lid nebude útočit. Tato informace ovšem chybí v súře 7. Je patrné, že mezi těmito dvěma verši je opravdu zásadní variace, která může být obtížně obhajitelná z pozice islámské ortodoxie.

8. Co Alláh odpověděl na Iblísovu hrozbu?

7:1838:84-85
„Odejdi odsud zahanben a zavržen! Však těmi, kdož následovat tě budou, já věru peklo naplním všemi!“„Při pravdě, a já pravdu dím: já tebou a všemi těmi, kdož následovat tě budou, peklo naplním!“

Řekl Alláh: „Odejdi odsud zahanben a zavržen?“ Ne, pokud čteme pouze súru 38. Řekl snad: „Při pravdě, a já pravdu dím?“ Ne, pakliže naopak čteme jen súru 7. Znovu, tak jako v předchozích příkladech, nacházíme textové variace u paralelních dějů, které nejdou dohromady s tím, co Islám učí o povaze zjevení v Koránu…

Odpověď na možnou kritiku

Muslimové mohou namítnout, že se musí vzít vše, co Korán říká, a pak to dále harmonizovat. Na to lze odpovědět následovně:

1. Ano. S tím by šlo souhlasit. Avšak to potom zcela anuluje většinu muslimských argumentů vůči zachovalosti Bible.

2. Takový princip není v souladu s ortodoxním náhledem Islámu na Korán; a naopak implikuje přítomnost člověka v historii přenosu koránského textu.

Další texty, které je třeba harmonizovat

Súra 20:65-73Súra 20:41-52
Súra 20:9-24Súra 27:7-14Súra 28:29-33
Súra 11:77-83Súra 15:61-75Súra 29:32-34
Súra 26:160-175Súra 27:54-58Súra 29:28-30

Zde je stručný přehled dalších 4 paralelních pasáží v Koránu, které potřebují harmonizovat.

Poznámka: Čísla veršů nemusí přesně sedět. neboť vycházejí z anglických překladů Koránu.

Závěr

Muslimové rádi kritizují paralelní texty v synoptických evangeliích v rámci argumentace vůči zachovalosti Bible. Ukázali jsme si dva takové příklady, které šly snadno harmonizovat – nešlo tedy o žádnou opravdovou kontradikci.

Poté jsme si vysvětlili zásadní rozdíl v náhledu křesťanů na Bibli (jako na artefakt Božího zjevení) a muslimů na Korán (jako na nestvořené Boží slovo vepsané na nebeské desky a zachovalé v procesu komunikace).

Paralely v Koránu odhalily jednu zásadní skutečnost: Autor byl schopen doslovného přepisu paralelních dějů. Vzhledem k množství variací v textech Koránu u paralelních sdělení, mnohdy dokonce slovo od slova jiných (viz bod 7), nás nutí položit si otázku: Pakliže byl autor schopen doslovného přepisu (viz bod 3 a 5), proč existují vůbec nějaké variace? Tato realita je zcela konzistentní, pokud je autorem Mohamed a jeho následovatelé, nicméně selhává, vezme-li v úvahu islámskou sunnitskou ortodoxii – že má jít o nestvořené dílo Alláha. Něco takového je v rozporu s povahou textu Koránu.

Perfektně zachovalý Korán? Již pouhé záznamy paralelních dějů v samotném textu, jenž obsahují textové variace, odhalují, že na této oblíbené tezi muslimů není něco v pořádku. Zatímco se celý liberální západ snaží učinit rovnost mezi náboženstvími, a to především neadekvátní útoky proti křesťanství a Bibli, jen málo hlasů kritizuje Islám. Otázkou je, zda by na západě existoval vůbec nějaký Islám, kdyby média kritizovala Islám, tak jako křesťanství.

Na závěr se hodí citát Jana Husa:

Hledej pravdu, prav pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, braň pravdu až do své smrti.

 

Toto je první část série o zachovalosti Koránu, který čerpá z argumentace Dr. Jamese Whita v knize „What Every Christian Needs to Know About the Qur’an.“. Příště se podíváme na možné nebiblické zdroje, ze kterých čerpá mnoho příběhů v Koránu.

 

 

Související články

Komentáře

 1. You actually make it seem really easy together with your presentation but I in finding this matter to be really something that I feel I would by no means understand. It sort of feels too complex and extremely broad for me. I’m looking forward for your next publish, Ill try to get the cling of it!

 2. Once I initially commented I clicked the Notify me when new feedback are added checkbox and now each time a remark is added I get four emails with the same comment. Is there any way you possibly can remove me from that service? Thanks!

 3. Heya im for the first time here. I discovered this board and I to uncover It truly helpful &amp it helped me out a whole lot. I hope to supply something back and aid other people such as you helped me.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button